Священное Писание (Восточный Перевод)

Титу 1

Приветствие

1От Паула, раба Всевышнего и посланника Исы Масиха[a], посланного, чтобы приводить избранных Всевышнего к вере и к познанию истины, которая ведёт к благочестию и даёт надежду на вечную жизнь. Эту вечную жизнь ещё до сотворения мира обещал Всевышний, Который никогда не лжёт. И когда подошло назначенное время, Он через проповедь явил Радостную Весть, которая была доверена мне по повелению Всевышнего – нашего Спасителя.

Титу, моему истинному сыну по общей вере.

Благодать и мир тебе от Небесного Отца и Исы Масиха – нашего Спасителя.

Качества, необходимые духовному руководителю

Я оставил тебя на Крите для того, чтобы ты довёл до конца то, что было начато, и назначил по несколько старейшин в общинах верующих в каждом городе, как я тебе велел. Руководитель должен быть человеком с безупречной репутацией, муж одной жены[b]; его дети должны быть верующими и не вызывать упрёков в распущенности или непослушании. Он должен быть безупречен, так как это служение от Самого Всевышнего. Он не должен быть высокомерным, раздражительным, склонным к пьянству, драчуном, не должен преследовать корыстные цели. Наоборот, ему следует быть гостеприимным, любящим добро, благоразумным, справедливым, благочестивым, умеющим владеть собой человеком. Он должен быть верен слову истины, которому был научен, чтобы он мог наставлять других в здравом учении и опровергать тех, кто этому учению противится.

Действия по отношению к лжеучителям

10 Есть много людей, особенно среди обрезанных[c], которые не признают над собой власти, занимаются пустыми разговорами и обманывают других. 11 Их надо заставлять молчать, потому что они ради низкой корысти губят целые семьи, уча тому, чему не следует. 12 Даже один из них, их собственный пророк[d], сказал: «Критяне всегда лжецы, злобные звери, ленивые обжоры». 13 И это верное свидетельство. Поэтому строго обличай их, чтобы их вера была здравой, 14 чтобы они не обращали внимания на иудейские выдумки и приказания людей, отвернувшихся от истины. 15 Для чистых всё чисто, но для людей испорченных и неверующих нет ничего чистого, потому что их ум и совесть испорчены. 16 Они заявляют, что знают Всевышнего, но своими делами они отвергают Его. Они отвратительны, непослушны и бесполезны для всякого доброго дела.

Notas al pie

  1. 1:1 Масих   (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков.
  2. 1:6 Муж одной жены – существует несколько толкований этого выражения: 1) имеющий только одну жену; 2) верный своей жене; 3) женатый не более одного раза.
  3. 1:10 То есть среди иудеев.
  4. 1:12 Здесь приводится цитата Эпеменида Критского, жившего в VI–V вв. до н. э., поэта, которого почитали за пророка.

Slovo na cestu

Titovi 1

Za pravdivým evangeliem musí stát věrohodní lidé

1Milý Tite, můj duchovní synu, jsem poslán hlásat víru těm, které si Bůh vyvolil, učit je poznávat Boží pravdy, které proměňují život. Kdo je přijme, získá nehynoucí život, slíbený od Boha již před dávnými věky. Nyní Bůh svůj slib Kristovým prostřednictvím potvrdil a po celém světě rozhlašuje zprávu o věčném životě. Z jeho příkazu jsem i já byl pověřen účastí na tomto díle.

Přeji ti, můj synu, aby tě Bůh Otec i Ježíš Kristus, náš Zachránce, obdařil svým pokojem a milostí.

Nechal jsem tě na Krétě, abys tam uvedl do pořádku, co jsem já už nestihl, a abys podle mých pokynů ustanovil v každém městě starší. Připomínám: musí to být muži bezvadné pověsti, jen jednou ženatí, též jejich děti musí být oddány Ježíši Kristu, své rodiče musí mít v úctě a nepohoršovat svou nezvedeností. Církevní představený je přece Boží správce, a proto musí být mužem bezúhonným: ani domýšlivec, ani vztekloun, ani pijan, ani rváč, ani ziskuchtivý. Musí být pohostinný, dobrosrdečný, rozvážný, nestranný, zbožný a zdrženlivý. Jeho život musí být v dokonalém souladu s vírou, kterou hlásá, aby měl právo nabádat k zdravému učení a umlčovat odpůrce.

Falešní křesťané znevažují Kristovo učení

10 Je totiž spousta těch, kteří tvrdohlavě překrucují pravdu, hlavně mezi bývalými židy. 11 Těm je třeba zavřít ústa. Do mnoha rodin vnesli zmatek, a to jen proto, aby mohli lovit v kalných vodách. 12 Konečně sám jeden z nich, považovaný dokonce za proroka, charakterizoval své krajany takto: „Kréťané jsou lháři, dobytek a břicha lenivá.“ 13 Opravdu výstižné! Buď na ně co nejpřísnější, aby konečně dostali rozum a přišli ke správné víře. 14 Vždyť ty židovské báje a vymyšlené předpisy zatemňují pravdu.

15 Kdo má čisté srdce, tomu se všechno jeví dobré a čisté. Ale kdo je uvnitř zlý a bezbožný, nachází totéž i kolem sebe, protože se na svět dívá brýlemi svého vlastního špinavého nitra. 16 Takové osoby prohlašují, že znají Boha, ale způsob jejich jednání je usvědčuje ze lži. Jsou protivní, zpupní a neschopní dobrého skutku.