Руфь 4 – CARS & VCB

Священное Писание

Руфь 4:1-22

Боаз женится на Руфи

1А Боаз тем временем направился к городским воротам4:1 Ворота города были центром всей общественной жизни, около них проходили и судебные разбирательства. и сел там. Когда родственник, о котором он говорил, проходил мимо, Боаз сказал:

– Сверни сюда, мой друг, и присядь.

Тот свернул и сел.

2Боаз взял десять человек из старейшин города и сказал им:

– Сядьте здесь. – И они сели.

3После этого он сказал тому родственнику:

– Наоми, которая вернулась из Моава, продаёт участок земли, что принадлежал нашему родичу Эли-Малику. 4Я подумал, что должен довести это до твоего сведения и предложить тебе купить его в присутствии тех, кто сидит здесь, и в присутствии старейшин моего народа. Но если ты не купишь, скажи мне, чтобы я знал. Ведь у тебя первоочередное право сделать это, а я – за тобой.

– Я выкуплю его, – сказал он.

5Тогда Боаз сказал:

– В тот день, когда купишь землю у Наоми, ты также должен будешь жениться на моавитянке Руфи, вдове покойного, чтобы, когда у вас родится сын, земля осталась за семьёй покойного.

6Но родственник сказал:

– В таком случае я не могу выкупить этот участок, потому что я подвергну опасности своё собственное имение. Выкупай лучше сам, а я не могу этого сделать.

7(В прежние времена в Исраиле, чтобы выкупить или передать права на собственность, один из участников сделки снимал свою сандалию и отдавал её другому. Такой в Исраиле был обычай узаконивать сделку.)

8Родственник сказал Боазу:

– Покупай сам. – И снял свою сандалию.

9Тогда Боаз объявил старейшинам и всему народу:

– Сегодня вы свидетели того, что я купил у Наоми всё, что принадлежало Эли-Малику, Килеону и Махлону. 10Ещё я приобрёл моавитянку Руфь, вдову Махлона, себе в жёны, чтобы сохранить землю за семьёй покойного, чтобы его имя не исчезло среди его родичей и не было забыто в стенах его родного города. Вы сегодня свидетели этого!

11Тогда старейшины и все, кто был у ворот, сказали:

– Мы свидетели. Пусть Вечный сделает плодовитой женщину, которая входит в твой дом, подобно Рахиле и Лии, которые вместе возвели дом Исраила4:11 См. Нач. 29:31–30:24; 35:16-20.. Приобретай богатство в Ефрафе и славься в Вифлееме. 12Пусть через потомство, которое Вечный даст тебе от этой молодой женщины, твой род уподобится роду Фареца, которого Фамарь родила Иуде4:12 История рождения Фареца могла быть здесь упомянута по трём причинам: 1) он появился на свет, как наследник умершего Ира, сына Иуды (см. Нач. 38); 2) Боаз был прямым потомком Фареца (см. 4:18-21); 3) потомки Фареца поселились в Вифлееме (см. 1 Лет. 2:5, 18-19, 50-54)..

Родословие царя Давуда

(1 Лет. 2:5-15; Мат. 1:3-6; Лк. 3:31-33)

13Так Боаз взял Руфь, и она стала его женой. Он лёг с ней, и Вечный дал ей зачать, и она родила сына.

14Женщины говорили Наоми:

– Хвала Вечному! Он не оставил тебя сегодня без наследника, который будет заботиться о тебе. Пусть мальчик прославится в Исраиле! 15Он обновит твою жизнь и обеспечит тебя в старости. Ведь его родила твоя сноха, которая любит тебя, и которая для тебя лучше семи сыновей.

16И Наоми взяла младенца, носила его в объятиях и нянчила его. 17Женщины, которые жили там, говорили:

– У Наоми родился сын.

Они назвали его Овид. Он стал отцом Есея, отца Давуда.

18И вот родословие Фареца:

Фарец был отцом Хецрона,

19Хецрон – отцом Рама,

Рам – отцом Аминадава,

20Аминадав – отцом Нахшона,

Нахшон – отцом Салмона,

21Салмон – отцом Боаза,

Боаз – отцом Овида,

22Овид – отцом Есея,

а Есей – отцом Давуда.

Vietnamese Contemporary Bible

Ru-tơ 4:1-22

Bô-ô Cưới Ru-tơ

1Bô-ô đến cổng thành, kiếm một chỗ ngồi xuống. Tại đó, người bà con có quyền chuộc sản nghiệp vừa đi tới. Bô-ô mời người đó đến ngồi cạnh mình. 2Ông cũng mời mười trưởng lão trong thành tới, ngồi chung với họ. 3Bô-ô bắt đầu câu chuyện với người bà con: “Sau khi ở Mô-áp về, chị Na-ô-mi quyết định bán miếng đất thuộc quyền sở hữu của Ê-li-mê-léc, người anh chúng ta. 4Vậy, thiết nghĩ nên trình bày với anh để anh quyết định. Nếu anh định mua đất này, thì xin mua trước sự chứng kiến của các trưởng lão đây. Nếu không, thì xin nói cho tôi biết, vì anh là người đầu tiên có quyền chuộc đất này, thứ đến là tôi. Ngoài ra không còn ai trong họ hàng cả.”

Người ấy nói: “Được, để tôi chuộc.”

5Bô-ô nhắc: “Một khi anh chuộc đất của chị Na-ô-mi, anh cũng phải cưới Ru-tơ người Mô-áp, vợ góa của người bà con quá cố, để có người nối dõi và thừa hưởng di sản của người đã khuất.”

6Nghe thế, người ấy đổi ý: “Như vậy không được, vì tôi không muốn gia sản tôi bị thiệt hại vì vụ này; chú thay tôi chuộc đất ấy đi.”

7Trong thời ấy, người Ít-ra-ên theo tục lệ cổ truyền, khi một người muốn chuyển nhượng quyền gì cho người khác, như quyền chuộc đất chẳng hạn, người này chỉ việc cởi giày mình trao cho người kia để xác nhận quyền chuyển nhượng. 8Cho nên người ấy vừa cởi giày ra vừa nói: “Chú hãy thay tôi chuộc đất.”

9Bô-ô trình với các trưởng lão và các người có mặt tại đó: “Hôm nay xin quí vị làm chứng cho, tôi đứng ra chuộc tài sản của Na-ô-mi, gồm tất cả những gì thuộc quyền sở hữu của Ê-li-mê-léc, Ki-li-ôn và Mạc-lôn. 10Kể cả Ru-tơ người Mô-áp, vợ góa của Mạc-lôn, tôi cũng cưới làm vợ, để có người nối dõi, thừa hưởng di sản của người đã khuất. Được như vậy tên tuổi của người quá cố mới khỏi bị xóa giữa vòng anh em họ hàng ở quê hương.”

11Các vị trưởng lão và dân chúng đang có mặt tại cổng đáp lời: “Chúng tôi xin làm chứng cho ông. Cầu xin Chúa Hằng Hữu làm cho người sắp nhập gia đình ông được như Ra-chên và Lê-a, là hai vị tổ mẫu của Ít-ra-ên. Cũng cầu cho ông được thịnh vượng ở Ép-ra-ta, nổi danh tại Bết-lê-hem. 12Và xin Chúa Hằng Hữu cho ông có nhiều con với người này để nhà ông được như nhà tổ Phê-rết, con Ta-ma và Giu-đa.”

Con Cháu của Bô-ô

13Vậy, Bô-ô đem Ru-tơ về nhà mình, cưới nàng làm vợ. Khi họ sống với nhau, Chúa Hằng Hữu cho nàng có thai và sinh được một trai. 14Phụ nữ trong thành nói với Na-ô-mi: “Ngợi tôn Chúa Hằng Hữu, Đấng đã ban một người chuộc lại sản nghiệp cho bà. Cầu Chúa cho cậu bé mới sinh được nổi tiếng trong Ít-ra-ên. 15Nhờ có cậu, mong rằng bà được phục hồi sinh lực trong hiện tại, và trong tương lai, cậu sẽ phụng dưỡng bà. Vì cậu là con của dâu bà, người yêu kính bà vô cùng và có nàng còn tốt hơn có bảy con trai!”

16Na-ô-mi ẵm bồng, săn sóc đứa bé như con của mình. 17Các bà láng giềng nói: “Cháu bé này được sinh ra vì Na-ô-mi!” Họ đặt tên nó là Ô-bết. Ô-bết là cha của Gie-sê và là ông nội của Đa-vít.

18Đây là gia phả của Đa-vít tính từ đời Phê-rết:

Phê-rết sinh Hết-rôn.

19Hết-rôn sinh Ram.

Ram sinh A-mi-na-đáp.

20A-mi-na-đáp sinh Na-ha-sôn.

Na-ha-sôn sinh Sanh-môn.

21Sanh-môn sinh Bô-ô.

Bô-ô sinh Ô-bết.

22Ô-bết sinh Giê-se.

Gie-sê sinh Đa-vít.