Священное Писание

Осия 1:1-11

1Слово Вечного1:1 Вечный – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь., которое было к Осии, сыну Беэри, во времена правления иудейских царей Уззии, Иотама, Ахаза, Езекии и во время правления Иеровоама, сына Иоаша, царя Исраила1:1 Уззия, Иотам, Ахаз и Езекия правили Иудеей в период с 792 по 686 гг. до н. э. Иеровоам II правил Исраилом с 793 по 753 гг. до н. э. После Иеровоама было ещё шесть царей, о которых Осия хранит многозначительное молчание. О правлении всех этих царей см. 4 Цар. 14:23–20:21; 2 Лет. 26–32..

Жена и дети Осии

2Когда Вечный начал говорить через Осию, Он сказал ему:

– Пойди и возьми себе в жёны блудницу и с ней детей её разврата1:2 Букв.: «детей разврата». Вероятнее всего, эти дети были детьми Осии и Гомери (см. 1:3), хотя не исключено, что один или более из этих детей были от Гомери и другого мужчины., потому что эта земля погрязла в ужасном распутстве, отвернувшись от Вечного.

3Итак, он взял себе в жёны Гомерь, дочь Дивлаима, и она забеременела и родила ему сына.

4И тогда Вечный сказал Осии:

– Назови его Изреель, потому что вскоре Я накажу потомков Иеву за резню, которую он устроил в Изрееле1:4 См. 4 Цар. 9–10. Всевышний Сам повелел Иеву уничтожить дом Ахава за его беззакония. Однако Иеву явно зашёл слишком далеко в исполнении этого повеления и убил многих невинных людей. Всевышний сказал, что ни один человек не должен страдать за грехи другого (см. Втор. 24:16)., и положу конец царскому дому Исраила. 5В тот день Я сокрушу мощь1:5 Букв.: «лук». Исраила там же, в долине Изреель.

6Гомерь вновь забеременела и родила дочь.

Тогда Вечный сказал Осии:

– Назови её Ло-Рухама («непомилованная»), потому что Я уже больше не помилую народ Исраила и не прощу его. 7Но Я помилую народ Иудеи и спасу их не луком, мечом или битвой, не конями и всадниками, а силою Вечного, его Бога.

8После того как Гомерь отняла Ло-Рухаму от груди, она забеременела и родила ещё одного сына.

9Тогда Вечный сказал:

– Назови его Ло-Амми («не Мой народ»), потому что вы не Мой народ, и Я не ваш Бог.

10Всё же число исраильтян будет как морской песок, который нельзя измерить или сосчитать. И там, где им было сказано: «Вы не Мой народ», они будут названы сынами живого Бога. 11Народ Иудеи и народ Исраила будут объединены, назначат одного вождя и вновь укоренятся в своей земле. Велик будет день, когда исполнится то, что означает имя Изреель («Всевышний сеет»).

Vietnamese Contemporary Bible

Ô-sê 1:1-11

1Chúa Hằng Hữu truyền sứ điệp này cho Ô-sê, con Bê-ê-ri, trong suốt những năm khi Ô-xia, Giô-tham, A-cha, và Ê-xê-chia làm vua Giu-đa, và Giê-rô-bô-am, con Giô-ách, làm vua Ít-ra-ên.

Gia Đình Ô-sê

2Khi Chúa Hằng Hữu bắt đầu truyền sứ điệp về Ít-ra-ên qua Ô-sê, Ngài phán bảo ông: “Hãy đi và cưới một gái mãi dâm, rồi con cái của nàng sẽ là con sinh trong sự mãi dâm. Đây sẽ là minh họa về Ít-ra-ên đã hành động như gái mãi dâm, đã lìa bỏ Chúa Hằng Hữu mà thờ phụng các thần khác.”

3Vậy, Ô-sê cưới Gô-me, con gái Đíp-lam, bà thụ thai và sinh cho Ô-sê một con trai. 4Chúa Hằng Hữu phán: “Hãy đặt tên cho đứa trẻ là Gít-rê-ên, vì Ta sẽ trừng phạt triều đại Vua Giê-hu vì vụ tàn sát tại Gít-re-ên. Ta sẽ chấm dứt vương quốc Ít-ra-ên. 5Ta sẽ bẻ gãy uy quyền1:5 Nt cây cung của Ít-ra-ên trong Trũng Gít-rê-ên.”

6Chẳng bao lâu, Gô-me lại có thai và sinh một con gái. Chúa Hằng Hữu phán bảo Ô-sê: “Hãy đặt tên cho con gái của con là Lô Ru-ha-ma—tức ‘không thương xót’—vì Ta sẽ không tỏ lòng thương xót nhà Ít-ra-ên hay tha thứ chúng nữa. 7Nhưng Ta sẽ tỏ lòng thương xót nhà Giu-đa. Ta sẽ giải cứu họ khỏi kẻ thù—không cần dùng khí giới và quân đội hay ngựa chiến và chiến xa, nhưng bằng năng quyền Ta trong tư cách là Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của họ.”1:7 Lời tiên tri trong 6-7 đã ứng nghiệm khoảng 25 năm sau đó: Quân A-sy-ri của Vua San-chê-ríp tiêu diệt Ít-ra-ên, tấn công Giu-đa và bao vây Giê-ru-sa-lem, nhưng Chúa can thiệp và giải cứu Giu-đa. Trong một đêm San-chê-ríp mất 185.000 quân nên bỏ chạy về nước và bị giết (Y-sai 36-37)

8Sau khi Gô-me cai sữa Lô Ru-ha-ma, bà lại có thai và sinh con trai thứ hai. 9Chúa Hằng Hữu phán: “Hãy đặt tên nó là Lô Am-mi—tức ‘không phải dân Ta’—vì Ít-ra-ên không còn là dân Ta nữa, và Ta cũng không còn là Đức Chúa Trời của chúng.

10Tuy nhiên, sẽ có thời kỳ dân số Ít-ra-ên nhiều như cát biển—không thể đếm được! Lúc ấy, chính tại nơi Ta đã bảo chúng: ‘Các ngươi chẳng phải là dân Ta nữa,’ Ta sẽ gọi chúng: ‘Các ngươi là con cái của Đức Chúa Trời Hằng Sống.’ 11Rồi nhà Giu-đa và Ít-ra-ên sẽ hiệp làm một. Họ sẽ chọn cho mình một lãnh tụ, và họ sẽ trở về từ xứ lưu đày. Ngày đó sẽ là—ngày của Gít-rê-ên—khi Đức Chúa Trời sẽ gieo trồng dân Ngài trong đất của Ngài.”