Священное Писание

Мудрые изречения 14:1-35

1Мудрая женщина дом свой устроит,

а глупая своими руками разрушит.

2Идущий прямым путём боится Вечного,

а тот, чьи пути кривы, презирает Его.

3Речи глупца – плеть для его спины14:3 Или: «В устах глупца плеть гордыни».,

а уста мудрецов хранят их.

4Где нет быков, кормушка пуста,

но где сильные быки, там обильная жатва.

5Правдивый свидетель не станет лгать,

а лживый свидетель дышит ложью.

6Глумливый ищет мудрости, но не находит,

а разумному знание даётся легко.

7Держись от глупца подальше;

от него ты мудрости не дождёшься.

8Мудрость разумных – понимать свой путь,

а коварство – это глупость глупцов.

9Глупцы смеются над приношением за грех,

а к праведным – благоволение Вечного.

10Сердце знает свою беду,

и радости его чужой не разделит.

11Дом нечестивых будет разрушен,

а шатёр праведных будет процветать.

12Бывает путь, который кажется человеку прямым,

но в конце его – гибель.

13Даже при смехе может болеть душа,

и радость может окончиться скорбью.

14По заслугам получит отступивший от путей праведности,

а хороший человек – по своим делам.

15Простак верит всему,

но разумный следит за своими шагами.

16Мудрец осторожен и чуждается зла,

а глупец необуздан и беззаботен.

17Гневливый делает глупости,

и лукавого ненавидят.

18Глупость – удел простаков,

а разумных венчает знание.

19Злодеи будут кланяться перед добрыми,

и нечестивые – у ворот праведных.

20Бедных не любят даже их соседи,

а у богатых много друзей.

21Презирающий ближнего грешит,

но благословен, кто добр к нуждающимся.

22Разве умышляющие зло не сбились с пути?

А те, чьи намерения добры, находят14:22 Или: «выказывают». любовь и верность.

23От всякого тяжёлого труда бывает прибыль,

а пустословие приносит только нужду.

24Богатство – венец мудрых,

а глупость – венок глупцов14:24 Или: «глупость глупцов рождает только глупость»..

25Правдивый свидетель спасает жизни,

а лживый свидетель – предатель.

26Страх перед Вечным – неприступная крепость,

прибежище человеку и детям его.

27Страх перед Вечным – источник жизни,

отводящий от сетей смерти.

28Слава царя – во множестве народа,

а без подданных правителю гибель.

29У терпеливого – великий разум,

а гневливый выказывает глупость.

30Спокойное сердце – здоровье телу,

а от зависти кости гниют.

31Кто притесняет бедных, тот презирает Творца их,

а добрый к нуждающимся чтит Его.

32Нечестивых губит их же злодейство,

а праведникам и в смерти прибежище14:32 Или: «а прибежище праведных – их непорочность»..

33Мудрость покоится в сердце разумных,

и даже среди глупцов она известна14:33 Или: «но не известна среди глупцов»..

34Праведность возносит народ,

а грех – позор для него.

35Царю угоден слуга разумный,

но падёт его гнев на того, кто позорит его.

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Mithali 14:1-35

114:1 Rut 3:11; Mit 24:3Mwanamke mwenye hekima huijenga nyumba yake,

bali mpumbavu huibomoa nyumba yake

kwa mikono yake mwenyewe.

214:2 Ay 12:4Yeye ambaye njia zake ni nyofu humcha Bwana,

bali yeye ambaye njia zake zimepotoka humdharau Mungu.

314:3 Mit 12:6; 10:13Mazungumzo ya mpumbavu huleta fimbo mgongoni mwake,

bali mwenye hekima hulindwa na maneno ya midomo yake.

414:4 Za 12:2; Mit 12:17Pale ambapo hakuna mafahali, hori ni tupu,

bali kutokana na nguvu za fahali huja mavuno mengi.

514:5 Kut 20:16; Za 12:2; Mit 6:19Shahidi mwaminifu hadanganyi,

bali shahidi wa uongo humimina uongo.

614:6 Mit 9:9; 17:24Mwenye mzaha huitafuta hekima na haipati,

bali maarifa huja kwa urahisi kwa anayepambanua.

7Kaa mbali na mtu mpumbavu,

kwa maana hutapata maarifa katika midomo yake.

814:8 Lk 12:20; 1Kor 3:19; Mit 15:28; 21:29Hekima ya mwenye busara ni kufikiria njia zake,

bali upumbavu wa wapumbavu ni udanganyifu.

914:9 Mit 1:22; 10:23Wapumbavu hudhihaki kujirekebisha kutoka dhambi,

bali wema hupatikana miongoni mwa wanyofu.

10Kila moyo hujua uchungu wake wenyewe,

wala hakuna yeyote awezaye kushiriki furaha yake.

1114:11 Za 72:7; Ay 8:15; Mit 3:33Nyumba ya mwovu itaangamizwa,

bali hema la mnyofu litastawi.

1214:12 Rum 6:21; Mit 12:15; 16:25Iko njia ionekanayo kuwa sawa kwa mtu,

bali mwisho wake huelekeza mautini.

1314:13 Mhu 2:2; 7:3-6Hata katika kicheko moyo waweza kuuma,

nayo furaha yaweza kuishia katika majonzi.

1414:14 2Nya 15:7; Mit 12:14Wasio na imani watapatilizwa kikamilifu kwa ajili ya njia zao,

naye mtu mwema atapewa thawabu kwa ajili ya njia yake.

1514:15 Mit 14:8Mtu mjinga huamini kila kitu,

bali mwenye busara hufikiria hatua zake.

1614:16 Kut 20:20; Mit 22:3Mtu mwenye hekima humcha Bwana na kuepuka mabaya,

bali mpumbavu hukasirika kwa hamaki na uzembe.

1714:17 Mit 28:25; 29:22Mtu anayekasirika kwa haraka hufanya mambo ya upumbavu,

naye mtu wa hila huchukiwa.

18Mjinga hurithi upumbavu,

bali wenye busara huvikwa maarifa kichwani kama taji.

1914:19 Mit 11:29Watu wabaya watasujudu mbele ya watu wema,

nao waovu kwenye malango ya wenye haki.

2014:20 Mit 19:4, 7Maskini huepukwa hata na majirani zao,

bali matajiri wana marafiki wengi.

2114:21 Mit 11:12; 19:17; Za 41:1Yeye anayemdharau jirani yake hutenda dhambi,

bali amebarikiwa yeye aliye na huruma kwa mhitaji.

2214:22 Mit 4:16-17Je, wale wanaopanga ubaya hawapotoki?

Bali wale wanaopanga kilicho chema

hupata upendo na uaminifu.

23Kazi zote zinazofanywa kwa bidii huleta faida,

bali mazungumzo matupu huelekea umaskini tu.

2414:24 Mit 14:8Utajiri wa wenye hekima ni taji yao,

bali upumbavu wa wapumbavu huzaa upumbavu.

2514:25 Mit 12:17Shahidi wa kweli huokoa maisha,

bali shahidi wa uongo ni mdanganyifu.

2614:26 Mit 19:23; Isa 33:6Yeye amchaye Bwana ana ngome salama,

na kwa watoto wake itakuwa kimbilio.

2714:27 Za 18:5; Mit 13:14Kumcha Bwana ni chemchemi ya uzima,

ili kumwepusha mtu na mitego ya mauti.

2814:28 2Sam 19:7Wingi wa watu ni utukufu wa mfalme,

bali pasipo watu mkuu huangamia.

2914:29 Mhu 7:8-9; Mit 15:18; Yak 1:19Mtu mwenye subira ana ufahamu mwingi,

bali anayekasirika haraka huonyesha upumbavu.

3014:30 Ay 5:2; Mdo 7:9; Mit 12:4Moyo wenye amani huupa mwili uzima,

bali wivu huozesha mifupa.

3114:31 Ay 31:15-16; Mit 17:5Yeye amwoneaye maskini huonyesha dharau kwa Muumba wao,

bali yeyote anayemhurumia mhitaji humheshimu Mungu.

3214:32 Za 34:21; Mit 6:15; Ay 13:15; 2Tim 4:18Waovu huangamizwa kwa matendo yao maovu,

bali hata katika kifo wenye haki hupata kimbilio.

3314:33 Mit 2:6-10Hekima hukaa katika moyo wa mwenye ufahamu

bali haijulikani miongoni mwa wapumbavu.

3414:34 Mit 11:11Haki huinua taifa,

bali dhambi ni aibu kwa watu wote.

3514:35 Es 8:2; Mt 25:14-30Mfalme hupendezwa na mtumishi mwenye hekima,

bali ghadhabu yake humwangukia

mtumishi mwenye kuaibisha.