Священное Писание

Иешуа 1:1-18

Вечный повелевает Иешуа завоевать Ханаан

1После смерти Мусы, раба Вечного1:1 Вечный – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь., Вечный сказал Иешуа, сыну Нуна, помощнику Мусы:

2– Мой раб Муса умер. Итак, приготовься вместе со всем этим народом переправиться через реку Иордан в землю, которую Я даю им – исраильтянам. 3Я отдам вам всякое место, на которое ступит ваша нога, как Я обещал Мусе. 4Ваша земля будет простираться от пустыни до Ливана, от великой реки Евфрат (включая всю землю хеттов) до Средиземного моря1:4 Букв.: «до Великого моря». на западе. 5Никто не сможет противостоять тебе во все дни твоей жизни. Как Я был с Мусой, так буду и с тобой. Я никогда тебя не оставлю и никогда не покину.

6Будь твёрд и мужествен, потому что ты поведёшь этих людей, чтобы им унаследовать землю, которую Я клялся дать их предкам. 7Будь твёрд и очень мужествен. Тщательно исполняй весь Закон, который дал тебе Мой раб Муса. Не уклоняйся от него ни вправо, ни влево, чтобы тебе иметь успех везде, куда бы ты ни пошёл. 8Пусть слова Таурата, книги Закона, всегда будут у тебя на устах, размышляй над ними день и ночь, чтобы в точности исполнять всё, что написано. Тогда ты будешь иметь успех в своих делах и поступать благоразумно. 9Итак, Я повелеваю тебе: будь твёрд и мужествен. Не бойся и не падай духом, потому что Вечный, твой Бог, будет с тобой, куда бы ты ни пошёл.

10И приказал Иешуа вождям народа:

11– Пройдите по лагерю и скажите народу: «Запаситесь едой, потому что через три дня вы переправитесь здесь через Иордан, чтобы пойти и завладеть землёй, которую Вечный, ваш Бог, даёт вам во владение».

12Но родам Рувима, Гада и половине рода Манассы Иешуа сказал:

13– Помните повеление, которое дал вам Муса, раб Вечного: «Вечный, ваш Бог, дал вам покой и даровал эту землю». 14Ваши жёны, дети и скот могут остаться в земле, которую Муса дал вам к востоку от Иордана, но все ваши воины в полном вооружении должны переправиться впереди ваших братьев. Вы должны помогать вашим братьям, 15пока Вечный не даст им покой, как Он сделал это для вас самих, и пока они тоже не завладеют землёй, которую Вечный, ваш Бог, даёт им. После этого вы сможете вернуться и занять свою землю, которую Муса, раб Вечного, дал вам к востоку от Иордана.

16Они ответили Иешуа:

– Всё, что бы ты ни приказал нам, мы исполним, и куда бы ты ни направил нас, мы пойдём. 17Как мы слушались Мусу, так будем слушаться и тебя. Только пусть Вечный, твой Бог, будет с тобой, как Он был с Мусой. 18Всякий, кто воспротивится твоему приказу и не послушается твоих слов – что бы ты ни приказал, будет предан смерти. Только будь твёрд и мужествен!

Vietnamese Contemporary Bible

Giô-suê 1:1-18

Huấn Lệnh của Chúa Hằng Hữu cho Giô-suê

1Sau khi Môi-se, đầy tớ của Chúa Hằng Hữu, qua đời, Chúa Hằng Hữu phán bảo Giô-suê, con của Nun, người phụ tá của Môi-se: 2“Môi-se, đầy tớ Ta đã chết; bây giờ con đứng ra lãnh đạo dân tộc vượt Sông Giô-đan tiến vào đất hứa. 3Như Ta đã hứa với Môi-se, nơi nào con đặt chân đến, nơi ấy sẽ thuộc về người Ít-ra-ên, 4từ hoang mạc đến núi Li-ban, từ Biển Lớn chạy dài đến tận Sông Ơ-phơ-rát, kể cả lãnh thổ của dân tộc Hê-tít. 5Suốt đời con, quân thù đều phải khuất phục. Như Ta đã từng ở với Môi-se, Ta cũng sẽ ở với con luôn, Ta sẽ không quên, và không lìa bỏ con đâu.

6Hãy can đảm, và bền chí; con sẽ thành công trong việc lãnh đạo dân tộc Ít-ra-ên chinh phục vùng đất Ta đã hứa cho tổ tiên họ. 7Chỉ cần can đảm và bền chí, nghiêm chỉnh tuân hành tất cả điều luật mà Môi-se, đầy tớ Ta truyền lại, không tẽ tách chút nào, thì con sẽ thành công trong mọi việc. 8Đừng xao lãng việc đọc Sách Luật này. Phải ngày đêm suy niệm và thận trọng tuân hành. Như vậy con mới thành công và được phước. 9Ta đã dạy con phải can đảm và bền chí, đừng sợ gì cả, vì Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của con luôn luôn ở với con bất cứ nơi nào con đi.”

Huấn Lệnh của Giô-suê cho Người Ít-ra-ên

10Sau đó Giô-suê ra lệnh cho các cấp lãnh đạo: 11“Hãy thông báo cho dân chúng chuẩn bị1:11 Nt chuẩn bị lương thực sẵn sàng! Trong ba ngày nữa chúng ta sẽ vượt Sông Giô-đan, tiến chiếm vùng đất Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời chúng ta dành cho chúng ta.”

12Riêng với người thuộc đại tộc Ru-bên, đại tộc Gát, và phân nửa đại tộc Ma-na-se, Giô-suê nhắc lại lời của Môi-se, đầy tớ Chúa: 13“Chúa Hằng Hữu đã cho anh em được an nghỉ và cũng ban cho phần đất bên này sông. 14Vợ, con cái, và bầy súc vật của anh em sẽ ở lại trong đất mà Môi-se ban cho anh em ở bên này sông Giô-đan. Còn tất cả anh em là người dũng cảm, được trang bị đầy đủ phải tiên phong vượt sông, chiến đấu cùng với các đại tộc khác. 15Anh em chỉ trở về đất mình ở bên bờ phía đông Sông Giô-đan do Môi-se, đầy tớ Chúa cấp cho, khi nào các đại tộc kia hoàn tất cuộc chiếm hữu đất đai.”

16Họ thưa với Giô-suê: “Chúng tôi xin tuân theo mọi điều ông dạy bảo, đi bất cứ nơi nào ông sai. 17Chúng tôi sẽ vâng lời ông như đã vâng lời Môi-se. Cầu xin Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của ông ở cùng ông như Ngài đã ở cùng Môi-se trước kia. 18Người nào cãi lệnh ông, người đó phải chết. Xin ông hãy can đảm và bền chí.”