Забур 95 CARS - Masalimo 95 CCL

Священное Писание

Забур 95:1-13

Песнь 95

(1 Лет. 16:23-33)

1Воспойте Вечному новую песню,

пойте Вечному, все жители земли.

2Воспойте Вечному, восхваляйте Его имя,

говорите о Его спасении каждый день.

3Возвещайте славу Его среди народов,

чудеса Его – среди всех людей,

4потому что велик Вечный и достоин всякой хвалы;

Он внушает страх более всех богов.

5Все боги народов – лишь идолы,

а Вечный небеса сотворил.

6Слава и величие перед Ним,

сила и великолепие в Его святилище.

7Воздайте Вечному, все народы,

воздайте Ему славу и силу.

8Воздайте славу имени Вечного,

несите дары и идите во дворы Его.

9Прославьте Вечного в великолепии Его святости95:9 Или: «в святом облачении прославьте Вечного»; или: «прославьте Вечного в Его великолепном святилище»..

Трепещи перед Ним, вся земля!

10Скажите народам: «Вечный правит!»

Мир стоит твёрдо и не поколеблется;

Вечный будет судить народы справедливо.

11Да возвеселятся небеса и возликует земля;

да восшумит море и всё, что в нём.

12Да возрадуется поле и всё, что на нём,

и да возликуют все деревья лесные

13перед Вечным, потому что идёт,

идёт Он судить землю.

Он будет судить мир справедливо

и народы – по Своей истине.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 95:1-11

Salimo 95

1Bwerani, tiyeni timuyimbire Yehova mwachimwemwe,

tiyeni tifuwule kwa Thanthwe la chipulumutso chathu

2Tiyeni tibwere pamaso pake ndi chiyamiko

ndipo mupembedzeni Iyeyo ndi zida zoyimbira ndi nyimbo.

3Pakuti Yehova ndi Mulungu wamkulu,

mfumu yayikulu pamwamba pa milungu yonse.

4Mʼmanja mwake muli maziko ozama a dziko lapansi,

ndipo msonga za mapiri ndi zake.

5Nyanja ndi yake, pakuti anayilenga ndi Iye,

ndipo manja ake anawumba mtunda wowuma.

6Bwerani, tiyeni tiwerame pomulambira,

tiyeni tigwade pamaso pa Yehova Mlengi wathu;

7pakuti Iye ndiye Mulungu wathu

ndipo ife ndife anthu a pabusa pake,

ndi nkhosa za mʼdzanja lake.

Lero ngati inu mumva mawu ake,

8musawumitse mitima yanu monga momwe munachitira pa Meriba,

monga munachitira tsiku lija pa Masa mʼchipululu.

9Kumene makolo anu anandiyesa ndi kundiputa,

ngakhale anaona zimene Ine ndinazichita.

10Kwa zaka makumi anayi ndinali wokwiya ndi mʼbado umenewo;

ndipo ndinati, “Iwo ndi anthu amene mitima yawo imasochera

ndipo sanadziwe njira zanga.”

11Choncho ndili chikwiyire, ndinalumbira kuti,

“Iwowa sadzalowa ku malo anga a mpumulo.”