Забур 90 CARS - Masalimo 90 CCL

Священное Писание

Забур 90:1-16

Песнь 90

1Живущий под кровом Высочайшего

в тени Всемогущего покоится,

2говорит о Вечном: «Он – моё прибежище и крепость моя,

Бог мой, на Которого уповаю».

3Он избавит тебя от сети ловца

и от гибельной язвы.

4Он укроет тебя Своими перьями,

и под Его крыльями ты будешь в безопасности;

Его истина будет тебе щитом и бронёй.

5Не убоишься ни ужасов в ночи,

ни стрелы, летящей днём,

6ни язвы, ходящей во мраке,

ни заразы, опустошающей в полдень.

7Тысяча падёт около тебя,

и десять тысяч – справа от тебя,

но к тебе не приблизится.

8Ты сам на это посмотришь

и увидишь возмездие нечестивым.

9Потому что ты избрал Вечного своим прибежищем,

Высочайшего – своей обителью,

10не пристанет к тебе зло,

и язва не приблизится к твоему жилищу.

11Ведь Он Своим ангелам повелит о тебе –

охранять тебя на всех путях твоих.

12Они понесут тебя на руках,

чтобы ноги твои не ударились о камень.

13На льва и на змею наступишь,

растопчешь молодого льва и дракона.

14Вечный говорит:

«Сохраню его, потому что он искренно любит Меня;

защищу его, потому что он знает имя Моё.

15Когда воззовёт ко Мне, Я отвечу:

в беде буду с ним,

избавлю его и прославлю.

16Насыщу его долголетием

и дам ему Моё спасение».

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 90:1-17

BUKU LACHINAYI

Masalimo 90–106

Salimo 90

Pemphero la Mose munthu wa Mulungu.

1Ambuye, mwakhala muli malo athu okhalamo

pa mibado yonse.

2Mapiri asanabadwe,

musanalenge nʼkomwe dziko lapansi ndi dziko lonse,

kuyambira muyaya mpaka muyaya Inu ndinu Mulungu.

3Inu mumabwezera anthu ku fumbi,

mumati, “Bwerera ku fumbi iwe mwana wa munthu.”

4Pakuti zaka 1,000 pamaso panu

zili ngati tsiku limene lapita

kapena ngati kamphindi ka usiku.

5Inu mumasesa anthu mʼtulo ta imfa,

iwo ali ngati udzu watsopano wa mmawa,

6ngakhale kuti mmawa umaphuka watsopano,

pofika madzulo wauma ndi kufota.

7Ife tathedwa ndi mkwiyo wanu;

ndipo taopsezedwa ndi kuyipidwa kwanu.

8Mwayika mphulupulu zathu pamaso panu,

machimo athu obisika poonekera pamaso panu.

9Masiku athu onse amatha ali pansi pa ukali wanu;

timatsiriza zaka zathu ndi kubuwula.

10Kuchuluka kwa masiku athu ndi 70,

kapena 80 ngati tili ndi mphamvu;

komabe zaka zonsezi ndi za mavuto ndi nkhawa,

zimatha mofulumira ndipo ife timawulukira kutali.

11Kodi ndani amadziwa mphamvu ya mkwiyo wanu?

Pakuti ukali wanu ndi waukulu ngati ulemu umene uyenera Inu.

12Tiphunzitseni kuwerenga masiku athu molondola,

kuti tikhale ndi mtima wanzeru.

13Lezani mtima Inu Yehova! Kodi mudzatikwiyira mpaka liti?

Achitireni chifundo atumiki anu.

14Mutikhutitse mmawa ndi chikondi chanu chosatha,

kuti tiyimbe ndi chimwemwe ndi kukhala okondwa masiku athu onse.

15Tisangalatseni masiku ambiri monga masiku amene mwatisautsa,

kwa zaka zambiri monga momwe tinaonera mavuto.

16Ntchito zanu zionetsedwe kwa atumiki anu,

kukongola kwanu kwa ana awo.

17Kukoma mtima kwa Ambuye Mulungu wathu kukhale pa ife;

tikhazikitsireni ntchito ya manja athu;

inde, khazikitsani ntchito ya manja athu.