Забур 90 CARS - Salmo 90 APSD-CEB

Священное Писание

Забур 90:1-16

Песнь 90

1Живущий под кровом Высочайшего

в тени Всемогущего покоится,

2говорит о Вечном: «Он – моё прибежище и крепость моя,

Бог мой, на Которого уповаю».

3Он избавит тебя от сети ловца

и от гибельной язвы.

4Он укроет тебя Своими перьями,

и под Его крыльями ты будешь в безопасности;

Его истина будет тебе щитом и бронёй.

5Не убоишься ни ужасов в ночи,

ни стрелы, летящей днём,

6ни язвы, ходящей во мраке,

ни заразы, опустошающей в полдень.

7Тысяча падёт около тебя,

и десять тысяч – справа от тебя,

но к тебе не приблизится.

8Ты сам на это посмотришь

и увидишь возмездие нечестивым.

9Потому что ты избрал Вечного своим прибежищем,

Высочайшего – своей обителью,

10не пристанет к тебе зло,

и язва не приблизится к твоему жилищу.

11Ведь Он Своим ангелам повелит о тебе –

охранять тебя на всех путях твоих.

12Они понесут тебя на руках,

чтобы ноги твои не ударились о камень.

13На льва и на змею наступишь,

растопчешь молодого льва и дракона.

14Вечный говорит:

«Сохраню его, потому что он искренно любит Меня;

защищу его, потому что он знает имя Моё.

15Когда воззовёт ко Мне, Я отвечу:

в беде буду с ним,

избавлю его и прославлю.

16Насыщу его долголетием

и дам ему Моё спасение».

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 90:1-17

Salmo 9090:0 Salmo 90 Ang ulohan sa Hebreo: Ang pag-ampo ni Moises nga propeta sa Dios.

Ang Dios ug ang Tawo

1Ginoo, ikaw ang among dalangpanan sukad pa kaniadto.

2Sa wala mo pa buhata ang mga bukid ug ang kalibotan, ikaw na ang Dios,

ug ikaw ang Dios sa walay kataposan.

3Ikaw ang nagabuot sa kamatayon sa tawo;

ibalik mo siya sa yuta nga mao ang iyang gigikanan.

4Ang usa ka libo ka tuig kanamo sama lang sa usa ka adlaw nga milabay alang kanimo,

o morag pipila lang ka oras sa kagabhion.

5Gibutangan mo ug kataposan ang among kinabuhi sama sa damgo

6o sama sa sagbot nga moturok ug motubo inigkabuntag, apan pagkahapon malaya ug mamatay.

7Ang imong kasuko makapalisang kanamo;

ang imong kapungot makapalaglag kanamo.

8Nakita mo ang among mga sala,

bisan ang mga sala nga gihimo namo sa tago.

9Tinuod nga mahanaw ang among kinabuhi tungod sa imong kasuko;

matapos ang among kinabuhi nga daw usa lang ka panghupaw.

10Ang katas-on sa among kinabuhi 70 ka tuig, o 80 ka tuig kon baskog kami.

Apan bisan pa ang labing maayo namong mga katuigan puno sa mga kaguol ug kalisod.

Unya molabay kini, ug mahanaw kami.

11Walay pa gayoy nakasinati sa grabe mong kasuko.

Ug samtang nagdugang ang among kahibalo bahin sa imong kasuko nagadugang usab ang among pagtahod kanimo.

12Pasabta kami nga mubo lang ang among kinabuhi,

aron mahimo kaming maalamon sa among pagkinabuhi.

13Ginoo, hangtod kanus-a ang imong kasuko kanamo?

Tagda ug kaloy-i kami, nga imong mga alagad.

14Kada buntag ipakita ang imong gugma kanamo aron mag-awit kami sa kalipay ug magmalipayon kami sa tibuok namong kinabuhi.

15Hatagi kami ug malipayong mga katuigan,

sama kataas sa mga katuigan diin imo kaming gisilotan ug gipaantos.

16Ipakita kanamo nga imong mga alagad, ug sa among mga kaliwat, ang imong katingalahang buhat ug ang imong pagkagamhanan.

17Ginoo nga among Dios, hinaut nga panalanginan mo kami, ug hatagan ug kalamposan sa tanan namong buhaton.