Забур 89 CARS - Salmo 89 TCB

Священное Писание

Забур 89:1-17

Четвёртая книга

Песнь 89

1Молитва пророка Мусы.

2Владыка, Ты был для нас прибежищем

из поколения в поколение.

3Прежде чем родились горы

и Ты образовал землю и весь мир,

от века и до века Ты – Бог.

4Ты возвращаешь человека в тление

и говоришь: «Вернитесь, смертные».

5Тысяча лет в глазах Твоих, как день вчерашний, что минул,

как несколько часов в ночи.

6Как наводнением уносишь людей;

они проходят, как сон.

Они – как трава, что утром взошла:

утром она цветёт и зеленеет,

а вечером вянет и засыхает.

7Мы исчезаем от Твоего гнева,

мы в смятении от Твоей ярости.

8Ты поставил наши беззакония перед Собою

и наши тайные грехи – перед лицом Своим.

9Наши дни проходят в Твоём гневе;

мы завершаем свои годы со стоном.

10Дней нашей жизни – лет семьдесят,

а для тех, кто покрепче, – лет восемьдесят,

и большая часть их – труд и скорбь;

быстро они проходят, и мы исчезаем.

11Кто познал силу Твоего гнева?

Ярость Твоя столь же велика,

сколь велик страх перед Тобой.

12Научи нас вести счёт нашим дням,

чтобы мы обрели сердце мудрое.

13Возвратись, Вечный! Как долго ещё будешь гневаться?

Сжалься над Своими рабами!

14Насыщай нас по утрам милостью Своей,

чтобы мы радовались и веселились все наши дни.

15Возвесели нас за дни, когда Ты наказывал нас,

и за годы, в которые мы испытывали бедствие.

16Да откроется взору рабов Твоих дело Твоё,

и слава Твоя – их детям.

17И да пребудет на нас милость Владыки, нашего Бога.

Укрепи наше дело,

укрепи для нас дело наших рук.

Tagalog Contemporary Bible

Salmo 89:1-52

Salmo 8989 Salmo 89 Ang unang mga salita sa Hebreo: Ang “maskil o tula” na isinulat ni Etan na angkan ni Ezra.

Ang Kasunduan ng Dios kay David

1Panginoon, aawitin ko ang tungkol sa inyong tapat na pag-ibig magpakailanman.

Ihahayag ko sa lahat ng salinlahi ang inyong katapatan.

2Ipapahayag ko na matatag ang inyong walang hanggang pag-ibig, at mananatili gaya ng kalangitan.

3At inyong sinabi, “Gumawa ako ng kasunduan sa aking lingkod na si David na aking pinili upang maging hari.

Ito ang ipinangako ko sa kanya:

4Ang bawat hari ng Israel ay manggagaling sa iyong lahi;

ang iyong kaharian ay magpapatuloy magpakailanman.”

5Panginoon, pupurihin ng mga nilalang sa langit ang inyong katapatan at mga kahanga-hangang gawa.

6Walang sinuman doon sa langit ang katulad nʼyo, Panginoon.

Sino sa mga naroon89:6 sa mga naroon: sa Hebreo, sa mga anak ng Makapangyarihang Dios. ang katulad nʼyo, Panginoon?

7Iginagalang kayo sa pagtitipon ng mga banal sa langit.

Higit kayong kahanga-hanga, at silang lahat na nakapalibot sa inyoʼy may malaking takot sa inyo.

8O Panginoong Dios na Makapangyarihan, wala kayong katulad;

makapangyarihan kayo Panginoon at tapat sa lahat ng inyong ginagawa.

9Nasa ilalim ng kapangyarihan nʼyo ang nagngangalit na dagat,

pinatatahimik nʼyo ang mga malalaking alon.

10Dinurog nʼyo ang dragon na si Rahab, at namatay ito.

Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihaʼy ipinangalat nʼyo ang inyong mga kaaway.

11Sa inyo ang langit at ang lupa, ang mundo at ang lahat ng naritoʼy kayo ang lumikha.

12Nilikha nʼyo ang hilaga at ang timog.

Ang mga bundok ng Tabor at Hermon ay parang mga taong umaawit sa inyo nang may kagalakan.

13Ang lakas nʼyo ay walang kapantay, at ang inyong kanang kamay ay nakataas at napakamakapangyarihan!

14Katuwiran at katarungan ang pundasyon ng inyong paghahari

na pinangungunahan ng tapat na pag-ibig at katotohanan.

15Panginoon, mapalad ang mga taong nakaranas na sumigaw dahil sa kagalakan para sa inyo.

Namumuhay sila sa liwanag na nagmumula sa inyo.

16Dahil sa inyo palagi silang masaya.

At ang inyong pagiging makatuwiran ay pinupuri nila.

17Pinupuri namin kayo dahil kayo ang aming dakilang kalakasan,

at dahil sa inyong kabutihan kami ay magtatagumpay.

18Panginoon, Banal na Dios ng Israel,

ikaw ang naghirang sa hari na sa amin ay nagtatanggol.

19Noon, nagsalita kayo sa inyong mga tapat na lingkod sa pamamagitan ng pangitain.

Sinabi nʼyo, “May hinubog akong isang mandirigma.

Pinili ko siya mula sa mga karaniwang tao,

at ginawang hari.

20Si David na aking lingkod ang pinili kong hari sa pamamagitan ng pagpahid sa kanya ng banal na langis.

21Ang kapangyarihan ko ang makakasama niya, at magpapalakas sa kanya.

22Hindi siya malilinlang ng kanyang mga kaaway.

Hindi magtatagumpay laban sa kanya ang masasama.

23Dudurugin ko sa kanyang harapan ang kanyang mga kaaway,

at lilipulin ang mga may galit sa kanya.

24Mamahalin ko siya at dadamayan.

At sa pamamagitan ng aking kapangyarihan

ay magtatagumpay siya.

25Paghahariin ko siya mula sa Dagat ng Mediteraneo hanggang sa Ilog ng Eufrates.89:25 mula sa … Eufrates: o, sa mga lupain at sa kabila ng mga dagat at ilog.

26Sasabihin niya sa akin, ‘Kayo ang aking Ama at Dios;

kayo ang bato na aking kanlungan at kaligtasan.’

27Ituturing ko siyang panganay kong anak,

ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng hari.

28Ang pag-ibig ko sa kanyaʼy magpakailanman at ang kasunduan ko sa kanyaʼy mananatili.

29Ang bawat hari ng Israel ay magmumula sa kanyang angkan;

ang kanyang paghahari ay magiging matatag tulad ng kalangitan at mananatili magpakailanman.

30Ngunit kung ang mga anak niya ay tumalikod sa aking kautusan at hindi mamuhay ayon sa aking pamamaraan,

31at kung labagin nila ang aking mga tuntunin at kautusan,

32parurusahan ko sila sa kanilang mga kasalanan.

33Ngunit mamahalin ko pa rin at dadamayan si David.

34Hindi ko sisirain ang aking kasunduan sa kanya,

at hindi ko babawiin ang aking ipinangako sa kanya.

35Nangako na ako kay David ayon sa aking kabanalan at hindi ako maaaring magsinungaling.

36Ang bawat hari ng Israel ay magmumula sa kanyang lahi magpakailanman gaya ng araw,

37at magpapatuloy ito magpakailanman

katulad ng buwan na itinuturing na tapat na saksi sa kalangitan.”

38Ngunit, Panginoon, nagalit kayo sa inyong piniling hari;

itinakwil nʼyo siya at iniwanan.

39Binawi nʼyo ang kasunduan sa inyong lingkod at kinuha sa kanya ang kapangyarihan bilang hari.

40Winasak ninyo ang mga pader ng kanyang lungsod at ginuho ang mga pinagtataguan nila.

41Kaya lahat ng dumadaan sa kanyang kaharian ay nananamantala,

pinagsasamsam ang mga kagamitan sa lungsod.

Pinagtatawanan siya ng mga katabing bansa.

42Pinagtagumpay nʼyo ang kanyang mga kaaway at pinasaya silang lahat.

43Winalang kabuluhan ninyo ang kanyang mga sandata at ipinatalo siya sa labanan.

44Winakasan nʼyo ang kanyang katanyagan pati na ang kanyang kapangyarihan bilang hari.

45At dahil ditoʼy, nagmukha siyang matanda sa bata niyang edad.

Inilagay nʼyo siya sa kahihiyan.

46Panginoon, hanggang kailan nʼyo kami pagtataguan?

Wala na ba itong katapusan?

Hanggang kailan mag-aapoy ang inyong galit sa amin?

47Alalahanin nʼyo kung gaano kaiksi ang buhay ng tao.

Alalahanin nʼyong nilikha nʼyo ang tao na may kamatayan.

48Sinong tao ang hindi mamamatay?

Maiiwasan ba ng tao ang kamatayan?

49Panginoon, nasaan na ang dati ninyong pag-ibig?

Ang pag-ibig na ipinangako nʼyo kay David ayon sa inyong katapatan sa kanya?

50Alalahanin nʼyo, Panginoon, kung paanong hiniya ng maraming bansa ang iyong lingkod89:50 lingkod: Maaaring ang ibig sabihin, ang mga mamamayan ng Israel. Sa ibang tekstong Hebreo, maaaring hari ng Israel. at ito ay aking tiniis.

51Ang mga kaaway nʼyo, Panginoon, ang siyang kumukutya sa pinili nʼyong hari, saan man siya magpunta.

52Purihin ang Panginoon magpakailanman!

Amen! Amen!