Забур 89 CARS - Salmo 89 APSD-CEB

Священное Писание

Забур 89:1-17

Четвёртая книга

Песнь 89

1Молитва пророка Мусы.

2Владыка, Ты был для нас прибежищем

из поколения в поколение.

3Прежде чем родились горы

и Ты образовал землю и весь мир,

от века и до века Ты – Бог.

4Ты возвращаешь человека в тление

и говоришь: «Вернитесь, смертные».

5Тысяча лет в глазах Твоих, как день вчерашний, что минул,

как несколько часов в ночи.

6Как наводнением уносишь людей;

они проходят, как сон.

Они – как трава, что утром взошла:

утром она цветёт и зеленеет,

а вечером вянет и засыхает.

7Мы исчезаем от Твоего гнева,

мы в смятении от Твоей ярости.

8Ты поставил наши беззакония перед Собою

и наши тайные грехи – перед лицом Своим.

9Наши дни проходят в Твоём гневе;

мы завершаем свои годы со стоном.

10Дней нашей жизни – лет семьдесят,

а для тех, кто покрепче, – лет восемьдесят,

и большая часть их – труд и скорбь;

быстро они проходят, и мы исчезаем.

11Кто познал силу Твоего гнева?

Ярость Твоя столь же велика,

сколь велик страх перед Тобой.

12Научи нас вести счёт нашим дням,

чтобы мы обрели сердце мудрое.

13Возвратись, Вечный! Как долго ещё будешь гневаться?

Сжалься над Своими рабами!

14Насыщай нас по утрам милостью Своей,

чтобы мы радовались и веселились все наши дни.

15Возвесели нас за дни, когда Ты наказывал нас,

и за годы, в которые мы испытывали бедствие.

16Да откроется взору рабов Твоих дело Твоё,

и слава Твоя – их детям.

17И да пребудет на нас милость Владыки, нашего Бога.

Укрепи наше дело,

укрепи для нас дело наших рук.

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 89:1-52

Salmo 8989:0 Salmo 89 Ang ulohan sa Hebreo: Ang “maskil” ni Etan nga Ezranhon.

Ang Kasabotan sa Dios kang David

1Ginoo, awiton ko kanunay ang imong dakong gugma.

Isugilon ko ang imong pagkamatinumanon sa umaabot nga henerasyon.

2Imantala ko nga ang imong gugma molungtad sa walay kataposan,

ug magpadayon kini sama sa langit.

3Miingon ka, “Naghimo ako ug kasabotan sa akong alagad nga si David, nga akong gipili nga mahimong hari.

Ug mao kini ang akong gisaad kaniya:

4‘Ang matag hari sa Israel maggikan sa imong mga kaliwat hangtod sa kahangtoran;

ang imong gingharian magpadayon sa walay kataposan.’ ”

5Ginoo, ang langitnon nga mga binuhat nagadayeg sa imong katingalahang mga buhat ug sa imong pagkamatinumanon.

6Walay bisan usa sa langit nga sama kanimo, Ginoo.

Walay langitnon nga mga binuhat89:6 langitnon nga mga binuhat: sa literal, mga anak sa gamhanang Dios. nga ikatandi kanimo.

7Ginatahod ikaw diha sa panagtigom sa langitnon nga mga binuhat.

Silang tanan nga nagalibot kanimo may kahadlok gayod kanimo.

8Ginoong Dios nga Makagagahom, walay bisan kinsa nga sama kanimo;

gamhanan ka ug matinumanon ka sa tanan mong ginahimo.

9Gigamhan mo ang mapintas nga dagat;

gipalinaw mo ang iyang dagkong mga balod.

10Gidugmok mo ang dragon nga si Rahab,89:10 Rahab: Kini nagasimbolo sa Ehipto. ug namatay kini.

Pinaagi sa imong gahom gikatag mo ang imong mga kaaway.

11Imo ang langit ug ang kalibotan;

gibuhat mo ang kalibotan ug ang tanang anaa niini.

12Gihimo mo ang amihan ug ang habagatan.

Ang Bukid sa Tabor ug ang Bukid sa Hermon sama sa mga tawo nga nagaawit sa kalipay alang kanimo.

13Gamhanan ka gayod! Labihan ka kakusgan!

14Nagahari ka nga may katarong ug hustisya, nga inubanan sa gugma ug pagkamatinumanon.

15Bulahan, Ginoo, ang mga tawo nga nakasinati sa paghugyaw sa kalipay diha kanimo, ug nagakinabuhi sa imong kaayo.

16Tungod kanimo89:16 Tungod kanimo: sa literal, Sa imong ngalan. nagalipay sila sa kanunay,

ug ginadayeg nila ang imong pagkamatarong.

17Ikaw ang ilang gipasigarbo nga ilang kusog.

Tungod sa imong kaayo magmadaogon kami.

18Ginoo, Balaan nga Dios sa Israel, ikaw ang tag-iya sa among hari nga tigpanalipod kanamo.

19Kaniadto nakigsulti ka sa imong matinumanon nga mga alagad pinaagi sa panan-awon. Miingon ka:

“Gitabangan ko ang usa ka sundalo.

Gipili ko siya gikan sa akong mga katawhan aron mahimong hari.

20Si David, nga akong alagad, mao ang akong gipili nga hari

pinaagi sa pagdihog kaniya sa akong balaang lana.

21Ang akong gahom magauban ug magalig-on kaniya.

22Dili makalupig kaniya ang iyang mga kaaway;

dili makapildi kaniya ang mga daotan.

23Dugmokon ko ang iyang mga kaaway sa iyang atubangan ug laglagon ko ang nangasilag kaniya.

24Higugmaon ko siya ug unongan.

Ug pinaagi sa akong gahom, magmadaogon siya.

25Padumalahon ko siya sa mga dapit nga gikan sa Dagat sa Mediteraneo hangtod sa Suba sa Eufrates.89:25 gikan sa… Eufrates: o, sa mga yuta nga duol sa mga dagat ug mga suba.

26Moingon siya kanako, ‘Ikaw ang akong Amahan ug Dios;

ikaw ang akong salipdanan nga bato ug manluluwas.’

27Ilhon ko siyang akong kamagulangang anak, ang labing gamhanan sa tanang mga hari.

28Magpadayon ang akong gugma kaniya hangtod sa kahangtoran,

ug ang akong kasabotan kaniya dili gayod mapakyas.

29Ang matag hari sa Israel maggikan sa iyang mga kaliwat hangtod sa kahangtoran;

ang iyang gingharian mahimong sama kamalungtaron sa langit.

30-31Apan kon ang iyang mga kaliwat dili motuman sa akong mga kasugoan, mga tulumanon, ug mga katudloanan,

32latigohon ko sila ug sakiton tungod sa ilang mga sala.

33Apan higugmaon ug unongan ko gihapon si David.

34Dili ko bakwion ang akong kasabotan kaniya,

ug dili ko usbon ang akong gisaad kaniya.

35Sa akong balaang ngalan, misaad na ako sa makausa lamang,

ug dili gayod ako mamakak kang David.

36Ang matag hari sa Israel maggikan sa iyang mga kaliwat hangtod sa kahangtoran.

Ang iyang gingharian molungtad diha sa akong presensya sama sa adlaw;

37magpadayon kini hangtod sa kahangtoran sama sa bulan nga kasaligan nga tigpamatuod sa langit.”

38Apan, Ginoo, nasuko ka sa imong piniling hari;

gitalikdan mo siya ug gisalikway.

39Gibakwi mo ang imong kasabotan kaniya nga imong alagad,

ug gikuha mo ang iyang gahom ingon nga hari.

40Gilumpag mo ang mga paril sa iyang siyudad,

ug giguba mo ang mga kuta niini.

41Busa gipanguha sa tanang nangagi ang iyang mga kabtangan.

Gibiaybiay siya sa iyang kasikbit nga mga nasod.

42Gipadaog mo ang iyang mga kaaway;

gilipay mo silang tanan.

43Gihimo mong walay pulos ang iyang mga hinagiban

ug gipapildi mo siya sa gira.

44Gikuha mo ang iyang pagkagamhanan ug ang iyang gahom ingon nga hari.

45Gipatigulang mo siya ug dali,89:45 Gipatigulang mo siya ug dali: o, Gipamubo mo ang iyang kinabuhi.

ug gipakaulawan mo siya.

46Hangtod kanus-a ka magtago, Ginoo?

Hangtod ba sa walay kataposan?

Hangtod kanus-a magpadayon ang imong kasuko nga daw sama sa kalayo?

47Hinumdomi, O Ginoo, kon unsa kamubo ang kinabuhi sa tawo;

hinumdomi nga gihimo mo ang tawo nga may kamatayon.

48Kinsa ba ang tawo nga dili mamatay?

Kinsang tawhana ang makalikay sa kamatayon?

49Ginoo, hain na man ang imong kanhing gugma, nga sa imong pagkamatinumanon gisaad mo kang David kaniadto?

50Hinumdomi, Ginoo, ang pagpakaulaw sa daghang mga nasod sa imong mga alagad.89:50 mga alagad: Tingali ang buot ipasabot, ang katawhan sa Israel. Sa ubang mga kopya sa Hebreo makita ang “alagad,” nga tingali ang buot ipasabot, ang hari sa Israel.

Giluom ko lang kining tanan.

51Sila nga imong mga kaaway, Ginoo, mao ang nagabiaybiay sa imong pinili nga hari bisan asa siya moadto.

52Dalaygon ang Ginoo sa walay kataposan! Amen! Amen!