Забур 81 CARS - Salmo 81 APSD-CEB

Священное Писание

Забур 81:1-8

Песнь 81

Песнь Асафа.

1Всевышний возглавляет великое собрание,

среди богов81:1 Боги – слово, стоящее здесь на языке оригинала, имеет более широкое значение и в данном случае обозначает не божественных существ, а либо судей, поставленных Всевышним решать земные дела, либо ангелов, либо народ Исраила во время получения им Закона (ср. Ин. 10:34). произносит суд:

2«Как долго ещё вы будете судить несправедливо

и оказывать предпочтение нечестивым? Пауза

3Защищайте дело слабого и сироты,

угнетённому и бедному явите справедливость.

4Избавляйте слабого и нищего,

спасайте их от нечестивых.

5Ваше знание – ничто, вы ничего не понимаете.

Вы ходите во тьме.

Содрогаются все основания земли.

6Я сказал: „Вы – боги,

все вы – дети Высочайшего“.

7Но вы умрёте, как все люди,

и вы падёте, как любой из властителей».

8Восстань, Всевышний, и суди землю,

потому что Тебе принадлежат все народы!

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 81:1-16

Salmo 8181:0 Salmo 81 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit alang sa maestro sa mga mag-aawit. Gamita ang instrumento nga “gittith.” Sulat kini ni Asaf.

Pagdayeg sa Kaayo sa Dios

1Pag-awit kamo sa kalipay ngadto sa Dios nga naghatag kanatog kusog.

Panghugyaw kamo ngadto sa Dios ni Jacob!

2Sugdi ninyo ang pag-awit;

patingoga ang tamborin ug tukara ang maanindot pamation nga mga instrumento nga may mga kuwerdas.

3Patingoga ninyo ang budyong sa pagsaulog sa Pista sa Pagsugod sa Bulan ug sa kasaulogan nga himuon nato inigtakdol sa bulan.

4Kay mao kini ang tulumanon alang sa mga taga-Israel.

Lagda kini sa Dios ni Jacob.

5Gihatag niya kini nga pagtulon-an ngadto sa mga kaliwat ni Jose sa dihang gisulong niya ang81:5 gisulong niya ang: o, migawas sila sa. Ehipto.

Nakadungog ako ug tingog nga wala ko mailhi. Miingon kini,

6Giluwas ko kamo gikan sa pagkaulipon;

gikuha ko ang mabug-at ninyo nga mga dad-onon ug palas-onon.

7Sa dihang anaa kamo sa kalisod, nanawag kamo kanako ug giluwas ko kamo.

Gikan sa mga dag-om gitubag ko kamo.

Gisulayan ko kamo didto sa tuboran sa Meriba.

8“Mga katawhan kong mga Israelinhon, pamati kay pahimangnoan ko kamo.

Hinaut nga mamati kamo kanako!

9Kinahanglan nga dili kamo magbaton ug laing dios;

ayaw gayod kamo pagsimba ug mga dios-dios.

10Ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagpagawas kaninyo gikan sa Ehipto.

Pangayo kamo kanako ug hatagan ko kamo sa inyong gikinahanglan.

11“Apan kamong mga Israelinhon nga akong katawhan, wala kamo namati ug mituman kanako.

12Busa gipasagdan ko kamo sa inyong pagkagahig ulo, ug sa pagtuman sa inyong gusto.

13Kon mamati lang unta kamo ug mosunod sa akong mga pamaagi,

14silotan ug pildihon ko dayon ang inyong mga kaaway.

15Mokulo sa kahadlok ang mga nagadumot kanako.

Ang ilang silot walay kataposan.

16Apan kamong akong katawhan pakan-on ug busgon ko sa labing maayong trigo ug dugos.”