Забур 79 CARS - Masalimo 79 CCL

Священное Писание

Забур 79:1-20

Песнь 79

1Дирижёру хора. На мотив «Лилии свидетельства». Песнь Асафа.

2Услышь нас, Пастух Исраила,

Ты, Который водит Юсуфа, как овец.

Восседающий на херувимах, воссияй!

3Перед Ефраимом, Вениамином и Манассой

пробуди силу Свою;

приди и спаси нас!

4Всевышний, восстанови нас!

Да озарит нас свет лица Твоего,

и будем спасены.

5О Вечный, Бог Сил,

как долго ещё будешь гневаться

на молитвы Своего народа?

6Напитал Ты нас слезами, как хлебом,

напоил нас ими сполна,

7сделал нас причиной раздора соседей,

и враги наши насмехаются над нами.

8Бог Сил, восстанови нас!

Да озарит нас свет лица Твоего,

и будем спасены.

9Из Египта Ты перенёс лозу виноградную,

изгнал народы и посадил её,

10очистил для неё место.

Принялись её корни,

и она наполнила землю.

11Горы покрылись её тенью,

и могучие кедры – её ветвями79:11 Или: «а ветви её – как могучие кедры»..

12Она пустила свои ветви до Средиземного моря

и побеги свои – до реки Евфрат.

13Для чего разрушил Ты её ограды,

так что все проходящие мимо обрывают её плоды?

14Лесной кабан подрывает её,

и дикие звери объедают её.

15О Бог Сил, возвратись к нам!

Взгляни с неба и посмотри на нас!

И сохрани этот виноград,

16что посадила правая рука Твоя,

и поросль79:16 Букв.: «сына»., что взрастил Ты для Себя.

17Твой виноград пожжён огнём, обсечён;

от Твоего гнева погибает народ Твой.

18Да будет рука Твоя над избранным Тобой народом,

над народом79:18 Букв.: «Да будет рука Твоя над человеком правой руки Твоей, над сыном человека…», который Ты укрепил для Себя.

19Тогда мы не отступим от Тебя;

оживи нас, и мы будем призывать имя Твоё.

20Вечный, Бог Сил, восстанови нас!

Да озарит нас свет лица Твоего,

и будем спасены.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 79:1-13

Salimo 79

Salimo la Asafu.

1Inu Mulungu, anthu a mitundu ina alowerera mʼcholowa chanu;

ayipitsa Nyumba yanu yoyera,

asandutsa Yerusalemu kukhala bwinja.

2Iwo anapereka mitembo ya atumiki anu

kwa mbalame zamlengalenga ngati chakudya,

matupi a oyera mtima anu kwa zirombo za dziko lapansi.

3Akhetsa magazi monga madzi

kuzungulira Yerusalemu yense,

ndipo palibe wina woti ayike mʼmanda anthu akufa.

4Ife ndife chinthu chonyozeka kwa anansi athu,

choseketsa ndi cholalatiridwa kwa iwo amene atizungulira.

5Mpaka liti Inu Yehova? Kodi mudzakwiya mpaka muyaya?

Kodi mpaka liti nsanje yanu idzayaka ngati moto?

6Khuthulirani ukali wanu pa anthu a mitundu ina

amene sakudziwani Inu,

pa maufumu

amene sayitana pa dzina lanu;

7pakuti iwo ameza Yakobo

ndi kuwononga dziko lawo.

8Musatilange chifukwa cha machimo a makolo athu

chifundo chanu chibwere msanga kukumana nafe,

pakuti tili ndi chosowa chachikulu.

9Tithandizeni Inu Mulungu Mpulumutsi wathu,

chifukwa cha ulemerero wa dzina lanu;

tipulumutseni ndi kutikhululukira machimo athu

chifukwa cha dzina lanu.

10Chifukwa chiyani anthu a mitundu ina akuti,

“Ali kuti Mulungu wawo?”

Ife tikuona, zidziwike pakati pa anthu a mitundu ina

kuti mumabwezera chilango chifukwa cha magazi amene anakhetsedwa a atumiki anu.

11Kubuwula kwa anthu a mʼndende kufike pamaso panu;

ndi mphamvu ya dzanja lanu

muwasunge amene aweruzidwa kuti aphedwe.

12Mubwezere kwa anansi athu kasanu nʼkawiri

kunyoza kumene ananyoza Inu Ambuye.

13Pamenepo ife anthu anu, nkhosa za pabusa panu,

tidzakutamandani kwamuyaya,

kuchokera mʼbado ndi mʼbado

tidzafotokoza za matamando anu.