Забур 7 CARS - Thi Thiên 7 VCB

Священное Писание

Забур 7:1-18

Песнь 7

1Плачевная песнь7:1 Букв.: «шиггайон». Точное значение этого термина сегодня неизвестно. Возможно, он относится либо к сюжету песни, либо указывает на акцентированный ритм и патетическую манеру исполнения. Давуда, которую он воспел Вечному о Куше, что из рода Вениамина.

2Вечный, мой Бог, у Тебя я ищу прибежища.

Спаси меня и избавь от всех, кто меня преследует,

3иначе, как лев, меня разорвут,

растерзают – и не будет спасителя!

4Вечный, мой Бог, если я это сделал,

если руки мои творили несправедливость,

5если я сделал зло тому, кто со мною в мире,

или врага без повода обобрал,

6то пусть враг за мною погонится и настигнет,

пусть он жизнь мою втопчет в землю

и повергнет славу мою в прах. Пауза

7Вечный, восстань в гневе Своём,

ополчись на неистовство моих врагов!

Пробудись, заступись за меня на суде,

который Ты определил!

8Пусть окружат Тебя собравшиеся народы,

воссядь над ними на высоте7:8 Или: «над ними на высоту возвратись»..

9Судит Вечный народы.

Оправдай меня, Вечный, по праведности моей,

по моей непорочности, о Высочайший.

10Праведный Бог,

судящий помыслы и сердца,

положи конец беззаконию нечестивых,

но праведного укрепи.

11Щит мой – Бог Высочайший,

спасающий правых сердцем.

12Всевышний – судья справедливый,

Бог, строго взыскивающий каждый день.

13Если кто не раскается, Он наточит Свой меч,

согнёт лук и оснастит его тетивой,

14приготовит оружие смертоносное

и огненными сделает стрелы.

15Кто неправду зачал

и носит под сердцем зло,

тот разрешится от бремени ложью.

16Кто рыл и выкопал яму,

сам в неё упадёт.

17Зло его к нему же и вернётся,

на него же обратится его жестокость.

18Восславлю Вечного: праведен Он;

воспою хвалу имени Вечного, Высочайшего!

Vietnamese Contemporary Bible

Thi Thiên 7:1-17

Thi Thiên 7

Lời Cầu Xin Được Bênh Vực Trước Kẻ Thù

(Thơ của Đa-vít, ca ngợi Chúa về Cút, người Bên-gia-min, theo điệu Sít-gai-on)

1Con ẩn trú nơi Chúa, lạy Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời con.

Xin cứu con khỏi những người đuổi bắt con—xin giải cứu con!

2Kẻo chúng nó vồ con như sư tử,

xé nát con, không ai giải thoát cho.

3Lạy Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời con, nếu con làm việc dữ

hay nếu tay con làm điều tội ác,

4nếu con xử tệ với người sống thuận hòa,

hoặc vô cớ cướp bóc kẻ thù,

5thì con đáng bị kẻ thù rượt bắt.

Chà đạp mạng sống con dưới chân,

và khiến con vùi thây trong đất bụi.

6Lạy Chúa Hằng Hữu, xin nổi cơn thịnh nộ!

Đối với cơn giận của những kẻ hại con!

Xin thức dậy, lạy Đức Chúa Trời con, Xin Ngài thi hành công lý!

7Các dân tộc sẽ tụ họp quanh Chúa.

Trên ngôi cao Ngài phán xét loài người.

8Chúa Hằng Hữu sẽ xét xử muôn dân.

Xin đem con ra phán xét, ôi Chúa Hằng Hữu,

theo lòng con thẳng ngay và liêm khiết, ôi Đấng Chí Cao!

9Xin chấm dứt việc hung tàn người ác,

và che chở người ngay lành.

Vì Ngài dò xét sâu xa tâm trí loài người,

lạy Đức Chúa Trời công minh.

10Đức Chúa Trời là khiên thuẫn chở che tôi,

giải cứu người có lòng chính trực.

11Đức Chúa Trời là Thẩm Phán công minh.7:11 Nt Chúa sẽ xét đoán công minh cả thế giới

Hằng ngày Ngài nổi giận về tội ác.

12Nếu không hối cải ăn năn,

Đức Chúa Trời đành mài kiếm;

và Ngài giương cung sẵn sàng.

13Bày ra khí giới hủy diệt,

lắp tên lửa cháy phừng phừng bắn ra.

14Người gian ác cưu mang độc kế;

nên bày ra đủ thế gạt lường.

15Họ đào hầm toan để hại người,

nhưng chính họ lại rơi vào đấy.

16Điều tàn hại họ gây ra lại giáng trên họ.

Mưu gian ác lại đổ lên đầu họ.7:16 Nt việc tàn bạo của nó giáng trên đầu nó

17Tôi sẽ cảm tạ Chúa Hằng Hữu vì Ngài công chính;

Tôi sẽ hát tôn thờ Danh Chúa Hằng Hữu Chí Cao.