Забур 66 CARS - สดุดี 66 TNCV

Священное Писание

Забур 66:1-8

Песнь 66

1Дирижёру хора. На струнных инструментах. Песнопение.

2Будь милостив к нам, Всевышний, и благослови нас;

озари нас светом лица Своего, Пауза

3чтобы земля познала Твои пути,

все народы – Твоё спасение.

4Да прославят Тебя народы, Всевышний;

да прославят Тебя все народы!

5Пусть племена ликуют, поют от радости,

потому что Ты судишь народы по справедливости

и управляешь племенами земли. Пауза

6Да прославят Тебя народы, Всевышний;

да прославят Тебя все народы!

7Земля принесла свой урожай;

да благословит нас Всевышний, Бог наш!

8Да благословит нас Всевышний,

чтобы боялись Его все концы земли.

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 66:1-20

สดุดี 66

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทเพลง บทสดุดี)

1แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอ๋ย! จงโห่ร้องยินดีถวายแด่พระเจ้า

2จงร้องเพลงเทิดทูนพระเกียรติสิริแห่งพระนามของพระองค์

จงให้การสรรเสริญเต็มด้วยสง่าราศี!

3จงทูลพระเจ้าว่า “พระราชกิจของพระองค์ น่าครั่นคร้ามยิ่งนัก!

ฤทธานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่จริงๆ

จนเหล่าศัตรูต้องยอมสยบต่อหน้าพระองค์

4คนทั่วโลกจะน้อมนมัสการพระองค์

พวกเขาร้องเพลงสรรเสริญพระองค์

พวกเขาแซ่ซ้องพระนามของพระองค์”

เสลาห์

5มาเถิด มาดูสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ

พระราชกิจเพื่อมวลมนุษย์ช่างน่าครั่นคร้ามยิ่งนัก!

6พระองค์ทรงเปลี่ยนทะเลให้กลายเป็นพื้นแห้ง

พวกเขาเดินข้ามน้ำไป

มาเถิด ให้เราชื่นชมยินดีในพระองค์

7พระองค์ทรงครอบครองอยู่นิรันดร์ด้วยฤทธานุภาพของพระองค์

ทรงจับตาดูประชาชาติทั้งหลาย

อย่าให้พวกที่ชอบกบฏลุกขึ้นมาต่อสู้พระองค์

เสลาห์

8ชนชาติทั้งหลายเอ๋ย จงสรรเสริญพระเจ้าของเรา

ให้เสียงสรรเสริญพระองค์ได้ยินทั่วกัน

9พระองค์ทรงรักษาชีวิตของเราไว้

ทรงคุ้มครองเท้าของเราไม่ให้พลาด

10ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงทดสอบพวกข้าพระองค์

ทรงหล่อหลอมพวกข้าพระองค์ให้บริสุทธิ์เหมือนหลอมเงิน

11พระองค์ทรงกักขังพวกข้าพระองค์

และทรงวางภาระหนักบนหลังพวกข้าพระองค์

12พระองค์ทรงให้คนควบม้าทับศีรษะของพวกข้าพระองค์

พวกข้าพระองค์ต้องลุยน้ำลุยไฟ

แต่แล้วพระองค์ก็ทรงนำพวกข้าพระองค์มาสู่ดินแดนอันอุดมสมบูรณ์

13ข้าพระองค์จะมายังพระวิหารของพระองค์พร้อมด้วยเครื่องเผาบูชา

และทำตามคำสัตย์ปฏิญาณที่ให้ไว้กับพระองค์

14ตามที่ข้าพระองค์ได้ลั่นวาจาถวายปฏิญาณไว้

ยามเมื่อตกทุกข์ได้ยาก

15ข้าพระองค์จะถวายสัตว์อ้วนพีเป็นเครื่องบูชา

และถวายแกะผู้

ข้าพระองค์จะถวายวัวผู้และแพะ

เสลาห์

16ฟังทางนี้เถิด ทุกท่านที่ยำเกรงพระเจ้า

ข้าพเจ้าจะเล่าให้ฟังว่าพระองค์ทรงกระทำสิ่งใดเพื่อข้าพเจ้าบ้าง

17ข้าพเจ้าร้องทูลพระองค์ด้วยปาก

และสรรเสริญพระองค์ด้วยลิ้น

18หากข้าพเจ้าได้บ่มความชั่วไว้ในใจ

องค์พระผู้เป็นเจ้าคงจะไม่ทรงสดับฟัง

19แต่แน่ทีเดียวพระเจ้าทรงฟัง

และทรงได้ยินคำอธิษฐานของข้าพเจ้า

20สรรเสริญพระเจ้า

ผู้ไม่ทรงปฏิเสธคำอธิษฐานของข้าพเจ้า

หรือยับยั้งความรักมั่นคงของพระองค์จากข้าพเจ้า!