Забур 66 CARS - Salmo 66 TCB

Священное Писание

Забур 66:1-8

Песнь 66

1Дирижёру хора. На струнных инструментах. Песнопение.

2Будь милостив к нам, Всевышний, и благослови нас;

озари нас светом лица Своего, Пауза

3чтобы земля познала Твои пути,

все народы – Твоё спасение.

4Да прославят Тебя народы, Всевышний;

да прославят Тебя все народы!

5Пусть племена ликуют, поют от радости,

потому что Ты судишь народы по справедливости

и управляешь племенами земли. Пауза

6Да прославят Тебя народы, Всевышний;

да прославят Тебя все народы!

7Земля принесла свой урожай;

да благословит нас Всевышний, Бог наш!

8Да благословит нас Всевышний,

чтобы боялись Его все концы земли.

Tagalog Contemporary Bible

Salmo 66:1-20

Salmo 6666 Salmo 66 Ang unang mga salita sa Hebreo: Ang awit na isinulat ni David para sa direktor ng mga mang-aawit.

Papuri at Pasasalamat

1Kayong mga tao sa buong mundo,

isigaw ninyo ang inyong papuri sa Dios nang may kagalakan.

2Umawit kayo ng mga papuri para sa kanya.

Parangalan ninyo siya sa pamamagitan ng inyong mga awit.

3Sabihin ninyo sa kanya,

“O Dios, kahanga-hanga ang inyong mga gawa!

Dahil sa inyong dakilang kapangyarihan,

luluhod ang inyong mga kaaway sa takot.

4Ang lahat ng tao sa buong mundo ay sasamba sa inyo

na may awit ng papuri.”

5Halikayo at tingnan ang kahanga-hangang ginawa ng Dios para sa mga tao.

6Pinatuyo niya ang dagat;

tinawid ito ng ating mga ninuno na naglalakad.

Tayoʼy mangagalak sa kanyang mga ginawa.

7Maghahari ang Dios ng walang hanggan

sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan.

Mga bansaʼy kanyang pinagmamasdan,

kaya ang mga sumusuway sa kanya

ay hindi dapat magmalaki sa kanilang sarili.

8Kayong mga tao, purihin ninyo ang Dios!

Iparinig ninyo sa lahat ang inyong papuri.

9Iningatan niya ang ating buhay

at hindi niya hinayaang tayoʼy madapa.

10O Dios, tunay ngang binigyan nʼyo kami ng pagsubok,

na tulad ng apoy na nagpapadalisay sa pilak.

11Hinayaan nʼyo kaming mahuli sa bitag

at pinagpasan nʼyo kami ng mabigat na dalahin.

12Pinabayaan nʼyo ang aming mga kaaway na tapakan kami sa ulo;

parang dumaan kami sa apoy at lumusong sa baha.

Ngunit dinala nʼyo kami sa lugar ng kasaganaan.

13Mag-aalay ako sa inyong templo ng mga handog na sinusunog66:13 handog na sinusunog: Tingnan ang kahulugan nito sa Lev. 1:3.

upang tuparin ko ang aking mga ipinangako sa inyo,

14mga pangakong sinabi ko noong akoʼy nasa gitna ng kaguluhan.

15Mag-aalay ako sa inyo ng matatabang hayop bilang handog na sinusunog,

katulad ng mga tupa, toro at mga kambing.

16Halikayo at makinig, kayong lahat na may takot sa Dios.

Sasabihin ko sa inyo ang mga ginawa niya sa akin.

17Humingi ako sa kanya ng tulong habang nagpupuri.

18Kung hindi ko ipinahayag sa Panginoon ang aking mga kasalanan,

hindi niya sana ako pakikinggan.

19Ngunit tunay na pinakinggan ako ng Dios at ang dalangin koʼy kanyang sinagot.

20Purihin ang Dios, na hindi tumanggi sa aking panalangin,

at hindi nagkait ng kanyang tapat na pag-ibig sa akin.