Забур 52 CARS - Masalimo 52 CCL

Священное Писание

Забур 52:1-7

Песнь 52

(Заб. 13)

1Дирижёру хора. Под махалат52:1 Махалат – неизвестный термин, обозначающий музыкальный инструмент (возможно, свирель) или мотив.. Наставление Давуда.

2Говорят безумцы в сердце своём:

«Нет Всевышнего».

Они развратились, гнусны их дела;

нет делающего добро.

3Всевышний взирает с небес на людей,

чтобы увидеть, есть ли понимающий,

ищущий Всевышнего.

4Все отвернулись от Всевышнего,

все, как один, развратились;

нет делающего добро,

нет ни одного.

5Неужели не вразумятся делающие зло –

те, кто поедает мой народ, как хлеб,

и Всевышнего не призывает?

6Их охватит страх там,

где нечего бояться.

Всевышний разметает кости ополчающихся на тебя;

ты посрамишь их,

потому что Всевышний отверг их.

7Да придёт с Сиона спасение Исраилу!

Когда Всевышний восстановит Свой народ,

пусть ликуют потомки Якуба и радуется Исраил!

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 52:1-9

Salimo 52

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe, ndakatulo ya Davide; pamene Doegi Mwedomu anapita kwa Sauli ndi kunena kuti “Davide wapita ku nyumba ya Ahimeleki.”

1Nʼchifukwa chiyani ukudzitamandira ndi zoyipa, iwe munthu wamphamvu?

Nʼchifukwa chiyani ukudzitamandira tsiku lonse,

iwe munthu wochititsa manyazi pamaso pa Mulungu?

2Tsiku lonse umakhalira kuganizira za kuwononga ena;

lilime lako lili ngati lumo lakuthwa,

ntchito yako nʼkunyenga.

3Iwe umakonda choyipa mʼmalo mwa kuyankhula choonadi.

Umakonda kunama kupambana kuyankhula zoona.

Sela

4Umakonda mawu onse opweteka,

iwe lilime lachinyengo!

5Zoonadi Mulungu adzakutsitsa kupita ku chiwonongeko chamuyaya:

iye adzakukwatula ndi kukuchotsa mʼtenti yako;

iye adzakuzula kuchoka mʼdziko la amoyo.

6Olungama adzaona zimenezi ndi kuchita mantha;

adzamuseka nʼkumanena kuti,

7“Pano tsopano pali munthu

amene sanayese Mulungu linga lake,

koma anakhulupirira chuma chake chambiri

nalimbika kuchita zoyipa!”

8Koma ine ndili ngati mtengo wa olivi

wobiriwira bwino mʼnyumba ya Mulungu;

ndimadalira chikondi chosatha cha Mulungu

kwa nthawi za nthawi.

9Ine ndidzakutamandani kwamuyaya chifukwa cha zimene mwachita;

chifukwa cha zimene mwachita; mʼdzina lanu ndidzayembekezera

pakuti dzina lanulo ndi labwino. Ndidzakutamandani pamaso pa oyera mtima anu.