Забур 51 CARS - Salmo 51 TCB

Священное Писание

Забур 51:1-11

Песнь 51

1Дирижёру хора. Наставление Давуда, 2когда эдомитянин Доэг пришёл к Шаулу и сообщил ему: «Давуд в доме Ахи-Малика»51:2 См. 1 Цар. 21–22..

3Что хвалишься злодейством, сильный?

Весь день со мной милость Всевышнего!

4Твой язык замышляет гибель;

он подобен отточенной бритве, о коварный.

5Ты любишь зло больше добра

и ложь – сильнее, чем слова правды. Пауза

6Ты любишь гибельные слова

и язык вероломный.

7Но Всевышний погубит тебя навек;

Он схватит тебя и выкинет прочь из шатра,

исторгнет твой корень из земли живых. Пауза

8Увидят праведники и устрашатся,

посмеются над тобой, говоря:

9«Вот человек,

который не сделал Всевышнего своей крепостью,

а верил в свои сокровища

и укреплялся, уничтожая других».

10А я подобен маслине,

зеленеющей в доме Всевышнего;

я верю в милость Всевышнего

вовеки.

11Буду славить Тебя вовек за сделанное Тобой

и уповать на Тебя,

потому что Ты благ к верным Тебе.

Tagalog Contemporary Bible

Salmo 51:1-19

Salmo 5151 Salmo 51 Ang unang mga salita sa Hebreo: Ang awit na isinulat ni David para sa direktor ng mga mang-aawit. Isinulat niya ito nang kausapin siya ng propetang si Natan pagkatapos niyang makipagtalik sa may asawang si Batsheba.

Paghingi ng Kapatawaran sa Dios

1O Dios, kaawaan nʼyo po ako

ayon sa inyong tapat na pagmamahal.

At ayon sa inyong labis na pagmamalasakit sa akin,

ang lahat ng pagsuway ko ay inyong pawiin at akoʼy patawarin.

2Hugasan nʼyo ako, at linisin nʼyo nang lubos sa aking kasamaan,

3dahil inaamin ko ang aking mga pagsuway,

at lagi kong iniisip ang aking mga kasalanan.

4Tanging sa inyo lamang ako nagkasala.

Gumawa ako ng masama sa inyong paningin.

Kaya makatarungan kayo sa inyong pagbibintang sa akin.

Karapat-dapat lang na hatulan nʼyo ako.

5Akoʼy makasalanan at masama mula pa noong akoʼy isinilang,

kahit noong ipinaglilihi pa lang ako.

6Ang nais nʼyo ay isang pusong tapat,

kung kayaʼt ipagkaloob nʼyo sa aking kaloob-looban ang karunungan.

7Linisin at hugasan nʼyo ako sa aking mga kasalanan

upang lubusang luminis ang pusoʼt kaluluwa ko.51:7 Linisin … kaluluwa ko: sa literal, Linisin mo ako ng isopo at magiging dalisay ako; hugasan mo ako at magiging kasimputi ako ng nyebe.

8Ipadama nʼyo sa akin ang kasiyahan at kaligayahan

upang sa aba kong kalagayan, muling mapasaakin ang kagalakan.

9Kalimutan nʼyo ang aking mga kasalanan,

at pawiin ang lahat kong kasamaan.

10Ilikha nʼyo ako ng busilak na puso, O Dios,

at bigyan ako ng bagong espiritu na matapat.

11Huwag po akong itaboy palayo sa inyong piling,

at ang inyong Banal na Espiritu sa akin ay huwag nʼyo po sanang bawiin.

12Sanaʼy ibalik sa akin ang kagalakang naramdaman ko noong iniligtas nʼyo ako,

at bigyan nawa ako ng masunuring espiritu.

13At tuturuan ko ang mga makasalanan ng inyong mga pamamaraan upang manumbalik sila sa inyo.

14Patawarin nʼyo ako sa kasalanan kong pagpatay,

O Dios na aking Tagapagligtas.

At sisigaw ako sa kagalakan dahil sa inyong pagliligtas.

15Panginoon, buksan nʼyo po ang aking labi,

nang ang mga itoʼy magpuri sa inyo.

16Hindi naman mga handog ang nais nʼyo;

mag-alay man ako ng mga handog na sinusunog, hindi rin kayo malulugod.

17Ang handog na nakalulugod sa inyo ay pusong nagpapakumbaba at nagsisisi sa kanyang kasalanan.

Ito ang handog na hindi nʼyo tatanggihan.

18Dahil sa kagustuhan nʼyo,

pagpalain nʼyo ang Jerusalem.51:18 Jerusalem: sa Hebreo, Zion.

Muli nʼyong itayo ang mga pader nito.

19Nang sa gayon malugod kayo sa mga nararapat na handog,

pati sa mga handog na sinusunog ng buo.

At maghahandog din sila ng mga baka sa inyong altar.