Забур 50 CARS - Masalimo 50 CCL

Священное Писание

Забур 50:1-21

Песнь 50

1Дирижёру хора. Песнь Давуда, 2когда пророк Нафан пришёл к нему, после того, как Давуд согрешил с Вирсавией50:2 См. 2 Цар. 11:1–12:23..

3О Всевышний, помилуй меня

по Своей великой милости,

по Своему великому состраданию

изгладь мои беззакония.

4Омой меня от неправды

и от греха очисти,

5потому что я сознаю свои беззакония,

и грех мой всегда предо мной.

6Против Тебя Одного я согрешил

и в Твоих глазах сделал зло.

Ты справедлив в Своём приговоре

и безупречен в суде Своём.

7Вот грешником я родился,

грешным зачала меня моя мать.

8Но Ты желаешь истины в сердце,

так наполни меня Своей мудростью.

9Очисти меня иссопом50:9 Иссоп – по всей вероятности, один из видов майорана, распространённый в Исраиле. Это растение использовалось священнослужителями для кропления (см. Лев. 14:4-7; Чис. 19:18) и было символом очищения от греха в иудейской культуре., и буду чист;

омой меня, и стану белее снега.

10Дай мне услышать веселье и радость;

пусть порадуются мои кости, Тобой сокрушённые.

11Отврати лицо от моих грехов

и неправду мою изгладь.

12Всевышний, сотвори во мне чистое сердце

и обнови во мне правый дух.

13Не отвергни меня от Себя

и не лиши меня Твоего Святого Духа.

14Верни мне радость Твоего спасения

и дай мне желание быть послушным Тебе.

15Тогда я научу нечестивых Твоим путям,

и грешники к Тебе обратятся.

16Избавь меня от кровопролития, Всевышний,

Бог моего спасения,

и язык мой восхвалит праведность Твою.

17Открой мне уста, Владыка,

и я возвещу Тебе хвалу.

18Жертва Тебе неугодна – я дал бы её;

всесожжения Ты не желаешь.

19Жертва Всевышнему – дух сокрушённый;

сокрушённое и скорбящее сердце, Всевышний,

Ты не отвергнешь.

20Сотвори Сиону добро по Своей благосклонности;

заново возведи стены Иерусалима.

21Тогда будут угодны Тебе

предписанные жертвы, возношения и всесожжения;

тогда приведут быков к Твоему жертвеннику.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 50:1-23

Salimo 50

Salimo la Asafu.

1Wamphamvuyo, Yehova Mulungu,

akuyankhula ndi kuyitanitsa dziko lapansi

kuyambira kotulukira dzuwa mpaka kumene limalowera.

2Kuchokera ku Ziyoni, mokongola kwambiri

Mulungu akuwala.

3Mulungu wathu akubwera ndipo sadzakhala chete;

moto ukunyeketsa patsogolo pake,

ndipo pomuzungulira pali mphepo yamkuntho

4Iye akuyitanitsa zamumlengalenga

ndi za pa dziko lapansi kuti aweruze anthu ake.

5Mundisonkhanitsire okhulupirika anga,

amene anachita pangano ndi ine pochita nsembe.

6Ndipo mayiko akumwamba akulengeza chilungamo chake,

pakuti Mulungu mwini ndi woweruza.

7Imvani inu anthu anga, ndipo Ine ndidzayankhula,

iwe Israeli, ndipo Ine ndidzayankhula mokutsutsa;

ndine Mulungu, Mulungu wako.

8Sindikudzudzula chifukwa cha nsembe zako,

kapena nsembe zako zopsereza zimene zili pamaso panga nthawi zonse.

9Ine sindikufuna ngʼombe yayimuna kuchokera mʼkhola lako

kapena mbuzi za mʼkhola lako,

10pakuti nyama iliyonse yakunkhalango ndi yanga

ndiponso ngʼombe za ku mapiri ochuluka.

11Ine ndimadziwa mbalame iliyonse mʼmapiri

ndiponso zolengedwa zonse zakutchire ndi zanga.

12Ndikanakhala ndi njala sindikanakuwuzani,

pakuti dziko lonse ndi zonse zimene zili mʼmenemo ndi zanga.

13Kodi ndimadya nyama ya ngʼombe zazimuna

kapena kumwa magazi a mbuzi?

14“Pereka nsembe zachiyamiko kwa Mulungu,

kwaniritsa malonjezo ako kwa Wammwambamwamba.

15Ndipo undiyitane pa tsiku lako la masautso;

Ine ndidzakulanditsa, ndipo udzandilemekeza.”

16Koma kwa woyipa, Mulungu akuti,

“Kodi uli ndi mphamvu yanji kuti uzinena malamulo anga

kapena kutenga pangano langa pa milomo yako?

17Iwe umadana ndi malangizo anga

ndipo umaponyera kumbuyo kwako mawu anga.

18Ukaona wakuba umamutsatira,

umachita maere ako pamodzi ndi achigololo

19Umagwiritsa ntchito pakamwa pako pa zinthu zoyipa

ndipo umakonza lilime lako kuchita chinyengo.

20Nthawi zonse umayankhula motsutsana ndi mʼbale wako

ndipo umasinjirira mwana wa amayi ako enieni.

21Wachita zimenezi ndipo Ine ndinali chete;

umaganiza kuti ndine wofanana nawe

koma ndidzakudzudzula

ndipo ndidzakutsutsa pamaso pako.

22“Ganizira izi, iwe amene umayiwala Mulungu

kuti ndingakukadzule popanda wokupulumutsa:

23Iye amene amapereka nsembe yamayamiko amandilemekeza,

ndipo amakonza njira zake kuti ndimuonetse

chipulumutso cha Mulungu.”