Забур 46 CARS - Salmo 46 APSD-CEB

Священное Писание

Забур 46:1-10

Песнь 46

1Дирижёру хора. Песнь потомков Кораха.

2Рукоплещите, все народы,

вознесите Всевышнему крик радости.

3Как грозен Вечный, Высочайший,

великий Царь над всей землёй!

4Он покорил нам народы,

ногами мы попираем племена.

5Он избрал нам наследие –

гордость Якуба, которого Он возлюбил. Пауза

6Всевышний вознёсся под крики радости;

Вечный вознёсся под звуки рогов.

7Пойте Всевышнему хвалу, пойте!

Пойте хвалу нашему Царю, пойте!

8Всевышний – Царь над всей землёй;

пойте Ему искусную песнь.

9Всевышний царит над народами;

Всевышний восседает на святом престоле Своём.

10Собираются вожди народов

вместе с народом Бога Ибрахима,

ведь земные правители46:10 Букв.: «щиты». принадлежат Всевышнему;

Он высоко превознесён над ними.

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 46:1-11

Salmo 4646:0 Salmo 46 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit alang sa maestro sa mga mag-aawit. Ang awit sa mga anak ni Kora. Awita kini sa taas nga tingog.

Kauban Nato ang Dios

1Ang Dios mao ang atong kusog ug tigpanalipod.

Andam gayod siya kanunay sa pagtabang sa panahon sa kalisod.

2Busa dili kita mahadlok bisan pag matay-og ang yuta ug mangatumpag ang mga bukid ngadto sa kinahiladman sa dagat,

3o bisan pa kon magdahunog ug grabe ka kusog ang mga balod sa dagat,

ug mauyog ang mga bukid tungod niini.

4May suba nga nagahatag ug kalipay sa siyudad sa Dios,

ang balaan nga puloy-anan sa Labing Halangdong Dios.

5Ang Dios nagapuyo niini nga siyudad, busa dili kini malaglag.

Sayo pa moabot ang Dios sa pagtabang niini.

6Nagkaguliyang ang mga nasod; nangatay-og ang mga gingharian.

Sa singgit sa Dios matunaw ang kalibotan.

7Ang Ginoo nga Makagagahom kauban nato.

Siya nga Dios ni Jacob mao ang atong dalangpanan.

8Dali, tan-awa ang mga gipangbuhat sa Ginoo, ang katingalahang mga butang nga iyang gihimo sa kalibotan.

9Gipahunong niya ang mga gira sa tibuok kalibotan.46:9 tibuok kalibotan: sa literal, kinatumyan sa kalibotan.

Gipamali niya ang mga pana ug mga bangkaw, ug gidaoban ang mga taming.

10Miingon siya, “Hunonga na ninyo ang panag-away ug ilha ninyo ako nga Dios.

Ang tanang kanasoran sa tibuok kalibotan magadayeg kanako.”

11Ang Ginoo nga Makagagahom kauban nato.

Ang Dios ni Jacob mao ang atong dalangpanan.