Забур 41 CARS - Thi Thiên 41 VCB

Священное Писание

Забур 41:1-12

Вторая книга

Песнь 41Песнь 41 Во многих рукописях песни 41 и 42 объединены в одну песнь.

1Дирижёру хора. Наставление потомков Кораха.

2Как стремится лань к воде,

так стремится душа моя к Тебе, Всевышний.

3Душа моя жаждет Всевышнего, живого Бога.

Когда я приду и пред Ним предстану?

4Слёзы были мне пищей

и днём, и ночью,

когда говорили мне непрестанно:

«Где твой Бог?»

5Сердце моё болит, когда я вспоминаю,

как ходил к дому Всевышнего,

впереди многолюдного собрания,

ходил в праздничной толпе

с криками радости и хвалы.

6Что унываешь, моя душа?

Зачем тревожишься?

Возложи надежду на Всевышнего,

ведь я ещё буду славить Его –

Спасителя и Бога моего.

7Душа моя унывает во мне,

поэтому я вспоминаю Тебя

с земли иорданской,

с высот Хермона, с горы Мицар.

8Шумят горные потоки,

словно перекликаясь друг с другом;

все волны Твои, все Твои валы

прошли надо мною.

9Днём Вечный являет мне Свою любовь,

ночью я пою Ему песню –

молитву Богу моей жизни.

10Скажу я Всевышнему, моей Скале:

«Почему Ты меня забыл?

Почему я скитаюсь, плача,

оскорблённый моим врагом?»

11В самое сердце ранят меня враги,

когда глумятся, спрашивая меня каждый день:

«Где твой Бог?»

12Что унываешь, моя душа?

Зачем тревожишься?

Возложи надежду на Всевышнего,

ведь я ещё буду славить Его –

моего Спасителя и моего Бога.

Vietnamese Contemporary Bible

Thi Thiên 41:1-13

Thi Thiên 41

Lời Than trong Cơn Bệnh Vì Kẻ Thù và Bạn Giả Dối

(Thơ của Đa-vít, soạn cho nhạc trưởng)

1Phước cho ai giúp người khốn khó!

Chúa Hằng Hữu sẽ giải cứu lúc lâm nguy.

2Chúa Hằng Hữu bảo vệ họ

và che chở mạng sống họ.

Ngài cho họ được phước trên đất

và không để rơi vào bẫy kẻ thù.

3Lúc ốm đau có Chúa Hằng Hữu giữ gìn,

giường bệnh thành nơi Chúa viếng thăm.41:3 Ctd Chúa biến đổi giường người trong khi ốm đau

4Tôi kêu xin: “Lạy Chúa Hằng Hữu, xin thương xót.

Xin chữa lành con, vì con đã phạm tội chống nghịch Chúa.”

5Kẻ thù tôi nói những lời độc địa về tôi.

Họ hỏi: “Chừng nào hắn qua đời, bao giờ tên tuổi hắn mai một?”

6Người thăm hỏi dùng lời dịu ngọt,

bao ý gian chứa chất trong lòng,

chờ lúc ra ngoài mới rêu rao.

7Bọn ghét tôi xì xào bàn tán,

mong cho điều bất hạnh đến cùng tôi.

8Họ nói: “Nó nhiễm ác tật rồi;

sẽ nằm luôn không dậy nữa đâu!”

9Bạn chí thân, từng chia mẩu bánh,

cũng trở lòng, quay gót nghịch tôi.

10Chúa Hằng Hữu ôi, xin thương xót.

Xin nâng con dậy, cho con được báo trả!

11Thấy kẻ địch không thắng hơn con,

con biết mình được Chúa hài lòng.

12Chúa hộ trì con vì con vô tội,

cho con đứng trước mặt Ngài luôn.

13Chúc tụng Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên,

từ muôn đời trước đến muôn đời sau.

A-men! A-men!