Забур 37 CARS - Masalimo 37 CCL

Священное Писание

Забур 37:1-23

Песнь 37

1Песнь Давуда. В напоминание.

2Вечный, не в ярости упрекай меня

и не во гневе наказывай.

3Ведь стрелы Твои пронзили меня,

и рука Твоя на мне тяжела.

4От гнева Твоего

нет на теле моём здорового места.

От греха моего

не осталось здоровья в костях моих.

5Грехи мои меня поглотили;

они, как бремя, отягощают меня.

6Мои раны смердят и гноятся

из-за глупости моей.

7Я согбен и совсем поник;

весь день хожу скорбя.

8Тело моё горит огнём,

и нет на мне здорового места.

9Я изнемог и полностью сокрушён,

и от муки сердца кричу.

10Все мои желания пред Тобой, Владыка,

и вздохи мои от Тебя не скрыты.

11Сердце моё колотится, силы мне изменили;

даже свет в глазах моих меркнет.

12Мои друзья и товарищи из-за язв меня избегают,

и соседи мои стоят вдалеке.

13Те, кто желает моей смерти, ставят мне сети;

те, кто желает мне зла, говорят о моей погибели;

целый день они строят козни.

14А я, как глухой, не слышу,

как немой, не размыкаю уст.

15Да, я стал как тот, кто не слышит,

в чьих устах не найти ответа.

16Вечный, на Тебя я уповаю;

Ты ответишь, Владыка, мой Бог.

17Я сказал: «Не дай им торжествовать

и кичиться передо мной,

когда мои ноги колеблются».

18Я близок к падению,

и боль моя предо мной всегда.

19Я признаю моё беззаконие

и скорблю о своём грехе.

20Могущественны и крепки те, кто враждует со мной;

умножились ненавидящие меня без причины.

21Злом воздают мне за добро,

враждуют со мною за то, что добру я следую.

22Вечный, не оставь меня!

Не удаляйся от меня, мой Бог!

23Поспеши мне на помощь,

Владыка, мой Спаситель!

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 37:1-40

Salimo 37

Salimo la Davide.

1Usamavutike chifukwa cha anthu oyipa

kapena kuchitira nsanje amene akuchita cholakwa;

2pakuti monga udzu iwo adzafota msanga,

ngati mbewu zobiriwira adzanyala msanga.

3Khulupirira Yehova ndipo uzichita zabwino;

khazikika mʼdziko ndi kutsata zokhulupirika.

4Udzikondweretse wekha mwa Yehova

ndipo Iye adzakupatsa zokhumba za mtima wako.

5Pereka njira yako kwa Yehova;

dalira Iye ndipo Iyeyo adzachita izi:

6Iye adzachititsa chilungamo chako kuwala ngati mʼbandakucha,

chiweruzo chako ngati dzuwa la masana.

7Khala chete pamaso pa Yehova ndipo umudikire mofatsa;

usavutike pamene anthu apambana mʼnjira zawo,

pamene iwo achita zinthu zawo zoyipa.

8Pewa kupsa mtima ndipo tembenuka kuchoka ku ukali,

usavutike chifukwa zimenezi zimatsogolera ku zoyipa.

9Pakuti anthu oyipa adzachotsedwa,

koma iwo amene amayembekeza mwa Yehova adzalandira dziko.

10Kwa kanthawi oyipa sadzapezekanso;

ngakhale muwafunefune, sadzapezekanso.

11Koma ofatsa adzalandira dziko

ndipo adzasangalala ndi mtendere waukulu.

12Oyipa amakonza chiwembu kutsutsana ndi olungama

ndipo amawakukutira mano;

13koma Ambuye amaseka oyipa

pakuti Iye amadziwa kuti tsiku lawo likubwera.

14Oyipa amasolola lupanga

ndi kupinda uta

kugwetsa osauka ndi osowa,

kupha iwo amene njira zawo ndi zolungama.

15Koma malupanga awo analasa mitima yawo yomwe,

ndipo mauta awo anathyoka.

16Zabwino zochepa zimene olungama ali nazo

ziposa chuma cha anthu oyipa ambiri;

17pakuti mphamvu ya oyipa idzasweka,

koma Yehova amasunga olungama.

18Masiku a anthu osalakwa amadziwika ndi Yehova,

ndipo cholowa chawo chidzakhala mpaka muyaya.

19Pa nthawi ya mavuto iwo sadzafota;

mʼmasiku a njala adzakhala ndi zinthu zambiri.

20Koma oyipa adzawonongeka;

adani a Yehova adzakhala ngati kukongola kwa kuthengo,

iwo adzazimirira ngati utsi.

21Oyipa amabwereka ndipo sabweza

koma olungama amapereka mowolowamanja.

22Iwo amene Yehova amawadalitsa adzalandira dziko,

koma amene Iye amawatemberera adzachotsedwa.

23Ngati Yehova akondwera ndi njira ya munthu,

amakhazikitsa mayendedwe ake;

24ngakhale atapunthwa sadzagwa,

pakuti Yehova amamutchinjiriza ndi dzanja lake.

25Ine ndinali wamngʼono ndipo tsopano ndakalamba

koma sindinaonepo olungama akusiyidwa

kapena ana awo akupempha chakudya.

26Iwo ndi owolowamanja nthawi zonse ndipo amabwereketsa mwaufulu;

ana awo adzadalitsika.

27Tembenuka kuchoka ku zoyipa ndipo chita zabwino;

pamenepo udzakhazikika mʼdziko kwamuyaya.

28Pakuti Yehova amakonda wolungama

ndipo sadzasiya okhulupirika ake.

Iwo adzatetezedwa kwamuyaya,

koma zidzukulu za oyipa zidzachotsedwa;

29olungama adzalandira dziko

ndipo adzakhazikikamo kwamuyaya.

30Pakamwa pa munthu wolungama pamayankhula za nzeru,

ndipo lilime lake limayankhula zolungama.

31Lamulo la Mulungu wake lili mu mtima mwake;

mapazi ake saterereka.

32Oyipa amabisala kudikira olungama;

kufunafuna miyoyo yawoyo;

33koma Yehova sadzawasiya pansi pa mphamvu yawo

kapena kuti atsutsidwe pamene abweretsedwa pa milandu.

34Khulupirira Yehova,

ndipo sunga njira yake;

Iye adzakukweza ndipo udzalandira dziko kuti likhale lako;

udzaona anthu oyipa akuwonongeka.

35Ine ndinaona munthu woyipa ndi munthu wopanda chifundo

akupeza bwino ngati mtengo wobiriwira pa nthaka ya makolo ake.

36Koma sanachedwe kumwalira ndipo sanaonekenso;

ngakhale ndinamuyangʼanayangʼana, sanapezekenso.

37Ganizira za munthu wosalakwa, yangʼanitsitsa munthu wolungama;

udzaona kuti ali ndi tsogolo labwino ndipo ali ndi zidzukulu zambiri.

38Koma anthu ochimwa adzawonongeka;

iwowo pamodzi ndi zidzukulu zawo zomwe.

39Chipulumutso cha olungama chimachokera kwa Yehova;

Iye ndiye linga lawo pa nthawi ya masautso.

40Yehova amawathandiza ndi kuwalanditsa;

Iye amawalanditsa kwa oyipa ndi kuwapulumutsa,

pakuti amathawira kwa Iye.