Забур 35 CARS - Salmo 35 TCB

Священное Писание

Забур 35:1-13

Песнь 35

1Дирижёру хора. Песнь Давуда, раба Вечного.

2Грех побуждает нечестивого

из глубин его сердца;

он не боится Всевышнего.

3Льстит он себе в своих же глазах,

что ищет порок свой,

чтобы возненавидеть его35:3 Или: «Он так превозносит себя, что не видит порок свой, чтобы возненавидеть его»..

4Слова его уст полны беззакония и обмана;

он отрёкся от мудрости и не делает добра.

5Даже на ложе своём замышляет он беззаконие.

Он встал на недобрый путь

и не отвергает зла.

6Вечный, милость Твоя до небес,

до облаков Твоя верность!

7Праведность Твоя велика, как горы,

Твоя справедливость глубока, как бездна!

Вечный, Ты хранишь человека и зверя!

8Милость Твоя, Всевышний, драгоценна!

В тени Твоих крыл укрываются смертные.

9Пируют они от щедрот Твоего дома;

из реки отрад Твоих Ты их поишь.

10Ведь у Тебя источник жизни,

и жизнь наша полна света,

когда Ты даёшь Свой свет.

11Излей Свою милость на знающих Тебя,

праведность Свою – на правых сердцем.

12Да не наступит на меня нога гордеца;

да не изгонит меня рука нечестивого.

13Посмотри, как пали беззаконники:

повергнуты они и не могут подняться.

Tagalog Contemporary Bible

Salmo 35:1-28

Salmo 3535 Salmo 35 Ang unang mga salita sa Hebreo: Ang Salmo ni David.

Dalangin para Tulungan

1Panginoon, kontrahin nʼyo po

ang mga kumukontra sa akin.

Labanan nʼyo ang mga kumakalaban sa akin.

2Kunin nʼyo ang inyong kalasag,

at akoʼy inyong tulungan.

3Ihanda nʼyo ang inyong mga sibat,

para sa mga taong humahabol sa akin.

Gusto kong marinig na sabihin nʼyo,

“Ako ang magpapatagumpay sa iyo.”

4Mapahiya sana ang mga taong naghahangad na akoʼy patayin.

Paatrasin nʼyo at biguin ang mga nagpaplano ng masama sa akin.

5Maging gaya sana sila ng ipa na tinatangay ng hangin,

habang silaʼy itinataboy ng inyong anghel.

6Maging madilim sana at madulas ang kanilang dinadaanan,

habang silaʼy hinahabol ng inyong anghel.

7Naghukay sila at naglagay ng bitag para sa akin,

kahit wala akong ginawang masama sa kanila.

8Dumating sana sa kanila ang kapahamakan nang hindi nila inaasahan.

Sila sana ang mahuli sa bitag na kanilang ginawa,

at sila rin ang mahulog sa hukay na kanilang hinukay.

9At akoʼy magagalak

dahil sa inyong pagliligtas sa akin, Panginoon.

10Buong puso kong isisigaw,

Panginoon, wala kayong katulad!

Kayo ang nagliligtas sa mga dukha at api mula sa mga mapagsamantala.”

11May mga malupit na taong sumasaksi laban sa akin.

Ang kasalanang hindi ko ginawa ay ibinibintang nila sa akin.

12Ginagantihan nila ako ng masama sa mga kabutihang aking ginawa,

kaya akoʼy labis na nagdaramdam.

13Kapag silaʼy nagkakasakit akoʼy nalulungkot para sa kanila;

nagdaramit ako ng sako at nag-aayuno pa.

At kung ang aking dalangin para sa kanilaʼy hindi sinasagot,

14palakad-lakad akong nagluluksa na parang nawalan ng kapatid o kaibigan,

at akoʼy yumuyuko at nagdadalamhati para sa kanila na para bang nawalan ako ng ina.

15Ngunit nang ako na ang nahihirapan, nagkakatipon sila at nagtatawanan.

Nagsasama-sama ang mga sa akin ay kumakalaban;

kahit ang mga hindi ko kilala ay sumasamaʼt walang tigil na akoʼy hinahamak.

16Kinukutya nila ako nang walang pakundangan,

at ang kanilang mga ngipin ay nagngangalit sa sobrang galit.

17Panginoon, hanggang kailan kayo manonood lang?

Iligtas nʼyo na ako sa mga sumasalakay na ito na parang mga leon na gusto akong lapain.

18At sa gitna ng karamihan, kayoʼy aking papupurihan at pasasalamatan.

19Huwag nʼyong payagan na matuwa ang aking mga kaaway sa aking pagkatalo.

Ang mga galit sa akin nang walang dahilan ay huwag nʼyong payagang kutyain ako.

20Walang maganda sa sinasabi nila,

sa halip sinisiraan nila ang namumuhay nang tahimik.

21Sumisigaw sila sa akin na nagpaparatang,

“Aha! Nakita namin ang ginawa mo!”

22Panginoon, alam nʼyo ang lahat ng ito,

kaya huwag kayong manahimik.

Huwag kayong lumayo sa akin.

23Sige na po, Panginoon kong Dios, ipagtanggol nʼyo na ako sa kanila.

24O Dios ko, dahil kayo ay matuwid kung humatol,

ipahayag nʼyo na wala akong kasalanan.

Huwag nʼyong payagang pagtawanan nila ako.

25Huwag nʼyong hayaang sabihin nila sa kanilang sarili,

“Sa wakas, nangyari rin ang gusto naming mangyari,

natalo na rin namin siya!”

26Mapahiya sana silang nagmamalaki sa akin

at nagagalak sa aking mga paghihirap.

27Sumigaw sana sa kagalakan ang mga taong nagagalak sa aking kalayaan.

Palagi sana nilang sabihin,

“Purihin ang Panginoon na nagagalak sa tagumpay ng kanyang mga lingkod.”

28Ihahayag ko sa mga tao ang inyong pagkamakatwiran,

at buong maghapon ko kayong papupurihan.