Забур 35 CARS - Nnwom 35 ASCB

Священное Писание

Забур 35:1-13

Песнь 35

1Дирижёру хора. Песнь Давуда, раба Вечного.

2Грех побуждает нечестивого

из глубин его сердца;

он не боится Всевышнего.

3Льстит он себе в своих же глазах,

что ищет порок свой,

чтобы возненавидеть его35:3 Или: «Он так превозносит себя, что не видит порок свой, чтобы возненавидеть его»..

4Слова его уст полны беззакония и обмана;

он отрёкся от мудрости и не делает добра.

5Даже на ложе своём замышляет он беззаконие.

Он встал на недобрый путь

и не отвергает зла.

6Вечный, милость Твоя до небес,

до облаков Твоя верность!

7Праведность Твоя велика, как горы,

Твоя справедливость глубока, как бездна!

Вечный, Ты хранишь человека и зверя!

8Милость Твоя, Всевышний, драгоценна!

В тени Твоих крыл укрываются смертные.

9Пируют они от щедрот Твоего дома;

из реки отрад Твоих Ты их поишь.

10Ведь у Тебя источник жизни,

и жизнь наша полна света,

когда Ты даёшь Свой свет.

11Излей Свою милость на знающих Тебя,

праведность Свою – на правых сердцем.

12Да не наступит на меня нога гордеца;

да не изгонит меня рука нечестивого.

13Посмотри, как пали беззаконники:

повергнуты они и не могут подняться.

Asante Twi Contemporary Bible

Nnwom 35:1-28

Dwom 35

Dawid dwom.

1Ao Awurade wo ne wɔn a wɔne me di asie no nni asie;

ko tia wɔn a wɔko tia me.

2Fa wʼakokyɛm ne wo nkatanimu;

na sɔre bra bɛboa me.

3Twe pea ne abonnua

wɔ wɔn a wɔtaa me so

ka kyerɛ me kra sɛ,

“Mene wʼagyenkwa.”

4Wɔn a wɔpɛ sɛ wɔkum me no

ma wɔn anim ngu ase;

wɔn a wɔbɔ me sɛeɛ ho pɔ no

ma wɔmfa aniwuo nsane wɔn akyi.

5Ma wɔnyɛ sɛ ntɛtɛ a mframa bɔ guo

wɔn a Awurade ɔbɔfoɔ repam wɔn.

6Ma wɔn akwan so nnuru sum na ɛso nyɛ toro,

na Awurade ɔbɔfoɔ ntaa wɔn so.

7Esiane sɛ wɔde atena sum me afidie kwa

na wɔtuu amena maa me a menyɛɛ wɔn hwee no enti

8ma ɔsɛeɛ mmɛfu wɔn mu

na atena no a wɔde hintaaeɛ nyi wɔn,

na ma wɔnhwe amena no mu nsɛe.

9Afei me kra ani bɛgye wɔ Awurade mu

na wasɛpɛ ne ho wɔ ne nkwagyeɛ mu.

10Me onipadua nyinaa bɛteam aka sɛ,

“Hwan na ɔte sɛ wo, Ao Awurade?

Wogye ohiani firi ahoɔdenfoɔ nsam

ne deɛ ɔnnibie firi apoobɔfoɔ nsam.”

11Adansekurumfoɔ sɔre;

wɔbisa me nneɛma a mennim ho hwee ho asɛm.

12Wɔde bɔne tua papa a meyɛ so ka

na wɔma me kra yɛ basaa.

13Nanso, ɛberɛ a wɔyareeɛ no, mefiraa ayitoma

na mede akɔnkyene brɛɛ me ho ase.

Ɛberɛ a me mpaeɛbɔ ho mmuaeɛ nnya mmaeɛ no,

14mekɔɔ so twaa adwo

sɛdeɛ meyɛ ma mʼadamfo anaa onuabarima.

Mede awerɛhoɔ sii me ti ase

te sɛ deɛ meregyam me maame.

15Nanso, ɛberɛ a mesuntiiɛ no, wɔde anigyeɛ boaa wɔn ho ano;

ntohyɛsofoɔ twaa me ho hyiaaɛ a mennim

na wɔdii me ho nsekuro a wɔantwa so da.

16Wɔde adwemmɔne dii me ho fɛ te sɛ nnipa a wɔnni nyamesu;

wɔtwɛree wɔn se guu me so.

17Ao Awurade, wobɛhwɛ wɔn akɔsi da bɛn?

Gye me nkwa firi wɔn sɛeɛ mu,

gye me nkwa a ɛsom bo no firi saa agyata yi nsam.

18Na mɛda wo ase wɔ dwabɔ kɛseɛ ase;

wɔ nnipa dodoɔ mu na mɛkamfo woɔ.

19Mma mʼatamfoɔ a wɔtane me kwa no

nhwɛ me haa nsere.

Mma wɔn a menyɛɛ wɔn hwee nso wɔtane me no

mmfa adwene bɔne mmu me anikyeɛ.

20Wɔnnkasa asomdwoeɛ so,

na mmom, wɔde ntwatosoɔ

tia nnipa a wɔmpɛ wɔn ho asɛm wɔ asase yi so.

21Wɔhwɛ me haa ka sɛ, “Aane! Aane,

yɛde yɛn ankasa ani ahunu.”

22Ao Awurade, wahunu na mmua wʼano.

Nte wo ho nkɔ akyiri, Ao Awurade.

23Nyane, sɔre na bɛbɔ me ho ban!

Ka bi ma me, me Onyankopɔn ne mʼAwurade.

24Di mʼasɛm ma me wɔ wo tenenee no mu, Ao Awurade me Onyankopɔn;

mma wɔn nhwɛ me haa nsere.

25Mma wɔnnwene nka sɛ, “Aane, deɛ yɛpɛ ni!”

anaa wɔnnka sɛ, “Yɛanya no.”

26Ma wɔn a wɔhwɛ me haa sere me wɔ mʼahohiahia mu no

nyinaa anim ngu ase na wɔnyɛ basaa;

ma wɔn a wɔdi me so akokurokosɛm no

nhyɛ aniwuo ne animguaseɛ atadeɛ.

27Ma wɔn a wɔdi ahurisie wɔ me bembuo ho no

mfa anigyeɛ ne ahosɛpɛ nteam

ɛberɛ nyinaa mu ma wɔnka sɛ, “Momma Awurade so,

ɔno na nʼani gye ne ɔsomfoɔ yiedie ho.”

28Me tɛkrɛma bɛka wo tenenee

ne wʼayɛyie da mu nyinaa.