Забур 35 CARS - Salmo 35 APSD-CEB

Священное Писание

Забур 35:1-13

Песнь 35

1Дирижёру хора. Песнь Давуда, раба Вечного.

2Грех побуждает нечестивого

из глубин его сердца;

он не боится Всевышнего.

3Льстит он себе в своих же глазах,

что ищет порок свой,

чтобы возненавидеть его35:3 Или: «Он так превозносит себя, что не видит порок свой, чтобы возненавидеть его»..

4Слова его уст полны беззакония и обмана;

он отрёкся от мудрости и не делает добра.

5Даже на ложе своём замышляет он беззаконие.

Он встал на недобрый путь

и не отвергает зла.

6Вечный, милость Твоя до небес,

до облаков Твоя верность!

7Праведность Твоя велика, как горы,

Твоя справедливость глубока, как бездна!

Вечный, Ты хранишь человека и зверя!

8Милость Твоя, Всевышний, драгоценна!

В тени Твоих крыл укрываются смертные.

9Пируют они от щедрот Твоего дома;

из реки отрад Твоих Ты их поишь.

10Ведь у Тебя источник жизни,

и жизнь наша полна света,

когда Ты даёшь Свой свет.

11Излей Свою милость на знающих Тебя,

праведность Свою – на правых сердцем.

12Да не наступит на меня нога гордеца;

да не изгонит меня рука нечестивого.

13Посмотри, как пали беззаконники:

повергнуты они и не могут подняться.

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 35:1-28

Salmo 3535:0 Salmo 35 Ang ulohan sa Hebreo: Sulat ni David.

Pag-ampo alang sa Tabang sa Dios

1Pakigbatok, Ginoo, sa mga nakigbatok kanako.

Pakiggira sa mga nakiggira kanako.

2Gamita ang imong mga taming, ug tabangi ako.

3Andama ang imong mga bangkaw batok sa mga nagagukod kanako,

ug pasaligi ako nga imo akong luwason.

4Maulawan unta ang mga nagatinguha sa pagpatay kanako.

Moatras unta nga pakyas ug maulawan ang mga nagaplano alang sa akong kalaglagan.

5Mahisama unta sila sa tahop nga gipalid sa hangin sa dihang abugon sila sa imong anghel.

6Mongitngit unta ug modanlog ang ilang mga agianan sa dihang gukdon sila sa imong anghel.

7Sa walay igong hinungdan nagbutang silag lit-ag sa tago aron madakpan ako

ug nagkalot sila ug bangag aron mahulog ako.

8Moabot unta kanila ang kalaglagan nga wala nila damha o gipaabot.

Sila unta ang maunay sa lit-ag nga ilang gibutang sa tago.

Sila unta ang maunay ug kahulog sa bangag nga ilang gikalot.

9Unya maglipay ako tungod sa pagluwas mo kanako, Ginoo.

10Mosinggit ako sa tibuok kong kasingkasing,

“Wala gayoy sama kanimo, Ginoo!

Giluwas mo ang mga kabos ug timawa gikan sa mga midaog-daog ug namintaha kanila.”

11Ang bangis nga mga tawo nagasaksi batok kanako.

Gipasanginlan nila ako sa mga sala nga wala ko mahimo.

12Gibalosan nila ako ug daotan sa mga maayong buhat nga gihimo ko kanila,

busa nasubo gayod ako.

13Apan sa dihang nagsakit sila, nagsul-ob ako ug sako ug nagpuasa.35:13 nagsul-ob ako ug sako ug nagpuasa: timaan sa iyang labihang kasubo.

Ug sa dihang wala tubaga ang akong pag-ampo alang kanila,

14naglakaw-lakaw ako nga nagsubo nga daw sila akong igsoon o higala.

Midungo ako sa kasubo sama sa pagsubo sa usa ka tawo alang sa iyang inahan.

15Apan sa dihang ako na ang naglisod, nagtigom sila ug naglipay.

Ang mga tawo nga wala ko gani mailhi, nagtigom sa pagbiaybiay kanako.

Ug walay hunong ang ilang pagpasipala kanako.

16Sama sa mga dili diosnon nga mabiay-biayon,35:16 Sama… mabiay-biayon: Dili klaro ang buot ipasabot niini sa Hebreo nga teksto. gikapungtan nila ako.

17Ginoo, hangtod kanus-a ka nga magtan-aw lang kanako?

Luwasa ako sa ilang pag-ataki kanako; morag sama sila sa mga liyon.

18Unya dayegon ko ikaw ug pasalamatan taliwala sa dakong panagtigom sa imong mga katawhan.

19Ayaw itugot nga malipay ang akong maluibong mga kaaway sa akong kapildihan.

Ayaw itugot nga kataw-an ako sa mga nagdumot kanako sa walay igong hinungdan.

20Dili sila mosulti ug maayong mga pulong ngadto sa uban;

nagahimo hinuon sila ug sugilanon nga walay kamatuoran mahitungod sa mga tawo nga nagapuyo nga malinawon niining lugara.

21Nagasinggit sila sa ilang pasangil kanako,

“Aha! Nakita namo ang imong gihimo.”

22Ginoo, nakita mo kini, busa ayaw pagpakahilom.

Ayaw pagpahilayo kanako.

23Sige na, Ginoo nga akong Dios, labani ako sa mga nagapasangil kanako.

24Pamatud-i, Ginoo nga akong Dios, nga wala akoy sala sumala sa imong pagkamatarong.

Ayaw itugot nga kataw-an nila ako.

25Ayaw itugot nga moingon sila sa ilang kaugalingon,

“Natuman ra gayod ang among gitinguha. Nalaglag ra gayod namo siya!”

26Hinaut nga ang mga nalipay sa akong mga pag-antos maulawan pag-ayo.

Hinaut nga ang tanang mitamay kanako mapakyas ug maulawan.

27Ug hinaut pa nga kadtong nagtinguha nga mahatagan ako sa hustisya manghugyaw sa kalipay.

Hinaut pa nga moingon sila kanunay,

“Dalaygon ang Ginoo nga nagatinguha sa kaayohan sa iyang alagad.”

28Unya isugilon ko ang imong pagkamatarong,

ug dayegon ko ikaw sa kanunay.