Забур 35 CARS - Nnwom 35 AKCB

Священное Писание

Забур 35:1-13

Песнь 35

1Дирижёру хора. Песнь Давуда, раба Вечного.

2Грех побуждает нечестивого

из глубин его сердца;

он не боится Всевышнего.

3Льстит он себе в своих же глазах,

что ищет порок свой,

чтобы возненавидеть его35:3 Или: «Он так превозносит себя, что не видит порок свой, чтобы возненавидеть его»..

4Слова его уст полны беззакония и обмана;

он отрёкся от мудрости и не делает добра.

5Даже на ложе своём замышляет он беззаконие.

Он встал на недобрый путь

и не отвергает зла.

6Вечный, милость Твоя до небес,

до облаков Твоя верность!

7Праведность Твоя велика, как горы,

Твоя справедливость глубока, как бездна!

Вечный, Ты хранишь человека и зверя!

8Милость Твоя, Всевышний, драгоценна!

В тени Твоих крыл укрываются смертные.

9Пируют они от щедрот Твоего дома;

из реки отрад Твоих Ты их поишь.

10Ведь у Тебя источник жизни,

и жизнь наша полна света,

когда Ты даёшь Свой свет.

11Излей Свою милость на знающих Тебя,

праведность Свою – на правых сердцем.

12Да не наступит на меня нога гордеца;

да не изгонит меня рука нечестивого.

13Посмотри, как пали беззаконники:

повергнуты они и не могут подняться.

Akuapem Twi Contemporary Bible

Nnwom 35:1-28

Dwom 35

Dawid dwom.

1Awurade wo ne wɔn a wɔne me di asi no nni asi;

ko tia wɔn a wɔko tia me.

2Fa wo nkatabo ne wʼakode;

na sɔre bra bɛboa me.

3Twe peaw ne abonnua

wɔ wɔn a wɔtaa me no so.

Ka kyerɛ me kra se,

“Mene wʼagyenkwa.”

4Wɔn a wɔpɛ sɛ wokum me no,

ma wɔn anim ngu ase;

wɔn a wɔbɔ me sɛe ho pɔw no,

ma wɔmfa aniwu nsan wɔn akyi.

5Ma wɔnyɛ sɛ ntɛtɛ a mframa bɔ gu

wɔn a Awurade bɔfo repam wɔn no.

6Ma wɔn akwan so nnuru sum na ɛso ɛnyɛ toro,

na Awurade bɔfo ntaa wɔn.

7Esiane sɛ wɔde ɔtan sum me afiri kwa,

na wotuu amoa maa me a menyɛɛ wɔn hwee no nti

8ma ɔsɛe mmefu wɔn mu

na ɔtan no a wɔde hintaw no nyi wɔn,

na ma wɔnhwe amoa no mu nsɛe.

9Afei me kra ani begye wɔ Awurade mu

na wasɛpɛw ne ho wɔ ne nkwagye mu.

10Me nipadua nyinaa bɛteɛ mu aka se,

“Hena na ɔte sɛ wo, Awurade?

Wugye ohiani fi ahoɔdenfo nsam,

ne nea onni bi fi apoobɔfo nsam.”

11Adansekurumfo sɔre;

wobisa me nneɛma a minnim ho hwee ho asɛm.

12Wɔde bɔne tua papa a meyɛ so ka

na wɔma me kra yɛ basaa.

13Nanso bere a wɔyaree no, mifuraa atweaatam

na mede akɔnkyen brɛɛ me ho ase.

Bere a me mpaebɔ ho mmuae nnya mmae no,

14mekɔɔ so twaa adwo,

sɛnea meyɛ ma mʼadamfo anaa onuabarima.

Mede awerɛhow sii me ti ase

te sɛ nea meregyam me na.

15Nanso bere a mihintiw no wɔde anigye boaa wɔn ho ano;

afowfo twaa me ho hyiae a minnim,

na wodii me ho nseku a wɔantwa so da.

16Wɔde adwemmɔne dii me ho fɛw te sɛ nnipa a wonni nyamesu,

wɔtwɛree wɔn se guu me so.

17Awurade, wobɛhwɛ wɔn akosi da bɛn?

Gye me nkwa fi wɔn sɛe mu,

gye me nkwa a ɛsom bo no fi saa gyata yi nsam.

18Na mɛda wo ase wɔ guabɔ kɛse ase;

wɔ nnipa dodow mu na mɛkamfo wo.

19Mma mʼatamfo a wɔtan me kwa no

nhwɛ me haw nserew.

Mma wɔn a menyɛɛ wɔn hwee nanso wɔtan me no

mmfa adwene bɔne mmu me anikyiw.

20Wɔnnkasa asomdwoe so,

na mmom, wɔde ntwatoso

tia nnipa a wɔmpɛ wɔn ho asɛm wɔ asase yi so.

21Wɔhwɛ me haw ka se, “Yiw! Yiw,

yɛde yɛn ankasa ani ahu.”

22Awurade, woahu na mmua wʼano.

Ntwe wo ho nkɔ akyiri, Awurade.

23Nyan, sɔre na bɛbɔ me ho ban!

Ka bi ma me, me Nyankopɔn ne mʼAwurade.

24Di mʼasɛm ma me wɔ wo trenee no mu, Awurade me Nyankopɔn;

mma wɔnnhwɛ me haw nserew.

25Mma wɔnnwene nka se, “Yiw, nea yɛpɛ ni!”

anaa wɔnnka se, “Yɛanya no.”

26Ma wɔn a wɔhwɛ me haw serew me wɔ mʼahohiahia mu no

nyinaa anim ngu ase na wɔnyɛ basaa;

ma wɔn a wodi me so akokurokosɛm no

nhyɛ aniwu ne animguase atade.

27Ma wɔn a wodi ahurusi wɔ me bembu ho no

mfa anigye ne ahosɛpɛw nteɛ mu

bere nyinaa mu; ma wɔnka se, “Momma Awurade so,

ɔno na nʼani gye ne somfo yiyedi ho.”

28Me tɛkrɛma bɛka wo trenee,

ne wʼayeyi, da mu nyinaa.