Забур 33 CARS - Thi Thiên 33 VCB

Священное Писание

Забур 33:1-23

Песнь 33Песнь 33 В оригинале эта песнь написана в форме акростиха: каждый стих начинается с очередной буквы еврейского алфавита.

1Песнь Давуда, когда он притворялся безумным перед Ави-Маликом, был изгнан от него и удалился33:1 Ср. 1 Цар. 21:10–22:1..

2Буду славить Вечного во всякое время;

хвала Ему всегда на устах моих.

3Душа моя будет хвалиться Вечным;

пусть услышат кроткие и возвеселятся.

4Славьте со мною Вечного;

превознесём Его имя вместе!

5Я искал Вечного, и Он мне ответил

и от всех моих страхов меня избавил.

6Кто обращал к Нему взор, сияет от радости;

лица их не покроет стыд.

7Этот бедняк воззвал, и Вечный услышал его

и от всех напастей избавил его.

8Ангел Вечного33:8 Ангел Вечного – этот особенный ангел отождествляется с Самим Вечным. Многие толкователи видят в Нём явления Исы Масиха до Его воплощения. То же в 35:5, 6. встаёт на защиту вокруг боящихся Вечного,

и избавляет их.

9Вкусите и увидите, как благ Вечный!

Благословен тот, кто уповает на Него.

10Святой народ, бойся Вечного,

ведь тот, кто боится Его, ни в чём не нуждается.

11Бывает, что даже молодые львы бедствуют и голодают,

а ищущие Вечного не имеют нужды ни в каком благе.

12Придите, дети, послушайте меня;

я научу вас страху перед Вечным.

13Кто хочет радоваться жизни

и желает увидеть много добрых дней,

14пусть удержит свой язык от зла

и свои уста от коварных речей.

15Удаляйся от зла и твори добро;

ищи мира и стремись к нему.

16Глаза Вечного обращены на праведных,

и уши Его открыты для их мольбы,

17но гнев Вечного на тех, кто делает зло,

чтобы истребить память о них на земле.

18Взывают праведные, и Вечный их слышит

и от всех скорбей их избавляет.

19Близок Вечный к сокрушённым сердцем,

Он спасает смиренных духом.

20Много скорбей у праведного,

но от всех их избавляет его Вечный.

21Он все его кости хранит,

ни одна из них не будет переломлена33:21 Эти слова также являются пророчеством об Исе Масихе (см. Ин. 19:32, 33, 36)..

22Зло погубит нечестивого;

ненавидящие праведного будут осуждены.

23Вечный спасает жизнь Своих рабов,

и никто из надеющихся на Него не будет осуждён.

Vietnamese Contemporary Bible

Thi Thiên 33:1-22

Thi Thiên 33

Đấng Tạo Hóa Phù Hộ Bảo Vệ Muôn Vật

1Người công chính, hãy hân hoan trong Chúa Hằng Hữu;

xứng hợp thay, người ngay thẳng ca tụng Ngài.

2Hãy ca ngợi Chúa bằng đàn hạc;

hãy tấu nhạc cho Ngài bằng đàn thập huyền.

3Hãy hát cho Chúa một bài ca mới;

hòa tấu tuyệt diệu và reo mừng.

4Vì lời Chúa Hằng Hữu là chân lý,33:4 Nt đúng

Chúa thành tín trong mọi việc Ngài làm.

5Chúa ưa điều công minh chính đáng;

khắp đất tràn ngập tình thương không phai tàn của Ngài.

6Lời Chúa Hằng Hữu sáng lập vũ trụ,

hơi thở Ngài tạo muôn triệu tinh tú.

7Ngài góp nước thành đại dương,

chứa đầy các bể sâu.

8Cả thế giới hãy kính sợ Chúa Hằng Hữu,

mọi người trần gian phải khiếp kinh.

9Chúa phán, vũ trụ liền xuất hiện!

Vạn vật tồn tại theo lệnh Ngài.

10Chúa Hằng Hữu phá hỏng kế hoạch các nước,

Ngài tiêu diệt dự định muôn dân.

11Nhưng kế hoạch Chúa Hằng Hữu tồn tại mãi mãi;

ý định Ngài bất diệt muôn đời.

12Phước cho nước nào tôn Đức Chúa Trời là Chúa Hằng Hữu,

và dân tộc được Ngài chọn làm cơ nghiệp Ngài.

13Chúa Hằng Hữu từ trời nhìn xuống

thấy tất cả loài người.

14Từ ngai Chúa ngự Ngài quan sát

tất cả dân trên thế gian.

15Chúa tạo linh hồn nhân loại,

vậy Ngài biết mọi việc họ làm.

16Không vua nào nhờ binh hùng tướng mạnh mà thắng trận;

sức mạnh nào cứu được anh hùng.

17Lúc lâm nguy chiến mã thành vô dụng—

dù mạnh đến đâu cũng chẳng giải thoát được ai.

18Nhưng mắt Chúa Hằng Hữu nhìn người tin kính

và người trông mong đức nhân từ không phai tàn của Ngài.

19Chúa giải thoát họ khỏi chết

và cho họ sống sót qua cơn đói kém.

20Chúng con trông đợi Chúa Hằng Hữu.

Đấng cứu hộ, khiên thuẫn chở che.

21Lòng chúng con hân hoan trong Chúa,

vì chúng con tin cậy Danh Thánh Ngài.

22Nguyện tình thương Chúa Hằng Hữu bao phủ chúng con,

như chúng con hằng hy vọng nơi Ngài.