Забур 27 CARS - สดุดี 27 TNCV

Священное Писание

Забур 27:1-9

Песнь 27

Песнь Давуда.

1Вечный, к Тебе я взываю;

Скала Моя, не будь ко мне равнодушен!

Если Ты будешь хранить молчание,

я уподоблюсь тем, кто нисходит в пропасть.

2Услышь мои моления,

когда я взываю к Тебе о помощи,

когда я поднимаю руки

к святилищу Твоему.

3Не губи меня с нечестивыми,

с теми, кто творит зло,

кто с ближними говорит радушно,

а в сердце своём питает ненависть.

4Воздай им по их делам,

по их злым поступкам.

Воздай им за то, что их руки сделали,

дай им то, что они заслужили.

5За то, что они безразличны к делам Вечного,

к тому, что сделали Его руки,

Он уничтожит их

и впредь не восстановит.

6Хвала Вечному,

ведь Он услышал мои моления!

7Вечный – моя сила и щит;

сердце моё на Него надеется.

Он мне помог, и сердце моё ликует;

я буду славить Его в песнях.

8В Вечном – сила Его народа,

Он – крепость, в которой спасётся Его помазанник.

9Спаси Свой народ и удел Свой благослови;

будь их Пастухом и веди их вовеки.

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 27:1-14

สดุดี 27

(บทประพันธ์ของดาวิด)

1องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าจะต้องเกรงกลัวผู้ใด?

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นที่กำบังแข็งแกร่งสำหรับชีวิตของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าจะต้องหวาดกลัวผู้ใด?

2เมื่อคนชั่วรุกเข้ามา

จะกินเลือดกินเนื้อข้าพเจ้า27:2 หรือใส่ร้ายข้าพเจ้า

เมื่อศัตรูและปฏิปักษ์จู่โจมข้าพเจ้า

พวกเขาจะสะดุดและล้มลง

3แม้กองทัพรุมล้อมข้าพเจ้า

จิตใจของข้าพเจ้าก็จะไม่หวาดกลัว

แม้ศึกสงครามจู่โจมข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าก็ยังจะเชื่อมั่น

4สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าทูลขอองค์พระผู้เป็นเจ้า

สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าใฝ่หา

คือการที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า

เพื่อชื่นชมความงามขององค์พระผู้เป็นเจ้า

และเพื่อแสวงหาพระองค์ในพระวิหารของพระองค์

5เพราะในยามทุกข์ยาก

พระองค์จะทรงปกปักรักษาข้าพเจ้าไว้อย่างปลอดภัยในที่ประทับของพระองค์

พระองค์จะทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้ในร่มพลับพลาของพระองค์

และจะทรงตั้งข้าพเจ้าไว้สูงบนศิลา

6แล้วข้าพเจ้าจะได้รับการเชิดชูเหนือบรรดาศัตรูที่รุมล้อมข้าพเจ้า

ในพลับพลาของพระองค์ ข้าพเจ้าจะถวายเครื่องบูชาพร้อมด้วยเสียงโห่ร้องยินดี

ข้าพเจ้าจะขับร้องและบรรเลงเพลงถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า

7ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอโปรดฟังเมื่อข้าพระองค์ร้องทูล

ขอทรงกรุณาและตอบข้าพระองค์เถิด

8ใจของข้าพระองค์บอกว่า “จงแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์!”27:8 หรือจิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย พระองค์ได้ตรัสกับเจ้าว่า “จงแสวงหาหน้าของเรา!”

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์

9ขออย่าทรงซ่อนพระพักตร์จากข้าพระองค์

โปรดอย่าทรงผลักไสผู้รับใช้ของพระองค์ออกไปด้วยความกริ้ว

เพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพระองค์ตลอดมา

ข้าแต่พระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์

ขออย่าทรงทอดทิ้งหรือละจากข้าพระองค์ไป

10แม้บิดามารดาทอดทิ้งข้าพเจ้า

องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงรับข้าพเจ้าไว้

11ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสอนทางของพระองค์แก่ข้าพระองค์

ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในทางตรง

เนื่องจากมีผู้ข่มเหงข้าพระองค์

12ขออย่าทรงปล่อยข้าพระองค์ให้เป็นไปตามความปรารถนาของศัตรู

เพราะพยานเท็จลุกขึ้นมากล่าวหาข้าพระองค์

และระบายความโหดร้ายทารุณออกมา

13ข้าพเจ้ายังคงเชื่อมั่นในข้อนี้

คือข้าพเจ้าจะได้เห็นความดีขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ในดินแดนของผู้มีชีวิต

14จงรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด

จงเข้มแข็งและกล้าหาญ

จงรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด