Забур 27 CARS - Salmo 27 APSD-CEB

Священное Писание

Забур 27:1-9

Песнь 27

Песнь Давуда.

1Вечный, к Тебе я взываю;

Скала Моя, не будь ко мне равнодушен!

Если Ты будешь хранить молчание,

я уподоблюсь тем, кто нисходит в пропасть.

2Услышь мои моления,

когда я взываю к Тебе о помощи,

когда я поднимаю руки

к святилищу Твоему.

3Не губи меня с нечестивыми,

с теми, кто творит зло,

кто с ближними говорит радушно,

а в сердце своём питает ненависть.

4Воздай им по их делам,

по их злым поступкам.

Воздай им за то, что их руки сделали,

дай им то, что они заслужили.

5За то, что они безразличны к делам Вечного,

к тому, что сделали Его руки,

Он уничтожит их

и впредь не восстановит.

6Хвала Вечному,

ведь Он услышал мои моления!

7Вечный – моя сила и щит;

сердце моё на Него надеется.

Он мне помог, и сердце моё ликует;

я буду славить Его в песнях.

8В Вечном – сила Его народа,

Он – крепость, в которой спасётся Его помазанник.

9Спаси Свой народ и удел Свой благослови;

будь их Пастухом и веди их вовеки.

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 27:1-14

Salmo 2727:0 Salmo 27 Ang ulohan sa Hebreo: Sulat ni David.

Pag-ampo nga may Pagdayeg

1Ang Ginoo mao ang akong kahayag, manluluwas, ug tigpanalipod,

busa wala akoy angayng kahadlokan.

2Sa higayon nga sulongon ako sa akong daotang mga kaaway aron patyon,

madagma ug malup-og sila.

3Bisan pa ug libotan ako sa daghang mga sundalo, dili ako mahadlok.

Bisan pa ug maggira, mosalig gihapon ako sa Dios.

4Usa ra ka butang ang akong gipangayo sa Ginoo ug mao gayod kini ang akong gihandom pag-ayo:

nga makapuyo ako sa iyang templo sa tibuok kong kinabuhi,

ug didto makapamalandong ako sa iyang kaayo ug makapangayo sa iyang paggiya.

5Kay sa panahon sa katalagman tagoan niya ako ug panalipdan diha sa iyang templo.

Ipahimutang niya ako sa dapit diin luwas ako sa katalagman.27:5 dapit diin luwas ako sa katalagman: sa literal, sa habog nga bato.

6Busa magmadaogon ako batok sa akong mga kaaway nga nagalibot kanako,

ug maghalad ako sa templo sa Ginoo nga may paghugyaw sa kalipay.

Magaawit ako kaniya!

7Pamatia ako, Ginoo, kon motawag ako kanimo;

kaloy-i ako ug tubaga ang akong pag-ampo.

8Miingon ka nga modangop ako kanimo,

busa midangop ako kanimo, Ginoo.

9Ayaw pagtago gikan kanako.

Ayaw ako isalikway tungod sa imong kasuko kanako, nga imong sulugoon.

Ikaw ang nagtabang kanako, busa ayaw ako pasagdi o isalikway,

O Dios nga akong manluluwas.

10Bisan pa ug isalikway ako sa akong amahan ug inahan,

atimanon mo gihapon ako, Ginoo.

11Tudloi ako sa imong pamaagi.

Tultoli ako sa hustong dalan, tungod kay giatangan ako sa akong mga kaaway.

12Ayaw ako itugyan kanila,

kay gibutang-butangan nila ako sa butang nga wala ko gayod mahimo,

ug gusto nila akong daoton.

13Apan nagatuo ako nga masinati ko ang imong kaayo samtang buhi pa ako.

14Salig kamo sa Ginoo!

Pagpakalig-on kamo ug ayaw pagpakawala ug paglaom.

Salig lang kamo sa Ginoo!