Забур 20 CARS - Zaburi 20 NEN

Священное Писание

Забур 20:1-14

Песнь 20

1Дирижёру хора. Песнь Давуда.

2Вечный, царь радуется силе Твоей,

о победах Твоих ликует безмерно.

3Ты исполнил то, чего он желал,

и мольбы его не отверг. Пауза

4Ты встретил его с обильными благословениями,

возложил на голову его венец из чистого золота.

5Он просил жизни, и Ты дал ему

долгоденствие навеки.

6Велика его слава из-за побед, что Ты даровал;

Ты возложил на него честь и величие.

7Ты одарил его вечными благословениями

и исполнил радости от Твоего присутствия.

8Ведь царь надеется на Вечного

и по милости Высочайшего не падёт.

9Твоя рука схватит врагов Твоих,

правая рука Твоя – ненавистников Твоих.

10Во время явления Твоего

Ты сделаешь их подобными горящей печи.

В гневе Своём Вечный их погубит,

и огонь Его их сожжёт.

11Ты истребишь с земли их детей,

из людской среды – их потомство.

12Они против Тебя замышляют зло

и строят козни, но безуспешно.

13Ты в бегство их обратишь,

нацелив в них натянутый лук.

14В силе Твоей вознесись, Вечный!

Мы Твою мощь воспоём и прославим.

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Zaburi 20:1-9

Zaburi 20

Maombi Kwa Ajili Ya Ushindi

Kwa mwimbishaji. Zaburi ya Daudi.

120:1 Za 4:1; 46:7; 59:1; 69:29; 91:14; Kut 3:6; Isa 50:10Bwana na akujibu unapokuwa katika dhiki,

jina la Mungu wa Yakobo na liwe kinga yako.

220:2 Hes 3:28; Za 2:6; 30:10; 33:20; 37:40; 40:17; 54:4; 128:5; 18:18; 134:3; 135:21Na akutumie msaada kutoka patakatifu

na akupatie msaada kutoka Sayuni.

320:3 Mdo 10:4; Kum 33:11Na azikumbuke dhabihu zako zote,

na azikubali sadaka zako za kuteketezwa.

420:4 Za 21:2; 37:4; 140:8; 145:16, 19; Isa 26:8; Eze 24:25; Rum 10:1; Mit 16:3; Dan 11:17; 1Yn 5:14, 15Na akujalie haja ya moyo wako,

na aifanikishe mipango yako yote.

520:5 Hes 1:52; Isa 5:26; 11:10, 12; 13:2; 30:17; 49:22; 62:10; Yer 50:2; 51:12, 27; Ay 3:7; 1Sam 1:17; 12:1, 2; 17:45; Za 60:4Tutashangilia kwa furaha utakaposhinda,

tutainua bendera zetu kwa jina la Mungu wetu.

Bwana na akupe haja zako zote.

620:6 2Sam 23:1; Ay 40:14; Za 28:8; Hab 3:13Sasa nafahamu kuwa Bwana

humwokoa mpakwa mafuta wake,

humjibu kutoka mbingu yake takatifu

kwa nguvu za wokovu wa mkono wake wa kuume.

720:7 2Fal 19:23; Za 33:17; 147:10; Mit 21:31; Isa 31:1; 36:8, 9; 2Nya 32:8; Kum 17:16; Amu 7:7Wengine wanatumaini magari ya vita, na wengine farasi,

bali sisi tutalitumainia jina la Bwana, Mungu wetu.

820:8 Za 27:2; 37:23; Isa 7:9; 40:30; Yer 46:6; 50:32; Mik 7:8; Ay 11:15; Mit 10:25Wao wameshushwa chini na kuanguka,

bali sisi tunainuka na kusimama imara.

920:9 Za 17:6Ee Bwana, mwokoe mfalme!

Tujibu tunapokuita!