Забур 146 CARS - Salmo 146 TCB

Священное Писание

Забур 146:1-11

Песнь 146Песнь 146 В тексте оригинала песни 146 и 147 объединены в одну песнь.

1Славьте Вечного!

Как хорошо петь хвалу нашему Богу!

Как сладостна подобающая хвала!

2Вечный отстраивает Иерусалим,

собирает изгнанников Исраила.

3Он исцеляет разбитые сердца

и врачует раны.

4Он исчисляет количество звёзд

и называет их по именам.

5Велик наш Владыка и могуществен;

Его разум не знает границ.

6Вечный возвышает кроткого,

нечестивого же низвергает на землю.

7Воспойте Вечному с благодарностью,

сыграйте нашему Богу на арфе.

8Он небо покрывает тучами,

готовит дождь для земли

и растит траву на горах.

9Он даёт пищу животным

и кричащим птенцам ворона.

10Не силе лошади Он радуется

и не к быстроте человеческих ног благоволит,

11но благоволит Вечный к боящимся Его,

к уповающим на Его милость.

Tagalog Contemporary Bible

Salmo 146:1-10

Salmo 146

Papuri sa Dios na Tagapagligtas

1Purihin ang Panginoon!

Karapat-dapat na purihin ang Panginoon.

2Buong buhay akong magpupuri sa Panginoon.

Aawitan ko ang aking Dios ng mga papuri habang akoʼy nabubuhay.

3Huwag kayong magtiwala sa mga makapangyarihang tao o kaninuman,

dahil silaʼy hindi makapagliligtas.

4Kapag silaʼy namatay, babalik sila sa lupa,

at ang kanilang mga binabalak ay mawawalang lahat.

5Mapalad ang tao na ang tulong ay nagmumula sa Dios ni Jacob,

na ang kanyang pag-asa ay sa Panginoon na kanyang Dios,

6na siyang gumawa ng langit at lupa, ng dagat at ang lahat ng narito.

Mananatiling tapat ang Panginoon magpakailanman.

7Binibigyan niya ng katarungan ang mga inaapi,

at binibigyan ng pagkain ang mga nagugutom.

Pinalalaya ng Panginoon ang mga bilanggo.

8Pinagagaling niya ang mga bulag para makakita,

pinalalakas ang mga nanghihina,

at ang mga matuwid ay minamahal niya.

9Iniingatan niya ang mga dayuhan,

tinutulungan ang mga ulila at mga biyuda,

ngunit hinahadlangan niya ang mga kagustuhan ng masasama.

10Mga taga-Zion, ang Panginoon na inyong Dios ay maghahari magpakailanman.

Purihin ang Panginoon!