Забур 146 CARS - Salmo 146 APSD-CEB

Священное Писание

Забур 146:1-11

Песнь 146Песнь 146 В тексте оригинала песни 146 и 147 объединены в одну песнь.

1Славьте Вечного!

Как хорошо петь хвалу нашему Богу!

Как сладостна подобающая хвала!

2Вечный отстраивает Иерусалим,

собирает изгнанников Исраила.

3Он исцеляет разбитые сердца

и врачует раны.

4Он исчисляет количество звёзд

и называет их по именам.

5Велик наш Владыка и могуществен;

Его разум не знает границ.

6Вечный возвышает кроткого,

нечестивого же низвергает на землю.

7Воспойте Вечному с благодарностью,

сыграйте нашему Богу на арфе.

8Он небо покрывает тучами,

готовит дождь для земли

и растит траву на горах.

9Он даёт пищу животным

и кричащим птенцам ворона.

10Не силе лошади Он радуется

и не к быстроте человеческих ног благоволит,

11но благоволит Вечный к боящимся Его,

к уповающим на Его милость.

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 146:1-10

Salmo 146

Pagdayeg sa Dios nga Manluluwas

1Dayega ang Ginoo!

Dayegon ko gayod ang Ginoo.

2Dayegon ko siya sa tibuok kong kinabuhi.

Awitan ko ang akong Dios sa mga pagdayeg samtang buhi pa ako.

3Ayaw ninyo ibutang ang inyong pagsalig sa mga gamhanang tawo ug sa kang bisan kinsa,

kay dili sila makaluwas kaninyo.

4Kon mamatay sila mobalik sila sa yuta,

ug nianang adlawa ang ilang mga plano matapos usab.

5Bulahan ang tawo kansang magtatabang mao ang Dios ni Jacob,

kansang pagsalig anaa sa Ginoo nga iyang Dios,

6nga mao ang naghimo sa kalangitan ug sa kalibotan, sa dagat, ug sa tanang anaa niini.

Kasaligan gayod ang Ginoo hangtod sa kahangtoran.

7Nagahukom siya dapig sa mga dinaog-daog,

ug nagahatag siya ug pagkaon sa gipanggutom.

Gihatagan sa Ginoo ug kagawasan ang mga binilanggo,

8giayo niya ang mga buta aron makakita,

gilig-on niya ang mga maluya,

gihigugma niya ang mga matarong,

9gibantayan niya ang mga dumuduong,

gitabangan niya ang mga ilo ug mga biyuda,

apan gibabagan niya ang mga pamaagi sa mga daotan.

10Mga lumulupyo sa Zion,146:10 Zion: mao usab ang Jerusalem. ang Ginoo nga inyong Dios nagahari sa walay kataposan!

Dayega ang Ginoo!