Забур 142 CARS - Thi Thiên 142 VCB

Священное Писание

Забур 142:1-12

Песнь 142

Песнь Давуда.

1Вечный, услышь молитву мою

и внемли моему молению.

По Своей верности и праведности

ответь мне.

2С рабом Своим тяжбы не начинай,

потому что никто из живущих не оправдается перед Тобой.

3Преследует меня враг,

придавил меня к земле;

принуждает меня жить во тьме,

как давно умерших.

4Я пал духом,

сердце во мне онемело.

5Я вспоминаю дни давние,

размышляю о всех делах Твоих,

думаю о том, что сделали руки Твои.

6Я простираю руки мои к Тебе;

душа моя жаждет Тебя, как высохшая земля. Пауза

7Поспеши, ответь мне, Вечный;

дух мой изнемогает.

Не скрывай от меня Своего лица,

иначе я уподоблюсь тем, кто нисходит в пропасть.

8Дай мне рано утром услышать о милости Твоей,

ведь я на Тебя полагаюсь.

Укажи мне путь, по которому мне идти,

ведь к Тебе возношу я душу.

9Вечный, избавь меня от врагов;

я прибегаю к Тебе за защитой.

10Научи меня исполнять волю Твою,

потому что Ты – мой Бог.

Пусть выведет меня Дух Твой благой

на ровное место.

11Вечный, ради имени Твоего оживи меня;

ради праведности Твоей выручи меня из беды.

12По милости Твоей погуби врагов моих,

истреби всех, кто ищет моей смерти,

ведь я – раб Твой.

Vietnamese Contemporary Bible

Thi Thiên 142:1-7

Thi Thiên 142

Cầu Xin Chúa Phù Hộ trong Hoạn Nạn

(Lời cầu nguyện của Đa-vít trong hang đá. Giáo huấn ca)

1Con lớn tiếng kêu xin Chúa Hằng Hữu;

con nài xin Chúa Hằng Hữu đoái thương.

2Con bộc bạch nỗi niềm trước mặt Chúa,

trình Ngài cảnh khốn khổ của con.

3Khi tinh thần con nao núng,

Chúa biết đường lối con.

Trên đường con đang đi tới,

kẻ thù gài cạm bẫy chờ con.

4Con nhìn bên phải và trông chừng,

nhưng chẳng ai nhìn nhận con.

Con chẳng còn lối thoát;

cũng không ai đoái hoài sinh mạng con.

5Con kêu cầu Ngài, lạy Chúa Hằng Hữu.

Con thưa rằng: “Ngài là nơi con nương tựa.

Là phần con trong cõi hồng trần.

6Xin Chúa lắng nghe tiếng con,

vì con bị đày đọa khốn khổ.

Xin cứu con khỏi người bức hại con,

vì họ mạnh sức hơn con.

7Xin đem con khỏi chốn giam cầm,

để con cảm tạ Chúa.

Người công chính sẽ đứng quanh con,

vì Chúa sẽ tưởng thưởng con.”