Забур 139 CARS - Masalimo 139 CCL

Священное Писание

Забур 139:1-14

Песнь 139

1Дирижёру хора. Песнь Давуда.

2Избавь меня, Вечный, от злых людей,

сохрани меня от жестоких.

3Они замышляют зло в сердце,

постоянно готовы к войне.

4Изощряют свой язык, как змея;

у них на губах яд гадюки. Пауза

5Сохрани меня, Вечный, от рук нечестивых,

огради от жестоких,

желающих поколебать мои стопы.

6Высокомерные спрятали силки для меня и петли,

разложили сеть по дороге,

расставили для меня западню. Пауза

7Я сказал Вечному: «Ты – мой Бог;

услышь голос моих молений, Вечный!

8Владыка Вечный, сила моего спасения,

Ты прикрыл мою голову в день сражения.

9Вечный, не исполняй желания нечестивых,

не дай успеха их замыслу,

чтобы они не возгордились». Пауза

10Пусть падёт на голову окруживших меня несчастье,

которое вызвали их собственные уста.

11Пусть падут на них горящие угли;

пусть будут они повержены в огонь,

в глубокую пропасть, откуда не подняться им.

12Пусть не утвердится на земле злоязычный человек;

пусть зло преследует жестоких на погибель им.

13Я знаю, что Вечный даст правосудие бедным

и заступится за нищих.

14Поистине, праведные будут славить Твоё имя;

честные будут жить в Твоём присутствии.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 139:1-24

Salimo 139

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Inu Yehova, mwandisanthula

ndipo mukundidziwa.

2Inu mumadziwa pamene ndikhala pansi ndi pamene ndidzuka;

mumazindikira maganizo anga muli kutali.

3Mumapenyetsetsa pamene ndikutuluka ndi kugona kwanga;

mumadziwa njira zanga zonse.

4Mawu asanatuluke pa lilime langa

mumawadziwa bwinobwino, Inu Yehova.

5Mumandizinga kumbuyo ndi kutsogolo komwe;

mwasanjika dzanja lanu pa ine.

6Nzeru zimenezi ndi zopitirira nzeru zanga,

ndi zapamwamba kuti ine ndizipeze.

7Kodi ndingapite kuti kufuna kuzemba Mzimu wanu?

Kodi ndingathawire kuti kuchoka pamaso panu?

8Ndikakwera kumwamba, Inu muli komweko;

ndikakagona ku malo a anthu akufa, Inu muli komweko.

9Ngati ndiwulukira kotulukira dzuwa,

ngati ndikakhala ku malekezero a nyanja,

10kumenekonso dzanja lanu lidzanditsogolera,

dzanja lanu lamanja lidzandigwiriziza.

11Ndikanena kuti, “Zoonadi, mdima udzandibisa ndithu

ndipo kuwunika kukhale mdima mondizungulira,”

12komabe mdimawo sudzakhala mdima kwa Inu;

usiku udzawala ngati masana,

pakuti mdima uli ngati kuwunika kwa Inu.

13Pakuti Inu munalenga za mʼkati mwanga;

munandiwumba pamodzi mʼmimba mwa amayi anga.

14Ndimakuyamikani chifukwa ndinapangidwa mochititsa mantha ndi modabwitsa;

ntchito zanu ndi zodabwitsa,

zimenezi ndimazidziwa bwino lomwe.

15Mapangidwe anga sanabisike pamaso panu

pamene ndimapangidwa mʼmalo achinsinsi,

pamene ndinkawumbidwa mwaluso mʼmimba ya amayi anga.

16Maso anu anaona thupi langa lisanawumbidwe.

Masiku onse amene anapatsidwa kwa ine, analembedwa mʼbuku lanu

asanayambe nʼkuwerengedwa komwe.

17Zolingalira zanu pa ine ndi zamtengowapatali, Inu Mulungu,

ndi zosawerengeka ndithu!

18Ndikanaziwerenga,

zikanakhala zochuluka kuposa mchenga;

pamene ndadzuka, ndili nanube.

19Ndi bwino mukanangopha anthu oyipa, Inu Mulungu!

Chokereni inu anthu owononga anzanu!

20Amayankhula za Inu ndi zolinga zoyipa;

adani anu amagwiritsa ntchito dzina lanu molakwika.

21Kodi ine sindidana nawo amene amakudani, Inu Yehova?

Kodi sindinyansidwa nawo amene amakuwukirani?

22Ndimadana nawo kwathunthu;

ndi adani anga.

23Santhuleni, Inu Mulungu ndipo mudziwe mtima wanga;

Yeseni ndipo mudziwe zolingalira zanga.

24Onani ngati muli mayendedwe aliwonse oyipa mwa ine,

ndipo munditsogolere mʼnjira yanu yamuyaya.