Забур 135 CARS - Masalimo 135 CCL

Священное Писание

Забур 135:1-26

Песнь 135

1Славьте Вечного, потому что Он благ,

потому что милость Его – навеки.

2Славьте Бога богов,

потому что милость Его – навеки.

3Славьте Владыку владык,

потому что милость Его – навеки.

4Того, Кто один творит великие чудеса,

потому что милость Его – навеки;

5премудро сотворил небеса,

потому что милость Его – навеки;

6распростёр над водами землю,

потому что милость Его – навеки;

7сотворил великие светила,

потому что милость Его – навеки;

8солнце, чтобы управлять днём,

потому что милость Его – навеки;

9луну и звёзды, чтобы управлять ночью,

потому что милость Его – навеки;

10Того, Кто поразил первенцев Египта,

потому что милость Его – навеки;

11вывел из его среды Исраил,

потому что милость Его – навеки;

12могучей и простёртой рукой,

потому что милость Его – навеки;

13Того, Кто разделил Тростниковое море135:13 См. сноску на 105:7. Также в ст. 15.,

потому что милость Его – навеки;

14и провёл сквозь него Исраил,

потому что милость Его – навеки;

15но поверг в Тростниковое море фараона и войско его,

потому что милость Его – навеки;

16Того, Кто провёл Свой народ через пустыню,

потому что милость Его – навеки;

17поразил великих царей,

потому что милость Его – навеки;

18умертвил могучих царей,

потому что милость Его – навеки;

19Сигона, царя аморреев,

потому что милость Его – навеки,

20и Ога, царя Башана,

потому что милость Его – навеки;

21и отдал их землю в наследие,

потому что милость Его – навеки;

22в наследие Исраилу, рабу Своему,

потому что милость Его – навеки;

23Того, Кто вспомнил нас в нашем унижении,

потому что милость Его – навеки;

24и избавил нас от врагов,

потому что милость Его – навеки;

25даёт пищу всему живому,

потому что милость Его – навеки.

26Славьте Бога небес,

потому что милость Его – навеки!

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 135:1-21

Salimo 135

1Tamandani Yehova.

Tamandani dzina la Yehova;

mutamandeni, inu atumiki a Yehova,

2amene mumatumikira mʼnyumba ya Yehova,

mʼmabwalo a nyumba ya Mulungu wathu.

3Tamandani Yehova, pakuti Yehova ndi wabwino;

imbani nyimbo zotamanda dzina lake, pakuti nʼkokoma kutero,

4Pakuti Yehova wasankha Yakobo kuti akhale wake,

Israeli kuti akhale chuma chake chapamtima.

5Ndikudziwa kuti Yehova ndi wamkulu,

kuti Ambuye athu ndi wamkulu kuposa milungu yonse.

6Yehova amachita chilichonse chimene chimamukomera,

kumwamba ndi dziko lapansi,

ku nyanja zazikulu ndi ku malo ake onse akuya.

7Iye amatulutsa mitambo kuchokera ku malekezero a dziko lapansi,

amatumiza zingʼaningʼani pamodzi ndi mvula

ndipo amatulutsa mphepo ku malo ake osungiramo.

8Anakantha ana oyamba kubadwa a Igupto,

ana oyamba kubadwa a anthu ndi nyama.

9Iye anatumiza zizindikiro zozizwitsa ndi zodabwitsa pakati pako, iwe Igupto,

kutsutsana ndi Farao pamodzi ndi atumiki ake onse.

10Iye anakantha mitundu yambiri ya anthu

ndi kupha mafumu amphamvu:

11Sihoni mfumu ya Aamori,

Ogi mfumu ya Basani,

ndi maufumu onse a ku Kanaani;

12ndipo anapereka dziko lawo ngati cholowa,

cholowa cha anthu ake Aisraeli.

13Dzina lanu, Inu Yehova, ndi losatha mpaka muyaya,

mbiri yanu, Inu Yehova, idziwika mibado yonse.

14Pakuti Yehova adzaonetsa kuti anthu ake ngosalakwa,

ndipo adzachitira chifundo atumiki ake.

15Mafano a mitundu ya anthu ndi siliva ndi golide,

opangidwa ndi manja a anthu.

16Pakamwa ali napo koma sayankhula

maso ali nawo, koma sapenya;

17makutu ali nawo, koma sakumva

ndipo mʼkamwa mwawo mulibe mpweya uliwonse.

18Iwo amene amapanga mafanowo adzakhala ngati mafanowo,

chimodzimodzinso iwo amene amadalira mafanowo.

19Inu nyumba ya Israeli, tamandani Yehova;

inu nyumba ya Aaroni, tamandani Yehova;

20Inu nyumba ya Levi, tamandani Yehova;

Inu amene mumaopa Iye, tamandani Yehova.

21Wodalitsika ndi Yehova kuchokera mʼZiyoni,

amene amakhala mu Yerusalemu.

Tamandani Yehova.