Забур 132 CARS - Salmo 132 TCB

Священное Писание

Забур 132:1-3

Песнь 132

Песнь восхождения, Давуда.

1Как хорошо и как приятно

жить братьям вместе!

2Это – как возлитое на голову драгоценное масло,

стекающее на бороду главного священнослужителя Харуна,

стекающее на края его одежды132:2 См. Исх. 29:7; 30:22-33.;

3как если бы роса горы Хермон132:3 Хермон – гора на северной границе Исраила, известная тем, что на её склонах выпадает чрезвычайно обильная роса.

сошла на горы Сионские.

Там Вечный обещал дать Своё благословение –

вечную жизнь.

Tagalog Contemporary Bible

Salmo 132:1-18

Salmo 132132 Salmo 132 Ang unang mga salita sa Hebreo: Ang awit habang paakyat.

Papuri sa Templo ng Dios

1Panginoon, huwag nʼyong kalilimutan si David at ang lahat ng paghihirap na kanyang tiniis.

2Alalahanin nʼyo ang pangako niya sa inyo Panginoon, kayo na Makapangyarihang Dios ni Jacob.

Ipinangako niya,

3“Hindi ako uuwi o mahihiga man sa aking higaan

4o matulog

5hanggaʼt hindi ako nakakakita ng lugar na matitirhan ng Panginoon, ang Makapangyarihang Dios ni Jacob.”

6Nang kami ay nasa Efrata nabalitaan namin kung nasaan ang Kaban ng Kasunduan,

at natagpuan namin ito sa kapatagan ng Jaar.

7Sinabi namin, “Pumunta tayo sa tirahan ng Panginoon, at sumamba tayo sa kanya sa harap ng kanyang trono.”

8Sige na po Panginoon, pumunta na kayo sa inyong templo kasama ng Kaban ng Kasunduan na sagisag ng inyong kapangyarihan.

9Sanaʼy palaging mamuhay ng matuwid ang inyong mga pari,

at umawit nang may kagalakan ang inyong mga tapat na mamamayan.

10Alang-alang kay David na inyong lingkod,

huwag nʼyong itatakwil ang haring inyong hinirang.

11Nangako kayo noon kay David,

at itoʼy tiyak na inyong tutuparin at hindi babawiin.

Sinabi nʼyo, “Isa sa iyong angkan ang papalit sa iyo bilang hari.

12At kung ang mga hari na nagmula sa iyong angkan ay susunod sa aking kasunduan at mga turo sa kanila,

ang kanilang mga anak ay maghahari rin magpakailanman.”

13Hinangad at pinili ng Panginoon ang Zion na maging tahanan niya.

Sinabi niya,

14“Ito ang aking tirahan magpakailanman;

dito ako maninirahan dahil ito ang nais ko.

15Bibigyan ko ang Zion ng lahat niyang pangangailangan,

at kahit ang mga mamamayan niyang dukha ay bubusugin ko ng pagkain.

16Ililigtas ko ang kanyang mga pari,

at ang kanyang tapat na mamamayan ay aawit sa kagalakan.

17“Paghahariin ko sa Zion, ang haring mula sa angkan ni David,

at gagawin ko siyang parang ilawang pumapatnubay sa mga tao.

18Hihiyain ko ang kanyang mga kaaway, ngunit pauunlarin ko ang kaharian niya.”