Забур 123 CARS - Thi Thiên 123 VCB

Священное Писание

Забур 123:1-8

Песнь 123

Песнь восхождения, Давуда.

1Если бы Вечный не был на нашей стороне, –

да скажет Исраил, –

2если бы Вечный не был на нашей стороне,

когда напали на нас враги,

3то они поглотили бы нас живьём,

когда их гнев разгорелся на нас.

4Тогда потопили бы нас воды,

поток пронёсся бы над нами;

5бурные воды

затопили бы нас.

6Хвала Вечному,

Который не отдал нас добычей в их зубы!

7Мы улетели, как птица из сети ловца:

сеть порвана, и мы избавились.

8Помощь наша – в имени Вечного123:8 В имени Вечного раскрывается Его природа и характер. Другими словами, имя Вечного – Сам Вечный.,

сотворившего небо и землю.

Vietnamese Contemporary Bible

Thi Thiên 123:1-4

Thi Thiên 123

Tin Cậy Chúa và Cầu Xin Phù Trợ

(Bài ca lên Đền Thờ)

1Con ngước mắt lên nhìn Chúa,

lạy Đức Chúa Trời, Đấng ngự trị trên cao.

2Chúng con trông mong Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời chúng con thương xót,

như mắt đầy tớ trông chờ tay chủ, như mắt tớ gái nhìn tay bà chủ.

3Xin thương xót chúng con, lạy Chúa Hằng Hữu, xin thương xót,

vì chúng con bị khinh bỉ quá nhiều.

4Chúng con chịu đựng ê chề vì người tự cao chế nhạo,

và người kiêu ngạo khinh khi.