Забур 121 CARS - Thi Thiên 121 VCB

Священное Писание

Забур 121:1-9

Песнь 121

Песнь восхождения, Давуда.

1Обрадовался я, когда мне сказали:

«Пойдём в храм Вечного».

2Ноги наши стоят

у ворот твоих, Иерусалим.

3Иерусалим – плотно застроенный город.

4Туда поднимаются роды,

роды Вечного,

по Закону Исраила,

воздать хвалу имени Вечного.

5Там стоят престолы суда,

престолы дома Давуда.

6Молитесь о мире для Иерусалима:

«Пусть будут благополучны любящие тебя.

7Пусть будет мир в твоих стенах

и благополучие в твоих дворцах».

8Ради моей семьи и моих друзей

скажу: «Мир тебе!»

9Ради храма Вечного, нашего Бога,

желаю блага тебе.

Vietnamese Contemporary Bible

Thi Thiên 121:1-8

Thi Thiên 121

Chúa Bảo Vệ Dân Chúa

(Bài ca lên Đền Thờ)

1Tôi ngước nhìn đồi núi—

ơn cứu giúp đến từ đâu?

2Ơn cứu giúp từ Chúa Hằng Hữu,

Đấng sáng tạo đất trời!

3Chúa không để chân ngươi trơn trợt;

Đấng canh giữ ngươi không bao giờ ngủ.

4Phải, Đấng canh giữ Ít-ra-ên luôn tỉnh thức,

Ngài không bao giờ ngủ.

5Chúa Hằng Hữu là Đấng canh giữ ngươi!

Chúa Hằng Hữu đứng bên ngươi như chiếc bóng che chở.

6Ban ngày, mặt trời sẽ không thiêu đốt ngươi,

ban đêm ánh trăng cũng không làm hại.

7Chúa Hằng Hữu gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa

và bảo vệ mạng sống ngươi.

8Chúa Hằng Hữu che chở ngươi khi ra khi vào,

từ nay đến muôn đời.