Забур 116 CARS - Thi Thiên 116 VCB

Священное Писание

Забур 116:1-2

Песнь 116

1Славьте Вечного, все народы,

хвалите Его, все племена!

2Потому что велика милость Вечного к нам

и верность Его пребудет вовеки.

Славьте Вечного!

Vietnamese Contemporary Bible

Thi Thiên 116:1-19

Thi Thiên 116

Cảm Tạ Chúa vì Được Cứu Khỏi Chết

1Tôi yêu mến Chúa Hằng Hữu vì Ngài nghe tiếng tôi cầu cứu.116:1 Ctd nghe tiếng nói và lời nài xin của tôi

2Suốt đời, tôi sẽ kêu cầu Chúa,

vì Ngài lắng nghe tôi khẩn nguyện.

3Tôi mắc vào cạm bẫy tử thần;

thống khổ âm phủ chụp đầu tôi.

Gieo nỗi niềm đau thương, sầu muộn.

4Lúc ấy, tôi kêu cầu Danh Chúa Hằng Hữu:

“Chúa Hằng Hữu ôi, xin Ngài giải cứu con.”

5Chúa Hằng Hữu đầy ân sủng và công chính!

Đức Chúa Trời rủ lòng xót thương!

6Chúa Hằng Hữu bảo tồn người chân chất;

khi tôi sụp xuống, Chúa liền đỡ nâng.

7Hồn ta hỡi, hãy về nơi an nghỉ,

vì Chúa Hằng Hữu hậu đãi tôi.

8Chúa đã cứu linh hồn tôi khỏi chết,

mắt tôi khỏi rơi lệ đầm đìa,

chân tôi không hề vấp ngã.

9Trọn đời tôi sẽ tiến bước theo Chúa Hằng Hữu,

suốt hành trình của tôi trên trần thế.

10Tôi vững tin nơi Ngài, nên nói:

“Con đau khổ vô ngần, lạy Chúa Hằng Hữu.”

11Trong cơn bối rối, tôi kêu khóc với Ngài:

“Tất cả mọi người đều nói dối!”

12Giờ đây, Chúa đã ra tay cứu độ,

tôi làm sao báo đáp ân Ngài?116:12 Ctd tôi sẽ lấy gì báo đáp tất cả ân lành Ngài ban cho tôi

13Tôi sẽ nâng chén cứu rỗi lên

và khẩn cầu trong Danh Chúa Hằng Hữu.

14Tôi sẽ trung tín giữ điều hứa nguyện với Chúa Hằng Hữu,

trước mặt toàn dân của Ngài.

15Chúa Hằng Hữu quý trọng mạng sống

của người trung tín với Chúa khi họ qua đời.

16Lạy Chúa Hằng Hữu, con là đầy tớ Ngài;

phải, thân phận như con cái của nô tỳ Ngài;

nhưng Chúa đã giải cứu con khỏi xiềng xích.

17Con sẽ hiến dâng lễ vật tạ ơn Ngài

và kêu cầu Danh Chúa Hằng Hữu.

18Con sẽ trung tín giữ điều hứa nguyện với Chúa Hằng Hữu,

trước mặt dân của Ngài—

19tại hành lang của Chúa Hằng Hữu,

giữa Giê-ru-sa-lem.

Tung hô Chúa Hằng Hữu!