Забур 116 CARS - Salmo 116 TCB

Священное Писание

Забур 116:1-2

Песнь 116

1Славьте Вечного, все народы,

хвалите Его, все племена!

2Потому что велика милость Вечного к нам

и верность Его пребудет вовеки.

Славьте Вечного!

Tagalog Contemporary Bible

Salmo 116:1-19

Salmo 116

Ang Dios ang Nagliligtas ng Tao sa Kamatayan

1Mahal ko ang Panginoon,

dahil dinidinig niya ang paghingi ko ng tulong sa kanya.

2Dahil pinakikinggan niya ako,

patuloy akong tatawag sa kanya habang akoʼy nabubuhay.

3Natakot ako dahil nararamdaman kong malapit na akong mamatay.

Ang kamatayan ay parang tali na pumupulupot sa akin.

Nag-aalala ako at naguguluhan,

4kaya tumawag ako sa Panginoon,

Panginoon, iligtas nʼyo po ako.”

5Ang Panginoon nating Dios ay mabuti, matuwid at mahabagin.

6Iniingatan ng Panginoon ang mga walang sapat na kaalaman.

Nang wala na akong magawa, akoʼy kanyang iniligtas.

7Magpapakatatag ako,

dahil ang Panginoon ay mabuti sa akin,

8sapagkat iniligtas niya ako sa kamatayan, sa kalungkutan at kapahamakan.

9Kaya mamumuhay ako na malapit sa Panginoon dito sa mundo ng mga buhay.

10Kahit na sinabi kong, “Sukdulan na ang paghihirap ko,” nagtitiwala pa rin ako sa kanya.

11Sa aking pagkabalisa ay nasabi kong, “Wala ni isang taong mapagkatiwalaan.”

12Ano kaya ang maigaganti ko sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa akin?

13Sasambahin ko ang Panginoon, at maghahandog ako sa kanya ng pasasalamat sa kanyang pagliligtas sa akin.

14Tutuparin ko ang aking mga pangako sa Panginoon sa harap ng kanyang mga mamamayan.

15Nasasaktan ang Panginoon kung mamatay ang kanyang mga tapat na mga mamamayan.116:15 Nasasaktan … mamamayan: o, Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang tapat na mga mamamayan.

16Panginoon, ako nga ay inyong lingkod.116:16 ako nga … lingkod: o, ako nga ay inyong lingkod tulad ng aking ina na inyo ring lingkod.

Iniligtas nʼyo ako sa pagkabihag.

17Sasamba ako sa inyo

at mag-aalay ng handog bilang pasasalamat.

18Tutuparin ko ang aking mga pangako sa inyo sa harap ng inyong mga mamamayan,

19doon sa inyong templo sa Jerusalem.

Purihin ang Panginoon!