Забур 115 CARS - Thi Thiên 115 VCB

Священное Писание

Забур 115:1-10

Песнь 115Песнь 115 В тексте оригинала песни 114 и 115 объединены в одну песнь.

1Я верил, даже когда говорил115:1 Или: «поэтому я и говорил».:

«Я сильно сокрушён».

2В исступлении я сказал:

«Все люди – лжецы».

3Чем воздам я Вечному

за всю Его доброту ко мне?

4Возолью вино в жертву Вечному,

возблагодарю Его за спасение моё.

5Исполню мои обеты Вечному

перед всем Его народом.

6Дорога в глазах Вечного

смерть верных Ему.

7Вечный, истинно я – Твой раб;

Я – Твой раб и сын Твоей рабыни.

Ты освободил меня от цепей.

8Принесу Тебе жертву благодарности

и призову имя Вечного.

9Исполню мои обеты Вечному

перед всем Его народом,

10во дворах дома Вечного,

посреди тебя, Иерусалим!

Славьте Вечного!

Vietnamese Contemporary Bible

Thi Thiên 115:1-18

Thi Thiên 115

So Sánh Thần Tượng với Chúa

1Lạy Chúa Hằng Hữu, không thuộc về chúng con,

nhưng nguyện vinh quang thuộc về Danh Chúa,

vì Chúa đầy tình thương và thành tín.

2Sao các dân tộc hỏi nhau:

“Đức Chúa Trời chúng nó ở đâu?”

3Đức Chúa Trời chúng con ngự trên trời,

Ngài muốn làm việc gì tùy thích.115:3 Nt việc Ngài hài lòng

4Còn thần chúng nó bằng bạc vàng,

chế tạo do bàn tay loài người;

5Có miệng không nói năng,

và mắt không thấy đường.

6Có tai nhưng không nghe được,

có mũi nhưng không ngửi.

7Tay lạnh lùng vô giác,

chân bất động khô cằn,

họng im lìm cứng ngắt.

8Người tạo ra hình tượng và người thờ tà thần

đều giống như hình tượng.

9Ít-ra-ên, khá tin cậy Chúa Hằng Hữu!

Ngài là Đấng cứu trợ và thuẫn che chở họ.

10Nhà A-rôn, hãy tin cậy Chúa Hằng Hữu!

Ngài là Đấng cứu trợ và là thuẫn che chở họ.

11Những ai kính sợ Chúa Hằng Hữu, hãy tin cậy Chúa Hằng Hữu!

Ngài là Đấng cứu trợ và thuẫn che chở cho người.

12Chúa Hằng Hữu ghi nhớ chúng ta và ban phước dồi dào.

Ngài ban phước cho người Ít-ra-ên,

và thầy tế lễ, dòng họ A-rôn.

13Chúa sẽ ban phước cho người kính sợ Chúa Hằng Hữu,

bất luận lớn nhỏ.

14Nguyện cầu Chúa Hằng Hữu ban phước

cho anh chị em và cho con cháu.

15Nguyện anh chị em được hưởng phước Chúa ban,

Đấng dựng nên trời và đất.

16Trời thuộc về Chúa Hằng Hữu,

nhưng Ngài ban đất cho loài người.

17Người đã chết làm sao ca tụng Chúa Hằng Hữu,

an giấc rồi, nín lặng cả thiên thu.

18Nhưng chúng con luôn chúc tụng Chúa Hằng Hữu,

từ nay cho đến muôn đời về sau!

Tán dương Chúa Hằng Hữu!