Забур 110 CARS - Zaburi 110 NEN

Священное Писание

Забур 110:1-10

Песнь 110Песнь 110 В оригинале эта песнь написана в форме акростиха: каждая строка начинается с очередной буквы еврейского алфавита.

Славьте Вечного!

1Славлю Вечного всем своим сердцем

в совете праведных и в собрании народном.

2Велики дела Вечного,

желанны всеми, кто любит их.

3Славны и великолепны деяния Его;

праведность Его пребудет вечно.

4Памятными сделал Он Свои дела;

милостив и милосерден Вечный110:4 Милостив и милосерден Вечный – это выражение основано на словах из Таурата (см. Исх. 34:6) и является родственным арабскому выражению: «бисмиллях-ир-рахман-ир-рахим», что переводится как: «Во имя Аллаха милостивого и милосердного». В доисламской Аравии христиане государства Набатея использовали похожее выражение, переняв его из иудейской традиции..

5Он даёт пищу боящимся Его,

вечно помнит Своё соглашение.

6Народу Своему Он явил силу Своих дел,

отдав им землю чужих народов.

7Дела Его рук истинны и справедливы,

Его наставления верны.

8Вечно тверды они

и основаны на истине и правоте.

9Своему народу послал Он избавление,

установил навечно Своё соглашение.

Его имя свято и грозно!

10Страх перед Вечным – начало мудрости.

Разумны те, кто исполняет Его повеления.

Вечная хвала Ему!

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Zaburi 110:1-7

Zaburi 110

Bwana Na Mfalme Wake Mteule

Zaburi ya Daudi.

1110:1 Mt 22:44; Lk 20:42; Mdo 2:34; Mk 12:36; 16:19; Ebr 1:13; 12:2; Yos 10:24; 1Fal 5:3; 1Kor 15:25; Za 45:6Bwana amwambia Bwana wangu:

“Keti mkono wangu wa kuume,

mpaka nitakapowafanya adui zako

kuwa mahali pa kuweka miguu yako.”

2110:2 Mwa 49:10; Za 45:6; 2:6; 72:8; Isa 14:5; Yer 48:17Bwana ataeneza fimbo yako ya utawala yenye nguvu kutoka Sayuni;

utatawala katikati ya adui zako.

3110:3 Kut 15:11; Mik 5:7Askari wako watajitolea kwa hiari

katika siku yako ya vita.

Ukiwa umevikwa fahari takatifu,

kutoka tumbo la mapambazuko

utapokea umande wa ujana wako.110:3 Au: vijana wako watakujia kama umande.

4110:4 Hes 23:19; Zek 6:13; Ebr 5:6; 5:10; 7:15-17; 7:21; Mwa 14:18Bwana ameapa,

naye hatabadilisha mawazo yake:

“Wewe ni kuhani milele,

kwa mfano wa Melkizedeki.”

5110:5 Za 16:8; 2:12; 68:21; 76:12; Kum 7:24; Isa 60:12; Dan 2:44; Za 2:5; Rum 2:5; Ufu 6:17; 11:18Bwana yuko mkono wako wa kuume,

atawaponda wafalme siku ya ghadhabu yake.

6110:6 Za 9:19; 18:38; Isa 5:25; 34:3; 66:24Atawahukumu mataifa, akilundika mizoga

na kuwaponda watawala wa dunia nzima.

7110:7 Za 3:3; 27:6Atakunywa maji katika kijito kando ya njia,110:7 Au: Yeye atoaye mtu wa kurithi mwingine atamweka kwenye mamlaka.

kwa hiyo atainua kichwa chake juu.