Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

1 Kronika 1

Ìran Adamu títí de Abrahamu

Títí dé ọmọkùnrin Noa

1Adamu, Seti, Enoṣi,

Kenani, Mahalaleli, Jaredi,

Enoku, Metusela, Lameki,

Noa.

Àwọn ọmọ Noa: Ṣemu, Hamu àti Jafeti.

Àwọn Ọmọ Jafeti

Àwọn ọmọ Jafeti ni:

Gomeri, Magogu, Madai; Jafani, Tubali, Meṣeki àti Tirasi.

Àwọn ọmọ Gomeri ni:

Aṣkenasi, Rifàti àti Togarma.

Àwọn ọmọ Jafani ni:

Eliṣa, Tarṣiṣi, Kittimu, àti Dodanimu.

Àwọn ọmọ Hamu

Àwọn ọmọ Hamu ni:

Kuṣi, Misraimu, Puti, àti Kenaani.

Àwọn ọmọ Kuṣi ni:

Seba, Hafila, Sabta, Raama, àti Ṣabteka.

Àwọn ọmọ Raama:

Ṣeba àti Dedani.

10 Kuṣi sì bí Nimrodu:

Ẹni tí ó di alágbára jagunjagun ní ayé.

11 Misraimu sì bí

Ludimu, Anamimu, Lehabimu, Naftuhimu, 12 Patrusimu, Kasluhimu, (láti ọ̀dọ̀ ẹni tí àwọn ará Filistini ti wá) àti àwọn ará Kaftorimu.

13 Kenaani sì bí Sidoni àkọ́bí rẹ̀,

àti Heti, 14 Àti àwọn ará Jebusi, àti àwọn ará Amori, àti àwọn ará Girgaṣi, 15 àti àwọn ará Hifi, àti àwọn ará Arki, àti àwọn ará Sini, 16 àti àwọn ará Arfadi, àti àwọn ará Ṣemari, àti àwọn ará Hamati.

Àwọn ará Ṣemu.

17 Àwọn ọmọ Ṣemu ni:

Elamu, Aṣuri, Arfakṣadi, Ludi àti Aramu.

Àwọn ọmọ Aramu:

Usi, Huli, Geteri, àti Meṣeki.

18 Arfakṣadi sì bí Ṣela,

Ṣela sì bí Eberi.

19 Eberi sì bí ọmọ méjì:

ọ̀kan ń jẹ́ Pelegi, nítorí ní ìgbà ọjọ́ rẹ̀ ni ilẹ̀ ya; orúkọ arákùnrin rẹ̀ ni Joktani.

20 Joktani sì bí

Almodadi, Ṣelefi, Hasarmafeti, Jera. 21 Hadoramu, Usali, Dikla, 22 Ebali, Abimaeli, Ṣeba. 23 Ofiri, Hafila, àti Jobabu. Gbogbo àwọn wọ̀nyí ni ọmọ Joktani.

24 Ṣemu, Arfakṣadi, Ṣela,

25 Eberi, Pelegi. Reu,

26 Serugu, Nahori, Tẹra:

27 Àti Abramu (tí ń ṣe Abrahamu).

Ìdílé Abrahamu

28 Àwọn ọmọ Abrahamu: Isaaki àti Iṣmaeli.

Àwọn ọmọ Hagari

29 Èyí ni àwọn ọmọ náà:

Nebaioti àkọ́bí Iṣmaeli: Kedari, Adbeeli, Mibsamu, 30 Miṣima, Duma, Massa, Hadadi, Tema, 31 Jeturi, Nafiṣi, àti Kedema.

Àwọn wọ̀nyí ni ọmọ Iṣmaeli.

Àwọn ọmọ Ketura

32 Àwọn ọmọ Ketura, obìnrin Abrahamu:

Simrani, Jokṣani Medani, Midiani Iṣbaki àti Ṣua.

Àwọn ọmọ Jokṣani:

Ṣeba àti Dedani.

33 Àwọn ọmọ Midiani:

Efani, Eferi, Hanoku, Abida àti Eldaa.

Gbogbo àwọn wọ̀nyí ni ìran Ketura.

Àwọn Ìran Sara

34 Abrahamu sì jẹ́ baba Isaaki:

Àwọn ọmọ Isaaki:

Esau àti Israẹli.

Àwọn ọmọ Esau

35 Àwọn ọmọ Esau:

Elifasi, Reueli, Jeuṣi, Jalamu, àti Kora.

36 Àwọn ọmọ Elifasi:

Temani, Omari, Sefi, Gatamu àti Kenasi;

láti Timna: Amaleki.

37 Àwọn ọmọ Reueli:

Nahati, Sera, Ṣamma àti Missa.

Àwọn ènìyàn Seiri ní Edomu

38 Àwọn ọmọ Seiri:

Lotani, Ṣobali, Sibeoni, Ana, Diṣoni, Eseri àti Diṣani.

39 Àwọn ọmọ Lotani:

Hori àti Homamu: Timna sì ni arábìnrin Lotani.

40 Àwọn ọmọ Ṣobali:

Afiani, Manahati, Ebali, Ṣefo àti Onamu.

Àwọn ọmọ Sibeoni:

Aiah àti Ana.

41 Àwọn ọmọ Ana:

Diṣoni.

Àwọn ọmọ Diṣoni:

Hemdani, Eṣbani, Itrani, àti Kerani.

42 Àwọn ọmọ Eseri:

Bilhani, Saafani àti Akani.

Àwọn ọmọ Diṣani:

Usi àti Arani.

Àwọn alákòóso Edomu

43 Àwọn wọ̀nyí ni ọba tí ó jẹ ní Edomu, kí ó tó di pé ọba kankan jẹ lórí Israẹli:

Bela ọmọ Beori, orúkọ ìlú rẹ̀ ni Dinhaba.

44 Nígbà tí Bela kú, Jobabu ọmọ Sera ti Bosra sì jẹ ọba ní ipò rẹ̀.

45 Nígbà tí Jobabu kú, Huṣamu láti ilẹ̀ Temani sì jẹ ọba ní ipò rẹ̀.

46 Nígbà tí Huṣamu kú, Hadadi ọmọ Bedadi tí ó kọlu Midiani ní ìgbẹ́ Moabu, ó sì jẹ ọba ní ipò rẹ̀. Orúkọ ìlú rẹ̀ ni Afiti.

47 Nígbà tí Hadadi sì kú, Samla láti Masreka, ó sì jẹ ọba ní ipò rẹ̀.

48 Samla sì kú, Saulu ti Rehoboti létí odò sì jẹ ọba ní ipò rẹ̀

49 Nígbà tí Saulu kú, Baali-Hanani, ọmọ Akbori jẹ ọba ní ipò rẹ̀.

50 Nígbà tí Baali-Hanani kú, Hadadi ni ó jẹ ọba ní ipò rẹ̀. Orúkọ ìlú rẹ̀ ni Pau; orúkọ ìyàwó sì ni Mehetabeeli ọmọbìnrin Matiredi, ọmọbìnrin Mesahabu. 51 Hadadi sì kú pẹ̀lú.

Àwọn baálẹ̀ Edomu ni:

baálẹ̀ Timna, baálẹ̀ Alfa, baálẹ̀ Jeteti 52 baálẹ̀ Oholibama, baálẹ̀ Ela, baálẹ̀ Pinoni. 53 baálẹ̀ Kenasi, baálẹ̀ Temani, baálẹ̀ Mibsari, 54 Magdieli àti Iramu.

Àwọn wọ̀nyí ni baálẹ̀ Edomu.

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

1 Ebyomumirembe 1

Ebyafaayo by’Okuzaalibwa kwa Adamu Okutuuka ku Ibulayimu

1Adamu yazaala Seezi, Seezi n’azaala Enosi;

Enosi n’azaala Kenani, Kenani n’azaala Makalaleri, Makalaleri n’azaala Yaledi;

Yaledi n’azaala Enoka, Enoka n’azaala Mesuseera, Mesuseera n’azaala Lameka,

Lameka n’azaala Nuuwa.

Nuuwa n’azaala Seemu, ne Kaamu ne Yafeesi.

Batabani ba Yafeesi baali:

Gomeri, ne Magogi, ne Madayi, ne Yavani, ne Tubali, ne Meseki, ne Tirasi.

Batabani ba Gomeri baali:

Asukenaazi, ne Difasi[a] ne Togaluma.

Batabani ba Yavani baali:

Erisa, ne Talusiisi, ne Kittimu, ne Lodanimu.

Batabani ba Kaamu baali:

Kuusi, ne Mizulayimu, ne Puuti[b], ne Kanani.

Batabani ba Kuusi baali:

Seeba, ne Kavira, ne Sabuta, ne Laama, ne Sabuteka.

Ne batabani ba Laama baali:

Seeba ne Dedani.

10 Kuusi n’azaala

Nimuloodi, Nimuloodi n’akula n’afuuka omusajja omuzira ow’amaanyi mu nsi.

11 Mizulayimu n’azaala

Ludimu, ne Anamimu, ne Lekabimu, ne Nafutukimu; 12 ne Pasulusimu, ne Kasulukimu (Abafirisuuti mwe basibuka), ne Kafutolimu.

13 Kanani n’azaala

Sidoni, ye mutabani we omukulu, ne Keesi; 14 n’Abayebusi, n’Abamoli, n’Abagirugaasi; 15 n’Abakiivi, n’Abaluki, n’Abasiini; 16 n’Aballuvadi, n’Abazemali n’Abakamasi.

17 Batabani ba Seemu baali:

Eramu, ne Asuli, ne Alupakusaadi, ne Ludi ne Alamu.

Ate batabani ba Alamu baali:

Uzi, ne Kuuli, ne Geseri, ne Meseki.[c]

18 Alupakusaadi n’azaala Seera,

Seera n’azaala Eberi.

19 Eberi yazaala abaana babiri aboobulenzi,

erinnya ly’omu nga ye Peregi, amakulu nti ensi yali egabiddwamu, n’erinnya ly’omulala nga ye Yokutaani.

20 Yokutaani n’azaala

Alumodaadi, ne Serefu, ne Kazalumaveesi, ne Yera; 21 ne Kadolaamu, ne Uzali, ne Dikula; 22 ne Ebali, ne Abimayeeri, ne Seeba; 23 ne Ofiri, ne Kavira ne Yobabu. Era abo bonna be baali batabani ba Yokutaani.

24 Enda ya Seemu okutuuka ku Ibulaamu ye yali eno; Seemu n’azaala Alupakusaadi, Alupakusaadi n’azaala Seera,

25 Seera n’azaala Eberi, Eberi n’azaala Peregi, ne Peregi n’azaala Lewu.

26 Lewu n’azaala Serugi, Serugi n’azaala Nakoli, ne Nakoli n’azaala Teera,

27 Teera n’azaala wa Ibulaamu, oyo ye Ibulayimu.

28 Batabani ba Ibulayimu baali

Isaaka ne Isimayiri.

29 Luno lwe lulyo lwabwe:

Nebayoosi ye yali mutabani wa Isimayiri omukulu, ne kulyoka kuddako Kedali, ne Adubeeri, ne Mibusamu, 30 ne Misuma, ne Duma, ne Massa, ne Kadadi, ne Teema, 31 ne Yetuli, ne Nafisi ne Kedema. Eyo y’enda ya Isimayiri.

Ezadde lya Ketula

32 Batabani ba Ketula, omuweereza omukazi owa Ibulayimu be baali

Zimulaani, ne Yokusaani, ne Medani, ne Midiyaani, ne Isubaki ne Suwa.

Ate batabani ba Yokusaani baali

Seeba ne Dedani.

33 Batabani ba Midiyaani baali

Efa, ne Eferi, ne Kanoki, ne Abida ne Eruda.

Abo bonna be baali bazzukulu ba Ketula.

Ezadde lya Sala

34 Ibulayimu n’azaala Isaaka;

batabani ba Isaaka baali

Esawu ne Isirayiri.

35 Batabani ba Esawu baali

Erifaazi, ne Leweri, ne Yewusi, ne Yalamu ne Koola.

36 Batabani ba Erifaazi baali

Temani, ne Omali, ne Zeefi, ne Gatamu, ne Kenozi,

ne Timuna ne Amaleki.

37 Batabani ba Leweri baali

Nakasi, ne Zeera, ne Samma ne Mizza.

38 Batabani ba Seyiri baali

Lotani, ne Sobali, ne Zibyoni, ne Ana, ne Disoni, ne Ezeri ne Disani.

39 Batabani ba Lotani baali

Kooli, ne Komamu; Timuna yali mwannyina Lotani.

40 Batabani ba Sobali baali

Aliyani, ne Manakasi, ne Ebali, ne Seefi ne Onamu.

Ne batabani ba Zibyoni baali

Aya ne Ana.

41 Mutabani wa Ana yali

Disoni,

batabani ba Disoni nga be ba

Kamulani, ne Esubani, ne Isulani ne Kerani.

42 Batabani ba Ezeri baali

Birukani, ne Zaavani ne Yaakani;

batabani ba Disani baali

Uzi ne Alani.

Bakabaka ba Edomu

43 Bano be bakabaka abaafuga mu Edomu nga tewannabaawo kabaka mu Isirayiri abafuga:

Bera mutabani wa Byoli n’erinnya ly’ekibuga kye lyali Dinukaba.

44 Bera bwe yafa, Yokabu mutabani wa Zeera ow’e Bozula n’amusikira okuba kabaka.

45 Yokabu bwe yafa, Kusamu eyava mu nsi y’Abatemani, n’amusikira okuba kabaka.

46 Kusamu bwe yafa, Kadadi mutabani wa Bedadi, eyali awangudde Midiyaani mu nsi Mowaabu, n’afuga mu kifo kye n’erinnya ly’ekibuga kye lyali Avisi.

47 Kadadi bwe yafa, Samula ow’e Masuleka n’afuga mu kifo kye.

48 Samula bwe yafa, Sawuli ow’e Lekobosi ekiri okumpi n’omugga Fulaati, n’afuga mu kifo kye.

49 Sawuli bwe yafa, Baalukanani mutabani wa Akubooli n’afuga mu kifo kye.

50 Baalukanani bwe yafa, Kadadi n’afuga mu kifo kye, n’erinnya ly’ekibuga kye lyali Payi, ate nga mukyala we ye Meketaberi muwala wa Matuledi, ate era nga ye muzzukulu wa Mezakabu. 51 Kadadi naye n’afa.

Abakungu ba Edomu baali

Timuna, ne Aliya, Yesesi, 52 ne Okolibama, ne Era, ne Pinoni, 53 ne Kenozi, ne Temani, ne Mibuzali, 54 ne Magudyeri, ne Iramu.

Abo be baali abakungu ba Edomu.

Notas al pie

  1. 1:6 Difasi era ye Lifasi; laba mu Lub 10:3
  2. 1:8 Puuti ye Libiya oba ekitundu ekyetoolodde n’okutuukira ddala ku Somaliya
  3. 1:17 Meseki era ye Masi; laba mu Lub 10:23