Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

1 Kronika 1

Ìran Adamu títí de Abrahamu

Títí dé ọmọkùnrin Noa

1Adamu, Seti, Enoṣi,

Kenani, Mahalaleli, Jaredi,

Enoku, Metusela, Lameki,

Noa.

Àwọn ọmọ Noa: Ṣemu, Hamu àti Jafeti.

Àwọn Ọmọ Jafeti

Àwọn ọmọ Jafeti ni:

Gomeri, Magogu, Madai; Jafani, Tubali, Meṣeki àti Tirasi.

Àwọn ọmọ Gomeri ni:

Aṣkenasi, Rifàti àti Togarma.

Àwọn ọmọ Jafani ni:

Eliṣa, Tarṣiṣi, Kittimu, àti Dodanimu.

Àwọn ọmọ Hamu

Àwọn ọmọ Hamu ni:

Kuṣi, Misraimu, Puti, àti Kenaani.

Àwọn ọmọ Kuṣi ni:

Seba, Hafila, Sabta, Raama, àti Ṣabteka.

Àwọn ọmọ Raama:

Ṣeba àti Dedani.

10 Kuṣi sì bí Nimrodu:

Ẹni tí ó di alágbára jagunjagun ní ayé.

11 Misraimu sì bí

Ludimu, Anamimu, Lehabimu, Naftuhimu, 12 Patrusimu, Kasluhimu, (láti ọ̀dọ̀ ẹni tí àwọn ará Filistini ti wá) àti àwọn ará Kaftorimu.

13 Kenaani sì bí Sidoni àkọ́bí rẹ̀,

àti Heti, 14 Àti àwọn ará Jebusi, àti àwọn ará Amori, àti àwọn ará Girgaṣi, 15 àti àwọn ará Hifi, àti àwọn ará Arki, àti àwọn ará Sini, 16 àti àwọn ará Arfadi, àti àwọn ará Ṣemari, àti àwọn ará Hamati.

Àwọn ará Ṣemu.

17 Àwọn ọmọ Ṣemu ni:

Elamu, Aṣuri, Arfakṣadi, Ludi àti Aramu.

Àwọn ọmọ Aramu:

Usi, Huli, Geteri, àti Meṣeki.

18 Arfakṣadi sì bí Ṣela,

Ṣela sì bí Eberi.

19 Eberi sì bí ọmọ méjì:

ọ̀kan ń jẹ́ Pelegi, nítorí ní ìgbà ọjọ́ rẹ̀ ni ilẹ̀ ya; orúkọ arákùnrin rẹ̀ ni Joktani.

20 Joktani sì bí

Almodadi, Ṣelefi, Hasarmafeti, Jera. 21 Hadoramu, Usali, Dikla, 22 Ebali, Abimaeli, Ṣeba. 23 Ofiri, Hafila, àti Jobabu. Gbogbo àwọn wọ̀nyí ni ọmọ Joktani.

24 Ṣemu, Arfakṣadi, Ṣela,

25 Eberi, Pelegi. Reu,

26 Serugu, Nahori, Tẹra:

27 Àti Abramu (tí ń ṣe Abrahamu).

Ìdílé Abrahamu

28 Àwọn ọmọ Abrahamu: Isaaki àti Iṣmaeli.

Àwọn ọmọ Hagari

29 Èyí ni àwọn ọmọ náà:

Nebaioti àkọ́bí Iṣmaeli: Kedari, Adbeeli, Mibsamu, 30 Miṣima, Duma, Massa, Hadadi, Tema, 31 Jeturi, Nafiṣi, àti Kedema.

Àwọn wọ̀nyí ni ọmọ Iṣmaeli.

Àwọn ọmọ Ketura

32 Àwọn ọmọ Ketura, obìnrin Abrahamu:

Simrani, Jokṣani Medani, Midiani Iṣbaki àti Ṣua.

Àwọn ọmọ Jokṣani:

Ṣeba àti Dedani.

33 Àwọn ọmọ Midiani:

Efani, Eferi, Hanoku, Abida àti Eldaa.

Gbogbo àwọn wọ̀nyí ni ìran Ketura.

Àwọn Ìran Sara

34 Abrahamu sì jẹ́ baba Isaaki:

Àwọn ọmọ Isaaki:

Esau àti Israẹli.

Àwọn ọmọ Esau

35 Àwọn ọmọ Esau:

Elifasi, Reueli, Jeuṣi, Jalamu, àti Kora.

36 Àwọn ọmọ Elifasi:

Temani, Omari, Sefi, Gatamu àti Kenasi;

láti Timna: Amaleki.

37 Àwọn ọmọ Reueli:

Nahati, Sera, Ṣamma àti Missa.

Àwọn ènìyàn Seiri ní Edomu

38 Àwọn ọmọ Seiri:

Lotani, Ṣobali, Sibeoni, Ana, Diṣoni, Eseri àti Diṣani.

39 Àwọn ọmọ Lotani:

Hori àti Homamu: Timna sì ni arábìnrin Lotani.

40 Àwọn ọmọ Ṣobali:

Afiani, Manahati, Ebali, Ṣefo àti Onamu.

Àwọn ọmọ Sibeoni:

Aiah àti Ana.

41 Àwọn ọmọ Ana:

Diṣoni.

Àwọn ọmọ Diṣoni:

Hemdani, Eṣbani, Itrani, àti Kerani.

42 Àwọn ọmọ Eseri:

Bilhani, Saafani àti Akani.

Àwọn ọmọ Diṣani:

Usi àti Arani.

Àwọn alákòóso Edomu

43 Àwọn wọ̀nyí ni ọba tí ó jẹ ní Edomu, kí ó tó di pé ọba kankan jẹ lórí Israẹli:

Bela ọmọ Beori, orúkọ ìlú rẹ̀ ni Dinhaba.

44 Nígbà tí Bela kú, Jobabu ọmọ Sera ti Bosra sì jẹ ọba ní ipò rẹ̀.

45 Nígbà tí Jobabu kú, Huṣamu láti ilẹ̀ Temani sì jẹ ọba ní ipò rẹ̀.

46 Nígbà tí Huṣamu kú, Hadadi ọmọ Bedadi tí ó kọlu Midiani ní ìgbẹ́ Moabu, ó sì jẹ ọba ní ipò rẹ̀. Orúkọ ìlú rẹ̀ ni Afiti.

47 Nígbà tí Hadadi sì kú, Samla láti Masreka, ó sì jẹ ọba ní ipò rẹ̀.

48 Samla sì kú, Saulu ti Rehoboti létí odò sì jẹ ọba ní ipò rẹ̀

49 Nígbà tí Saulu kú, Baali-Hanani, ọmọ Akbori jẹ ọba ní ipò rẹ̀.

50 Nígbà tí Baali-Hanani kú, Hadadi ni ó jẹ ọba ní ipò rẹ̀. Orúkọ ìlú rẹ̀ ni Pau; orúkọ ìyàwó sì ni Mehetabeeli ọmọbìnrin Matiredi, ọmọbìnrin Mesahabu. 51 Hadadi sì kú pẹ̀lú.

Àwọn baálẹ̀ Edomu ni:

baálẹ̀ Timna, baálẹ̀ Alfa, baálẹ̀ Jeteti 52 baálẹ̀ Oholibama, baálẹ̀ Ela, baálẹ̀ Pinoni. 53 baálẹ̀ Kenasi, baálẹ̀ Temani, baálẹ̀ Mibsari, 54 Magdieli àti Iramu.

Àwọn wọ̀nyí ni baálẹ̀ Edomu.

Korean Living Bible

역대상 1

아담에서 아브라함까지

1[a]인류 최초의 조상들은 아담, 셋, 에노스,

게난, 마할랄렐, 야렛,

에녹, 므두셀라, 라멕, 노아였으며

노아의 아들은 셈, 함, 야벳이었다.

야벳의 아들은 고멜, 마곡, 마대, 야완, 두발, 메섹, 디라스였으며

고멜의 아들은 아스그나스, 리밧, 도갈마였고

야완의 아들은 엘리사, 다시스, 깃딤, [b]로다님이었다.

함의 아들은 구스, 미스라임, 붓, 가나안이며

구스의 아들은 스바, 하윌라, 삽다, 라아마, 삽드가이고 라아마의 아들은 스바와 드단이었다.

10 또 구스에겐 니므롯이라는 아들이 있었는데 그는 세상에서 최초의 [c]정복자였다.

11 그리고 미스라임의 아들은 루딤, 아나밈, 르하빔, 납두힘,

12 바드루심, 갑도림, 가슬루힘이었으며 이 가슬루힘은 블레셋 사람의 조상이 되었다.

13 또 맏아들 시돈과 그리고 헷을 낳은 가나안은

14 여부스족, 아모리족, 기르가스족,

15 히위족, 알가족, 신족,

16 아르왓족, 스말족, 하맛족의 조상이 되었다.

17 셈의 아들은 엘람, 앗수르, 아르박삿, 룻, 아람이며 아람의 아들은 우스, 훌, 게델, 메섹이었다.

18 그리고 아르박삿의 아들은 셀라였고 셀라의 아들은 에벨이었다.

19 에벨은 두 아들을 낳아 그 중 하나의 이름을 벨렉이라 하였다. 이것은 그 당시에 세상 사람들이 나누어졌기 때문이었다. 그리고 벨렉의 동생은 욕단이었다.

20 욕단의 아들은 알모닷, 셀렙, 하살마, 예라,

21 하도람, 우살, 디글라,

22 에발, 아비마엘, 스바,

23 오빌, 하윌라, 요밥이었다.

24 셈에서 아브라함까지의 족보는 셈, 아르박삿, 셀라,

25 에벨, 벨렉, 르우,

26 스룩, 나홀, 데라,

27 아브람 곧 아브라함의 순서로 되어 있다.

아브라함의 후손들

28 아브라함의 아들은 이삭과 이스마엘이었으며

29 이스마엘의 아들은 맏아들 느바욧, 둘째 게달, 그리고 앗브엘, 밉삼,

30 미스마, 두마, 맛사, 하닷, 데마,

31 여둘, 나비스, 게드마였다.

32 아브라함에게는 그두라라는 첩이 있었다. 그녀가 낳은 아들은 시므란, 욕산, 므단, 미디안, 이스박, 수아였으며 욕산의 아들은 스바와 드단이었다.

33 그리고 미디안의 아들은 에바, 에벨, 하녹, 아비다, 엘다아였다.

34 아브라함의 아들 이삭에게는 두 아들이 있었는데 그들은 에서와 [d]야곱이었으며

35 에서의 아들은 엘리바스, 르우엘, 여우스, 얄람, 고라였다.

36 그리고 엘리바스의 아들은 데만, 오말, [e]스비, 가담, 그나스, 딤나, 아말렉이었으며

37 르우엘의 아들은 나핫, 세라, 삼마, 밋사였다.

에돔의 원주민들과 왕들

38 세일의 아들은 로단, 소발, 시브온, 아나, 디손, 에셀, 디산이며

39 로단의 아들은 호리와 호맘이었고 로단의 누이는 딤나였다.

40 소발의 아들은 알랸, 마나핫, 에발, 스비, 오남이며 시브온의 아들은 아야와 아나였다.

41 그리고 아나의 아들은 디손이며 디손의 아들은 하므란, 에스반, 이드란, 그란이고

42 에셀의 아들은 빌한, 사아완, 야아간이며 디산의 아들은 우스와 아란이었다.

43 이스라엘에 왕이 있기 전에 에돔 땅을 다스린 왕들을 순서대로 열거하면 다음과 같다: 딘하바 사람인 브올의 아들 벨라,

44 보스라 사람인 세라의 아들 요밥,

45 데만 지방 출신인 후삼,

46 모압 들에서 미디안족을 친 아윗 출신 브닷의 아들 하닷,

47 마스레가 출신 삼라,

48 강변에 위치한 르호봇 출신인 사울,

49 악볼의 아들인 바알 – 하난,

50 그리고 바이 출신 하닷이었는데 그의 아내는 메사합의 손녀이며 마드렛의 딸인 므헤다벨이었다.

51-54 하닷이 죽은 후에 에돔 사람들은 여러 부족으로 나누어졌으며 그 족장들은 딤나, [f]알랴, 여뎃, 오홀리바마, 엘라, 비논, 그나스, 데만, 밉살, 막디엘, 그리고 이람이었다.

Notas al pie

  1. 1:1 암시됨.
  2. 1:7 창10:4에는 ‘도다님’
  3. 1:10 또는 ‘영걸’
  4. 1:34 또는 ‘이스라엘’
  5. 1:36 창36:15에는 ‘스보’
  6. 1:51-54 창36:40에는 ‘알와’