Bibelen på hverdagsdansk

Salme 89

Guds løfte til David

1En visdomssang af ezraitten Etan.

Herre, jeg vil altid synge om din nåde,
    tale om din trofasthed fra slægt til slægt.
Din nåde forandres aldrig,
    din trofasthed kan umuligt høre op.

„Jeg har sluttet pagt med min udvalgte,
    højtideligt lovet min tjener David,
at jeg altid vil tage vare på hans slægt
    og bygge ham en evig trone.”

Englene lovpriser dine undere, Herre,
    himmelske skarer synger om din trofasthed.
Er der nogen, der kan sammenlignes med Gud?
    Hvem af englene kan måle sig med ham?
Den himmelske forsamling skælver foran dig,
    alle omkring dig bøjer sig i ærefrygt.
Hvem er som du, almægtige Gud?
    Altid er du omgivet af din trofasthed.
10 Du hersker over det oprørte hav,
    du befaler over de brusende bølger.
11 Du knuste Rahab, det stolte uhyre,
    du fejede dine fjender langt væk.
12 Himlen er din, jorden tilhører dig,
    du skabte dem med alt, hvad de rummer.
13 Du skabte både nord og syd.
    Tabor og Hermon priser dig med glæde.
14 Din arm er umådelig stærk,
    din højre hånd kan besejre alt.
15 Din trone er bygget på retfærdighed,
    du kendetegnes ved nåde og sandhed.
16 Lykkelige er de, som lovsynger dig,
    de lever i lyset af dit nærvær.
17 De glæder sig over dig dagen lang,
    soler sig i din godhed.
18 Du er grunden til deres styrke,
    vi sejrer på grund af din nåde og accept.

19 Vor konge[a] er indsat af Herren,
    Israels almægtige Gud udvalgte ham.
20 Du sagde engang i et syn til din profet:
„Jeg har valgt at støtte en ung helt,
    udvalgt en konge blandt almindelige mennesker.
21 Jeg udtog David som min tjener,
    salvede ham med olie til konge.
22 Min hånd skal altid støtte ham,
    min arm give ham styrke.
23 Hans fjender kan ikke få ram på ham,
    de onde kan ikke overmande ham.
24 Jeg vil selv gøre det af med hans fjender,
    jeg tilintetgør dem, der hader ham.
25 Min trofaste kærlighed følger ham altid,
    han får styrke ved at stole på mig.
26 Jeg giver ham magt over havet,
    han skal herske over floderne.
27 Han skal kalde mig ‚Far’ og ‚Gud’
    og ‚Redningsmand’.
28 Jeg vil gøre ham til min førstefødte søn,
    den mægtigste konge på jorden.
29 Jeg vil være ham tro for evigt,
    min pagt med ham står fast.
30 Hans slægt skal altid bestå,
    hans rige vare ved, så længe himlen er til.
31 Men hvis hans børn svigter mig
    og ikke adlyder mine bud,
32 hvis de bryder mine love
    og ikke gør, som jeg siger,
33 så må jeg straffe dem for deres oprør,
    drage dem til ansvar for deres ulydighed.
34 Men jeg vil altid være ham tro
    og holde fast ved mit løfte.
35 Jeg bryder ikke min pagt,
    og svigter ikke mit ord.
36 Jeg har én gang aflagt et højtideligt løfte,
    og jeg kan ikke lyve overfor David.
37 Hans slægt skal altid bestå,
    hans rige vare ved, så længe solen står op,
38 så længe månen er til,
    så længe himlen består.”

Bøn om national befrielse

39 Men nu har du forkastet din udvalgte konge,
    du har udøst din vrede over mig.
40 Du har svigtet pagten med din tjener,
    du har kastet min kongekrone i støvet.
41 Du har nedbrudt vore forsvarsmure,
    lagt vore fæstninger i ruiner.
42 Alle, der kommer forbi, udplyndrer os,
    vi er til spot for vore naboer.
43 Du har givet vore fjender sejren,
    og gjort vore modstandere glade.
44 Min hær er slået tilbage,
    du hjalp mig ikke mod fjenden.
45 Du har gjort ende på min herlighed,
    væltet min trone omkuld.
46 Du gjorde mig gammel før tiden,
    jeg blev til skamme for øjnene af alle.

47 Åh, Herre, hvor længe skal det fortsætte?
    Hvor længe vil du skjule dig for os?
        Hvor længe vil din vrede brænde som ild?
48 Husk på, at mit liv er kort.
    Hvorfor skal mennesker være så magtesløse?
49 Kan man leve evigt og aldrig dø?
    Kan man undslippe dødsrigets magt?

50 Herre, hvor er din trofasthed blevet af?
    Hvor er den godhed, du lovede David?
51 Herre, se, hvordan din tjener foragtes,
    hvordan jeg må udholde folkenes hån.
52 Dine fjender ler ad mig, Herre,
    de puster mig i nakken med deres hån.

53 Lovet være Herren for evigt.
    Amen, amen.

Notas al pie

  1. 89,19 Ordret „skjold”, da kongen skulle beskytte og hjælpe sit folk.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 89

Psalmul 89

Un maschil[a] al ezrahitului Etan

Voi cânta mereu îndurările Domnului,
    din generaţie în generaţie voi face cunoscută credincioşia Ta cu gura mea.
Căci zic: „Îndurarea Ta are temelii veşnice
    şi în ceruri Ţi-ai întărit credincioşia!“

„Am încheiat un legământ cu alesul Meu
    şi i-am jurat robului Meu David, zicând:
«Îţi voi întări sămânţa[b] pe vecie
    şi voi statornici tronul tău de-a lungul generaţiilor!»“Sela
Cerurile laudă minunile Tale, Doamne,
    precum şi credincioşia Ta în adunarea sfinţilor.
Căci, în ceruri, cine se poate asemăna cu Domnul?
    Este cineva ca Domnul printre fiii lui Dumnezeu[c]?
Dumnezeu este înfricoşător în marea adunare a sfinţilor
    şi înspăimântător pentru cei din preajma Lui.
Doamne, Dumnezeu al Oştirilor[d], cine este ca Tine?
    Doamne, Tu eşti puternic, şi credincioşia Ta Te înconjoară!

Tu stăpâneşti semeţia mării;
    când i se ridică valurile, Tu i le linişteşti.
10 Tu ai zdrobit Rahabul[e] ca pe un stârv;
    cu braţul Tău puternic i-ai împrăştiat pe duşmanii Tăi.
11 Cerurile sunt ale Tale, aşa cum tot al Tău este şi pământul;
    Tu ai întemeiat lumea cu tot ce cuprinde ea!
12 Tu ai creat nordul şi sudul.
    Taborul şi Hermonul strigă de bucurie la auzirea Numelui Tău.
13 Braţul Tău este tare,
    mâna Ta este puternică, dreapta Ta este înălţată.

14 Dreptatea şi judecata sunt temelia tronului Tău;
    îndurarea şi credincioşia merg înaintea Ta.
15 Ferice de poporul care pricepe sunetul trâmbiţei
    şi care umblă în lumina feţei Tale,
16 care se bucură din pricina Numelui Tău în fiecare zi
    şi se laudă cu dreptatea Ta,
17 căci slava puterii lui eşti Tu
    şi prin bunăvoinţa Ta ne înalţi puterea[f].
18 Domnul este scutul nostru!
    Sfântul lui Israel este împăratul nostru!

19 Atunci ai vorbit printr-o vedenie
    şi le-ai spus credincioşilor Tăi:
„I-am dat ajutor unui viteaz,
    am ales un tânăr din popor.
20 L-am găsit pe robul Meu David
    şi l-am uns cu untdelemnul Meu cel sfânt.
21 Mâna Mea îl va sprijini;
    da, braţul Meu îl va întări.
22 Duşmanul nu-i va pretinde tribut
    şi nelegiuitul nu-l va înjosi.
23 Îi voi zdrobi pe duşmanii lui dinaintea lui
    şi-i voi lovi pe cei ce-l urăsc.
24 Credincioşia şi îndurarea Mea îl vor însoţi;
    puterea îi va fi înălţată prin Numele Meu.
25 Voi da în mâna lui marea
    şi în dreapta lui râurile.
26 El Mă va numi: «Tatăl meu,
    Dumnezeul meu, Stânca mântuirii mele!»
27 Eu îl voi face întâi născut,
    cel mai înălţat dintre regii pământului.
28 Îi voi păstra îndurarea Mea pe vecie,
    iar legământul Meu cu el va rămâne.
29 Îi voi întări sămânţa[g] pe veci
    şi voi întări tronul lui cât vor dăinui cerurile.

30 Dacă fiii lui vor părăsi Legea Mea
    şi nu vor trăi după judecăţile Mele,
31 dacă vor încălca decretele Mele
    şi nu vor păzi poruncile Mele,
32 atunci le voi pedepsi păcatul cu toiagul
    şi vinovăţiile cu lovituri.
33 Nu-mi voi îndepărta însă îndurarea de la el
    şi nu-Mi voi trăda credincioşia.
34 Nu-Mi voi încălca legământul
    şi nu voi schimba ce Mi-a ieşit de pe buze.
35 Odată ce am jurat pe sfinţenia Mea,
    nu-l voi minţi pe David!
36 Veşnică-i va fi sămânţa[h],
    iar tronul lui va ţine cât va fi soarele înaintea Mea;
37 va fi întărit pe veci precum luna,
    martorul cel credincios de pe cer.“Sela
38 Dar Tu l-ai respins, l-ai îndepărtat,
    te-ai mâniat pe unsul Tău.
39 Ai nesocotit legământul cu robul Tău,
    i-ai pângărit coroana în ţărână,
40 i-ai dărâmat toate zidurile,
    i-ai prefăcut fortificaţiile în ruine,
41 l-au jefuit toţi trecătorii
    şi a ajuns de batjocura vecinilor.
42 Ai înălţat dreapta duşmanilor lui
    şi i-ai înveselit pe toţi potrivnicii lui.
43 De asemenea, ai făcut ca tăişul sabiei lui să dea înapoi
    şi nu l-ai sprijinit în luptă.
44 I-ai pus capăt strălucirii,
    iar tronul i l-ai azvârlit la pământ.
45 I-ai scurtat zilele tinereţii sale
    şi l-ai acoperit cu ruşine.Sela
46 Doamne, până când? Vei sta ascuns pentru totdeauna?
    Până când va mai arde mânia Ta ca un foc?
47 Adu-Ţi aminte cât de scurtă este viaţa mea
    şi pentru ce deşertăciune i-ai creat pe toţi oamenii!
48 Este oare vreun om care să poată trăi şi să nu vadă moartea
    sau care să-şi scape sufletul din gheara Locuinţei Morţilor?Sela
49 Stăpâne, unde sunt îndurările Tale de la început,
    pe care, în credincioşia Ta, i le-ai promis prin jurământ lui David?
50 Stăpâne, adu-Ţi aminte de batjocura îndurată de robul Tău,
    pe care o port în piept din partea multor popoare,
51 batjocura cu care m-au ocărât duşmanii Tăi, Doamne,
    cu care au ocărât până şi paşii unsului Tău!

52 Binecuvântat să fie Domnul în veci!
    Amin! Amin!

Notas al pie

  1. Psalmii 89:1 Titlu. Vezi Ps. 32
  2. Psalmii 89:4 Termenul ebraic pentru sămânţă este un singular care se poate referi atât la un singur urmaş, cât şi la toţi urmaşii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenţionată. În traducerea de faţă a fost redat fie literal, fie cu urmaş sau urmaşi, în funcţie de contextul literal şi de cel teologic
  3. Psalmii 89:6 Vezi nota de la 29:1
  4. Psalmii 89:8 Ebr.: YHWH Elohim Ţevaot
  5. Psalmii 89:10 Monstru mitic al mării, reprezentând haosul; nume poetic pentru Egipt (vezi Is. 30:7)
  6. Psalmii 89:17 Lit.: cornul, cornul simbolizând puterea; şi în v. 24
  7. Psalmii 89:29 Vezi nota de la 89:4
  8. Psalmii 89:36 Vezi nota de la 89:4; sau: Urmaşul lui va dăinui veşnic