Bibelen på hverdagsdansk

Salme 44

Bøn efter et nederlag i krigen

1Til korlederen: En visdomssang af Koras slægt.

Gud, vi har hørt om de mange undere,
    du gjorde for vore forfædre i gamle dage.
Du drev Kana’ans folk bort
    og lod dit folk bosætte sig i deres land.
De indtog ikke landet i egen kraft,
    men du var med dem og hjalp dem.
Du er vor Konge og Gud.
    Giv fortsat sejr til dit folk.
Med din hjælp får vi fjenderne under fod,
    i dit navn besejrer vi vore modstandere.
Vi stoler ikke på bue og sværd,
    for det er dig, der giver os sejr over fjenderne.
Vi er stolte af at tilhøre dig, Gud,
    vi vil prise dit navn for evigt.

10 Hvordan kan det så være, at vi tabte slaget?
    Hvorfor var du ikke med os i krigen?
        Hvorfor har du forkastet os?
11 Du tillod fjenden at drive os på flugt.
    De plyndrede hele vores hær.
12 Du udleverede os som får, der skal slagtes.
    Du spredte os rundt blandt fremmede folk.
13 Du solgte os for en slik,
    regnede os ikke for noget.
14 Vi blev til grin for nabofolkene,
    de spotter og håner os.
15 Selv fjerne folkeslag ler ad os
    og ser på os med foragt.
16 Vi føler os totalt ydmyget,
    overvældet af skam.
17 Vore fjender ser ned på os
    og udslynger hån og spot.
18 Hvordan kunne det ske, Gud?
Vi har da ikke svigtet dig
    eller overtrådt den pagt, du oprettede med os.
19 Vi har ikke været utro imod dig,
    men har adlydt de bud, du gav os.
20 Og dog blev vores by lagt i ruiner,
    du sendte mørke og død over os.
21 Hvis vi var holdt op med at tilbede dig, Gud,
    og havde dyrket afguder i stedet,
22 ville du da ikke vide besked?
    Du kender jo vore inderste tanker.
23 Men på trods af, at vi tilhører dig,
    er vi i livsfare hver eneste dag.
        Vi er som får, der er på vej til slagtning.
24 Vågn op, Herre, hvorfor sover du?
    Rejs dig, forkast os ikke længere!
25 Hvorfor ser du den anden vej
    og ignorerer vores nød og sorg?
26 Vi ligger med ansigtet i støvet,
    vore kroppe klæber til jorden.
27 Grib ind, Herre, kom os til hjælp!
    Red os i din trofasthed og nåde.

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 44

Ya mukulu wa bayimbi. Zabbuli ya Batabani ba Koola.

1Ayi Katonda, twawulira n’amatu gaffe,
    bajjajjaffe baatubuulira,
ebyo bye wakola mu biro byabwe,
    mu nnaku ez’edda ezaayita.
Nga bwe wagoba amawanga mu nsi
    n’ogiwa bajjajjaffe,
wasaanyaawo amawanga
    n’okulaakulanya bajjajjaffe.
Ekitala kyabwe si kye kyabaleetera okuwangula ensi,
    n’omukono gwabwe si gwe gwabalokola;
wabula baawangula n’omukono gwo ogwa ddyo
    awamu n’obulungi bwo, kubanga wabaagala.

Ggwe oli Kabaka wange, era Katonda wange;
    awa Yakobo obuwanguzi.
Ku lulwo tunaawangulanga abalabe baffe;
    ku lw’erinnya lyo tunaalinnyiriranga abalabe baffe.
Ddala ddala omutego gwange ogw’obusaale si gwe neesiga,
    n’ekitala kyange si kye kimpa obuwanguzi.
Wabula ggwe otulokola mu balabe baffe,
    n’oswaza abo abatuyigganya.
Twenyumiririza mu Katonda olunaku lwonna.
    Era tunaatenderezanga erinnya lyo emirembe gyonna.

Naye kaakano otusudde ne tuswala;
    era tokyatabaala na magye gaffe.
10 Watuzza emabega okuva mu bifo mwe twali ng’abalabe baffe balaba,
    abatuyigganya ne batunyaga.
11 Watuwaayo okuliibwa ng’endiga;
    n’otusaasaanya mu mawanga.
12 Watunda abantu bo omuwendo mutono nnyo,
    n’otobaako ky’oganyulwa.

13 Watufuula ekivume eri baliraanwa baffe,
    ekinyoomebwa era ekisekererwa abo abatwetoolodde.
14 Otufudde ekinyoomebwa mu mawanga gonna;
    era abantu banyeenya emitwe gyabwe.
15 Nswazibwa obudde okuziba,
    amaaso gange ne gajjula ensonyi,
16 olw’abo abangigganya, abanvuma nga tebandabamu ka buntu,
    olw’omulabe amaliridde okuwoolera eggwanga.

17 Ebyo byonna bitutuseeko,
    newaakubadde nga tetukwerabidde,
    wadde obutagondera ndagaano yo.
18 Omutima gwaffe tegukuvuddeeko,
    so tetugaanyi kutambulira mu kkubo lyo.
19 Naye ggwe otubonerezza n’otulekera emisege,
    n’otuleka mu kizikiza ekikutte.

20 Ddala singa twerabira erinnya lya Katonda waffe,
    ne tusinza katonda omulala,
21 ekyo Katonda waffe teyandikizudde?
    Kubanga ye amanyi n’ebikisibwa mu mutima.
22 Katonda waffe, tetukuvuddeeko, kubanga ku lulwo tuttibwa obudde okuziba,
    era tuli ng’endiga ez’okusalibwa.

23 Golokoka Ayi Mukama, lwaki weebase?
    Zuukuka! Totusuula Ayi Mukama!
24 Lwaki otwekwese?
    Lwaki tofaayo ku kulumwa kwaffe n’okujoogebwa?

25 Ddala ddala tusuuliddwa mu nfuufu;
    tuli ku ttaka.
26 Golokoka otuyambe;
    tulokole olw’okwagala kwo okutaggwaawo.