Bibelen på hverdagsdansk

Salme 143

Bøn om befrielse

1En sang af David.

Herre, hør min bøn!
    Lyt til mit indtrængende råb!
        Svar mig, for du er trofast og god.
Fordøm mig ikke, Herre,
    for ingen er fejlfri i dine øjne.

Mine fjender forfølger mig,
    de har spoleret mit liv.
De tvinger mig til at leve i mørket,
    som om jeg allerede var død.
Modet svigter mig,
    jeg er lammet af frygt.

Jeg tænker på gamle dage,
    jeg mindes dine mægtige undere,
        jeg husker det, du gjorde engang.
Jeg rækker ud efter dig med længsel,
    min sjæl tørster som den tørre jord.
Skynd dig at hjælpe mig, Herre,
    for jeg kan snart ikke mere.
Vend mig ikke ryggen,
    for så er det ude med mig.

Lad mig smage din godhed hver morgen,
    for det er dig, jeg sætter min lid til.
Vis mig din vilje med mit liv,
    for det er dig, jeg ønsker at følge.
Frels mig fra mine fjender, Herre,
    for det er hos dig, jeg har søgt tilflugt.
10 Lær mig at gøre din vilje,
    for det er dig, der er min Gud.
Led mig ved din gode Ånd
    til et sted, hvor jeg kan leve i fred.
11 Frels mig, Herre, for din æres skyld,
    hjælp mig for din godheds skyld.
12 Uskadeliggør alle mine fjender,
    for jeg er din tjener.

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 143

Zabbuli Ya Dawudi.

1Wulira okusaba kwange, Ayi Mukama,
    wulira okwegayirira kwange!
Ggwe omwesigwa
    era omutuukirivu jjangu ombeere.
Tonsalira musango,
    kubanga mu maaso go tewali n’omu atuukiridde.
Omulabe wange angoba n’ankwata n’ansuula wansi;
    anteeka mu kizikiza ne nfaanana ng’abaafa edda.
Noolwekyo omwoyo gwange guweddemu endasi,
    n’omutima gwange gwennyise.
Nzijukira ennaku ez’edda,
    ne nfumiitiriza ku ebyo bye wakola byonna,
    ne ndowooza ku mirimu gy’emikono gyo.
Ngolola emikono gyange gy’oli,
    ne nkuyaayaanira ng’ettaka ekkalu bwe liyaayaanira enkuba.

Yanguwa okunziramu, Ayi Mukama,
    kubanga omwoyo gwange guggwaamu amaanyi.
Tonkisa maaso go,
    nneme okufaanana ng’abafu.
Obudde nga bukedde, nsaba ondage okwagala kwo okutaggwaawo;
    kubanga ggwe gwe neesiga.
Njigiriza ekkubo lye nsaana okutambuliramu,
    kubanga omwoyo gwange gwonna guli gy’oli.
Mponya, Ayi Mukama, abalabe bange,
    kubanga ggwe kiddukiro kyange.
10 Njigiriza okukola by’oyagala,
    kubanga ggwe Katonda wange!
Omwoyo wo omulungi ankulembere,
    antambulize mu kkubo eddungi ery’omuseetwe.

11 Olw’erinnya lyo, Ayi Mukama, onkuume,
    mu butuukirivu bwo onzigye mu kabi.
12 Omalewo abalabe bange olw’okwagala kwo,
    ozikirize n’abanjigganya bonna,
    kubanga nze ndi muddu wo.