Bibelen på hverdagsdansk

Nehemias 7

1Efter at muren var færdig og portfløjene sat på plads, udpegede jeg tempelvagter og korsangere blandt levitterne. Derefter overdrog jeg ansvaret for Jerusalem til min bror Hanani og til Hananja, der var kommandant for tropperne i tempelborgen, en mand, der tjente Gud mere trofast end de fleste. Jeg gav dem instrukser om ikke at åbne byens porte før et godt stykke efter solopgang, og at lukke og låse dem i god tid inden solnedgang, mens vagterne endnu var på deres poster. Desuden indprentede jeg dem, at alle Jerusalems indbyggere skulle være med til at holde vagt ved muren, og at de, der boede umiddelbart op til muren, skulle holde vagt på den strækning, der lå ud for deres hus. Indbyggertallet var på det tidspunkt lille i forhold til byens udstrækning, og der var endnu ikke bygget nye huse i byen.

Fortegnelse over dem, som vendte hjem fra eksilet

Gud gav mig den tanke at samle byens ledere, embedsmænd og den menige befolkning, så vi kunne registrere dem slægt for slægt. Jeg var nemlig kommet i besiddelse af slægtstavlerne over dem, der i sin tid var vendt hjem fra eksilet.

De judæere, der var vendt tilbage fra eksilet, havde bosat sig enten i Jerusalem eller i de byer i Judas land, de oprindeligt stammede fra. De nedstammede alle fra dem, som kong Nebukadnezar i sin tid havde taget til fange og ført i eksil. Lederne for de hjemvendte var Zerubbabel, Jeshua, Nehemja, Azarja, Raʼamja, Nahamani, Mordokaj, Bilshan, Misperet, Bigvaj, Nehum og Baʼana.

Det følgende er listen over antallet af de mænd, der vendte tilbage. De er optegnet efter navnet på den forfar, de regnede deres slægt efter, eller efter den by, de stammede fra: 8-38 Efterkommere af Parosh: 2172, af Shefatja: 372, af Arach: 652, af Pahat-Moab (Jeshuas og Joabs efterkommere): 2818, af Elam: 1254, af Zattu: 845, af Zakkaj: 760, af Binnuj: 648, af Bebaj: 628, af Azgad: 2322, af Adonikam: 667, af Bigvaj: 2067, af Adin: 655, af Ater (Hizkijas efterkommere): 98, af Hashum: 328, af Betzaj: 324, af Harif: 112, af Gibeon: 95. Dem fra Betlehem og Netofa: 188, fra Anatot: 128, fra Bet-Azmavet: 42, fra Kirjat-Jearim, Kefira og Beʼerot: 743, fra Rama og Geba: 621, fra Mikmas: 122, fra Betel og Aj: 123. Efterkommere af den anden Nebo: 52, af den anden Elam: 1254, af Harim: 320. Folkene fra Jeriko: 345, fra Lod, Hadid og Ono: 721 og fra Senaʼa: 3930.

39-42 Nogle af de hjemvendte var af præsteslægt: Efterkommere af Jedaja (Jeshuas klan): 973, af Immer: 1052, Pashhur: 1247 og af Harim: 1017.

43-45 Andre hørte til levitterne: Af Hodavjas efterkommere var der 74 fra slægterne Jeshua og Kadmiel. Der var 148 tempelsangere af Asafs slægt og 138 tempelvagter, efterkommere af Shallum, Ater, Talmon, Akkub, Hatita og Shobaj.

46-56 Desuden var der tempeltjenerne med følgende slægtsnavne: Ziha, Hasufa, Tabbaot, Keros, Sia, Padon, Lebana, Hagaba, Shalmaj, Hanan, Giddel, Gahar, Reaja, Retzin, Nekoda, Gazzam, Uzza, Pasea, Besaj, meunitterne, nefusitterne, Bakbuk, Hakufa, Harhur, Batzlut, Mehida, Harsha, Barkos, Sisera, Tema, Netziach, og Hatifa.

57-59 Efterkommerne efter Salomons tjenere var fra følgende slægter: Sotaj, Soferet, Perida, Jaʼala, Darkon, Giddel, Shefatja, Hattil, Pokeret-ha-Zebajim og Amon. 60 Det samlede antal tempeltjenere og Salomons tjenere var 392.

61 Der var også en gruppe fra de persiske byer Tel-Mela, Tel-Harsha, Kerub, Addon og Immer, der vendte tilbage fra eksilet, men de var ikke længere i besiddelse af deres stamtavler, så de kunne ikke med sikkerhed bevise, at de var israelitter. 62 Den gruppe bestod af 642 mænd, som regnedes for efterkommere af Delaja, Tobija og Nekoda.

63 Der var også flere præsteslægter, som hævdede at være efterkommere af Habaja, Hakkotz og Barzillaj. (Sidstnævnte havde giftet sig med en datter af Barzillaj fra Gilead og havde taget sin kones slægtsnavn.) 64-65 De havde imidlertid også mistet deres slægtstavler. Derfor nægtede lederne dem at fungere som præster—ja, endog at få præsternes andel af offergaverne—indtil der kom en præst, som havde autoritet til at afgøre spørgsmålet ved hjælp af Urim og Tummim.

66 I alt var der således 42.360 mænd, som var vendt tilbage til Juda sammen med deres familier. 67 Dertil kom 7337 slaver og 245 tempelsangere, både mænd og kvinder. De medbragte 736 heste, 245 muldyr, 68 435 kameler og 6720 æsler.

69 Nogle af slægtsoverhovederne gav frivillige offergaver til tempelbyggeriet. Guvernøren gav 1000 guldstykker, 50 guldskåle og 530 præstedragter. 70 De andre ledere gav i alt 170 kilo guldstykker og 1300 kg sølv. 71 Den almindelige befolkning gav i alt 170 kilo guldstykker, 1200 kg sølv og 67 præstedragter.

72 Præsterne, levitterne, tempelvagterne, tempelsangerne og resten af de hjemvendte bosatte sig derefter i de byer i Juda de oprindeligt stammede fra.

La Bible du Semeur

Néhémie 7

Les dispositifs de sécurité dans Jérusalem

1Lorsque la muraille fut achevée et que j’eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers[a], les musiciens et les lévites. Je confiai le commandement de Jérusalem à mon frère Hanani ainsi qu’à Hanania[b], le gouverneur de la forteresse, car c’était un homme de confiance qui, plus que beaucoup d’autres, craignait Dieu. Je leur donnai les consignes suivantes: Les portes de Jérusalem ne s’ouvriront pas avant que le soleil ne soit haut dans le ciel et, le soir, on fermera les battants et on les verrouillera pendant que les portiers seront encore là. De plus, les habitants de Jérusalem établiront un tour de garde, les uns ayant leur poste, et les autres surveillant les abords de leurs maisons. La ville était grande et très étendue, mais la population en était peu nombreuse; les maisons n’avaient pas été rebâties.

Le registre des premiers Judéens rentrés d’exil

Mon Dieu me mit à cœur d’assembler les notables, les chefs et le reste du peuple pour en faire le recensement. Je découvris le registre généalogique de ceux qui étaient revenus de l’exil les premiers et j’y trouvai consigné ceci:

Voici la liste des hommes originaires du district de Juda, que Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait déportés, et qui sont revenus de la captivité à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville[c]. Ils étaient revenus sous la conduite de Zorobabel, Josué, Néhémie, Azaria, Raamia, Nahamani, Mardochée, Bilshân, Mispéreth, Bigvaï, Nehoum et Baana.

Et voici le compte des Israélites:

Descendants de Pareosh: 2 172.

Descendants de Shephatia: 372.

10 Descendants d’Arah: 652.

11 Descendants de Pahath-Moab, de la postérité de Josué et de Joab: 2 818.

12 Descendants d’Elam: 1 254.

13 Descendants de Zatthou: 845.

14 Descendants de Zakkaï: 760.

15 Descendants de Binnouï: 648.

16 Descendants de Bébaï: 628.

17 Descendants d’Azgad: 2 322.

18 Descendants d’Adoniqam: 667.

19 Descendants de Bigvaï: 2 067.

20 Descendants d’Adîn: 655.

21 Descendants d’Ather de la lignée d’Ezéchias: 98.

22 Descendants de Hashoum: 328.

23 Descendants de Betsaï: 324.

24 Descendants de Hariph: 112.

25 Descendants de Gabaon: 95.

26 Ressortissants de Bethléhem et de Netopha: 188.

27 Ressortissants d’Anatoth: 128.

28 Ressortissants de Beth-Azmaveth: 42.

29 Ressortissants de Qiryath-Yearim, de Kephira et de Beéroth: 743.

30 Ressortissants de Rama et de Guéba: 621.

31 Ressortissants de Mikmas: 122.

32 Ressortissants de Béthel et d’Aï: 123.

33 Ressortissants de l’autre Nébo: 52.

34 Descendants de l’autre Elam: 1 254.

35 Descendants de Harim: 320.

36 Descendants de Jéricho: 345.

37 Descendants de Lod, de Hadid et d’Ono: 721.

38 Descendants de Senaa: 3 930.

39 Pour ce qui est des prêtres:

Descendants de Yedaeya, de la lignée de Josué: 973.

40 Descendants d’Immer: 1 052.

41 Descendants de Pashhour: 1 247.

42 Descendants de Harim: 1 017.

43 Pour ce qui est des lévites:

Descendants de Josué, de Qadmiel, du lignage de Hodva: 74.

44 Musiciens, descendants d’Asaph: 148.

45 Portiers, les descendants de Shalloum, d’Ather, de Talmôn, d’Aqqoub, de Hathitha et de Shobaï: 138.

46 Desservants du Temple: les descendants de Tsiha, de Hasoupha et de Thabbaoth, 47 de Qéros, de Sia, de Padôn, 48 de Lebana, de Hagaba, de Shalmaï; 49 de Hanân, de Guiddel, de Gahar, 50 de Reaya, de Retsîn, de Neqoda, 51 de Gazzam, d’Ouzza, de Paséah, 52 de Bésaï, de Mehounim, de Nephousim, 53 de Baqbouq, de Haqoupha, de Har-hour, 54 de Batslith, de Mehida, de Harsha, 55 de Barqos, de Sisera, de Thamah, 56 de Netsiah et de Hathipha.

57 Quant au groupe des descendants des serviteurs de Salomon, il comprenait les descendants de Sothaï, de Sophéreth, de Perida, 58 de Yaala, de Darqôn, de Guiddel, 59 de Shephatia, de Hatthil, de Pokéreth-Hatsebaïm et d’Amôn.

60 Total des desservants du Temple et des descendants des serviteurs de Salomon: 392.

61 Liste de ceux qui sont venus des villes de Tel-Mélah, de Tel-Harsha, de Keroub-Addôn et d’Immer, mais qui ne purent pas indiquer quels étaient leur groupe familial et leur ascendance, pour prouver leur origine israélite: 62 les descendants de Delaya, de Tobiya et de Neqoda: 642.

63 Et parmi les prêtres: les descendants de Hobaya, d’Haqqots et de Barzillaï. Ce dernier tenait son nom de Barzillaï, le Galaadite dont il avait épousé une fille. 64 Ils recherchèrent leurs registres généalogiques mais ne les trouvèrent pas. Ils furent donc disqualifiés pour l’exercice du sacerdoce, 65 et le gouverneur leur ordonna de ne pas manger des aliments consacrés jusqu’à ce qu’un prêtre ait consulté Dieu à leur sujet par l’ourim et le toummim[d].

66 La communauté entière de ceux qui étaient revenus de l’exil comprenait 42 360 personnes, 67 sans compter leurs 7 337 serviteurs et servantes. Parmi eux se trouvaient 245 musiciens et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets[e], 68 435 chameaux et 6 720 ânes.

69 Plusieurs des chefs des groupes familiaux firent des dons pour la reconstruction du Temple. Le gouverneur versa au fonds des travaux 1 000 pièces d’or et donna 50 coupes et 530 tuniques sacerdotales. 70 Les chefs des groupes familiaux donnèrent au fonds des travaux 20 000 pièces d’or[f] et 2 200 pièces d’argent[g]. 71 Le reste du peuple donna 20 000 pièces d’or, 2 000 pièces d’argent[h] et 67 tuniques sacerdotales. 72 Les prêtres et les lévites, les portiers, les musiciens, les gens du peuple, les desservants du Temple, tous les Israélites s’établirent dans leurs villes d’origine[i]. Quand arriva le septième mois, les Israélites étaient installés dans leurs villes.

Notas al pie

  1. 7.1 Chargés de la surveillance des portes du Temple en temps normal; vu les circonstances, Néhémie leur confie aussi celle des portes de la ville pendant le jour.
  2. 7.2 Autre traduction: Hanani, c’est-à-dire Hanania.
  3. 7.6 La liste qui suit se trouve déjà en Esd 2 (voir les notes).
  4. 7.65 Voir Ex 28.30.
  5. 7.67 Les mots: ils avaient … mulets ne figurent pas dans la plupart des manuscrits du texte hébreu traditionnel. Ils sont restitués d’après certains manuscrits hébreux et l’ancienne version grecque (voir Esd 2.66).
  6. 7.70 Soit environ 150 kilogrammes d’or.
  7. 7.70 Soit environ 1 500 kilogrammes.
  8. 7.71 Soit environ 1 300 kilogrammes.
  9. 7.72 Voir 1 Ch 9.2; Né 11.3.