Bibelen på hverdagsdansk

Markus 3

Jesus helbreder en mand på sabbatten

1Jesus og disciplene gik ind i en synagoge, og dér var der en mand med en forkrøblet hånd. Farisæerne holdt øje med Jesus for at se, om han ville helbrede manden på en sabbat, for så havde de noget at anklage ham for.

Jesus sagde nu til manden med den forkrøblede hånd: „Rejs dig op og stå her i midten.” Derefter spurgte han forsamlingen: „Hvad siger Guds lov? Skal hviledagen bruges til noget godt eller til noget ondt, til at redde liv eller til at ødelægge liv?” Men ingen svarede. Jesus så rundt på forsamlingen, vred og bedrøvet over deres stenhårde hjerter. Så sagde han til manden: „Ræk hånden frem!” Det gjorde han—og straks blev hånden rask.

Farisæerne rejste sig øjeblikkeligt og forlod synagogen. Kort efter mødtes de med herodianerne for at drøfte, hvordan de kunne få skaffet Jesus af vejen.

Masser af mennesker flokkes om Jesus

Jesus og hans disciple gik nu ned mod søen, og en masse mennesker fulgte efter dem. De fleste kom fra Galilæa, men mange kom helt fra Judæa, Jerusalem, Idumæa og fra landet på den anden side af Jordanfloden—ja, endog helt fra Tyrus og Sidon. De store undere, Jesus gjorde, rygtedes vidt omkring, og folk kom strømmende for at se, hvad der foregik. Jesus gav sine disciple besked på at holde en båd klar, så han kunne gå om bord i den, hvis han blev for voldsomt trængt af folkeskaren på bredden. 10 For han helbredte så mange mennesker, at de syge pressede på fra alle sider for at røre ved ham. 11 Når de, som var plaget af dæmoner, så ham, faldt de på knæ foran ham og skreg: „Du er Guds Søn!” 12 Men Jesus forbød dem strengt at røbe, hvem han var.

Jesus udvælger de 12 apostle

13 En dag gik Jesus op på en bakketop, og han kaldte på de disciple, som han i forvejen havde udvalgt, og de fulgte med ham. 14 På den måde gjorde han 12 af sine disciple til apostle. De skulle stå i lære hos ham, så han senere kunne sende dem ud med fuldmagt til at forkynde det glædelige budskab 15 og til at uddrive onde ånder. 16 Her er navnene på de 12: Simon, som Jesus senere gav navnet Peter; 17 Jakob og Johannes, der var sønner af Zebedæus (de blev kaldt „Tordensønnerne”); 18 Andreas; Filip; Bartolomæus; Mattæus; Thomas; Jakob, søn af Alfæus; Taddæus; Simon Frihedskæmper[a] 19 og Judas Iskariot, der senere forrådte Jesus.

Jesus under falsk anklage

20 Når Jesus og hans disciple gik hjem, fulgte der ofte så mange mennesker med ind i huset, at de ikke engang kunne komme til at spise. 21 Da hans familie hørte om det, tog de af sted for at få fat i ham, for de mente, at han var gået fra forstanden.

22 Nogle skriftlærde, der var kommet helt fra Jerusalem, gik rundt og sagde: „Jesus står i ledtog med Satan,[b] de onde ånders fyrste. Det er derfor, han kan uddrive de onde ånder!”

23 Jesus kaldte dem til sig og talte til dem i billeder: 24 „Hvordan kan Satan uddrive sine egne onde ånder?” spurgte han. „Et land, som ligger i krig med sig selv, kan ikke bestå, 25 og et hjem, der er i splid med sig selv, går snart i opløsning. 26 Hvis Satan nu er begyndt at kæmpe mod sine egne, så er han kommet i krig med sig selv, og det er ude med ham.

27 Man kan ikke bare bryde ind i en stærk mands hus og tage, hvad han har. Man må først binde ham. Derefter kan man tage, hvad han har i sit hus.

28 Det siger jeg jer: Mennesker kan få tilgivelse for al deres synd og al deres gudsbespottelse, 29 men hvis de håner Helligånden, så er der ingen tilgivelse længere. Det er en synd med evige konsekvenser.” 30 Det sagde Jesus til dem, fordi de påstod, at det var ved Satans kraft og ikke ved Helligåndens kraft, han uddrev de onde ånder.

De, der gør Guds vilje, hører Jesus til

31-32 Nu kom så Jesu mor og brødre til det overfyldte hus, hvor han underviste. De sendte bud ind til ham og bad ham komme udenfor. „Din mor og dine brødre står udenfor og vil tale med dig,” sagde de, der sad nærmest ved ham. 33 „Hvem er i virkeligheden min mor og mine brødre?” spurgte Jesus og lod blikket glide rundt på den forsamling, der sad omkring ham: 34 „Min mor og mine brødre sidder her! 35 For den, der gør Guds vilje, er min bror eller søster eller mor.”

Notas al pie

  1. 3,18 Denne Simon kaldes også Kananæeren fra et aramæisk ord, der betyder „den kampivrige, den revolutionære”. Han kaldes også Zelot efter det tilsvarende græske ord.
  2. 3,22 Der bruges her et gammeltestamentligt udtryk for Satan: „Beelzebul” eller „Beelzebub”, som muligvis går tilbage til filistrenes gud Baʼal-Zebub—fluernes herre, nævnt i 2.Kong. 1.

New Living Translation

Mark 3

Jesus Heals on the Sabbath

1Jesus went into the synagogue again and noticed a man with a deformed hand. Since it was the Sabbath, Jesus’ enemies watched him closely. If he healed the man’s hand, they planned to accuse him of working on the Sabbath.

Jesus said to the man with the deformed hand, “Come and stand in front of everyone.” Then he turned to his critics and asked, “Does the law permit good deeds on the Sabbath, or is it a day for doing evil? Is this a day to save life or to destroy it?” But they wouldn’t answer him.

He looked around at them angrily and was deeply saddened by their hard hearts. Then he said to the man, “Hold out your hand.” So the man held out his hand, and it was restored! At once the Pharisees went away and met with the supporters of Herod to plot how to kill Jesus.

Crowds Follow Jesus

Jesus went out to the lake with his disciples, and a large crowd followed him. They came from all over Galilee, Judea, Jerusalem, Idumea, from east of the Jordan River, and even from as far north as Tyre and Sidon. The news about his miracles had spread far and wide, and vast numbers of people came to see him.

Jesus instructed his disciples to have a boat ready so the crowd would not crush him. 10 He had healed many people that day, so all the sick people eagerly pushed forward to touch him. 11 And whenever those possessed by evil[a] spirits caught sight of him, the spirits would throw them to the ground in front of him shrieking, “You are the Son of God!” 12 But Jesus sternly commanded the spirits not to reveal who he was.

Jesus Chooses the Twelve Apostles

13 Afterward Jesus went up on a mountain and called out the ones he wanted to go with him. And they came to him. 14 Then he appointed twelve of them and called them his apostles.[b] They were to accompany him, and he would send them out to preach, 15 giving them authority to cast out demons. 16 These are the twelve he chose:

Simon (whom he named Peter),
17 James and John (the sons of Zebedee, but Jesus nicknamed them “Sons of Thunder”[c]),
18 Andrew,
Philip,
Bartholomew,
Matthew,
Thomas,
James (son of Alphaeus),
Thaddaeus,
Simon (the zealot[d]),
19 Judas Iscariot (who later betrayed him).

Jesus and the Prince of Demons

20 One time Jesus entered a house, and the crowds began to gather again. Soon he and his disciples couldn’t even find time to eat. 21 When his family heard what was happening, they tried to take him away. “He’s out of his mind,” they said.

22 But the teachers of religious law who had arrived from Jerusalem said, “He’s possessed by Satan,[e] the prince of demons. That’s where he gets the power to cast out demons.”

23 Jesus called them over and responded with an illustration. “How can Satan cast out Satan?” he asked. 24 “A kingdom divided by civil war will collapse. 25 Similarly, a family splintered by feuding will fall apart. 26 And if Satan is divided and fights against himself, how can he stand? He would never survive. 27 Let me illustrate this further. Who is powerful enough to enter the house of a strong man and plunder his goods? Only someone even stronger—someone who could tie him up and then plunder his house.

28 “I tell you the truth, all sin and blasphemy can be forgiven, 29 but anyone who blasphemes the Holy Spirit will never be forgiven. This is a sin with eternal consequences.” 30 He told them this because they were saying, “He’s possessed by an evil spirit.”

The True Family of Jesus

31 Then Jesus’ mother and brothers came to see him. They stood outside and sent word for him to come out and talk with them. 32 There was a crowd sitting around Jesus, and someone said, “Your mother and your brothers[f] are outside asking for you.”

33 Jesus replied, “Who is my mother? Who are my brothers?” 34 Then he looked at those around him and said, “Look, these are my mother and brothers. 35 Anyone who does God’s will is my brother and sister and mother.”

Notas al pie

  1. 3:11 Greek unclean; also in 3:30.
  2. 3:14 Some manuscripts do not include and called them his apostles.
  3. 3:17 Greek whom he named Boanerges, which means Sons of Thunder.
  4. 3:18 Greek the Cananean, an Aramaic term for Jewish nationalists.
  5. 3:22 Greek Beelzeboul; other manuscripts read Beezeboul; Latin version reads Beelzebub.
  6. 3:32 Some manuscripts add and sisters.