Bibelen på hverdagsdansk

Josua 21

Levitternes byer

1De levitiske klaners overhoveder kom nu til Shilo med en anmodning til ypperstepræsten Eleazar, Josva og overhovederne for de øvrige stammer.

„Herren talte til Moses om, at vi skulle have nogle byer at bo i og have græsmarker til vores husdyr,” sagde de.

Derfor gav de øvrige stammer afkald på et antal byer med opland, som ved lodtrækning blev fordelt mellem levitterne. Det første lod faldt på Kehat-klanen. Arons slægt, som hørte til denne klan,[a] fik 13 byer, der oprindelig var blevet tildelt Judas, Simeons og Benjamins stammer. De øvrige slægter blandt kehattitterne fik 10 byer fra Efraims, Dans og Manasses halve stammes områder, mens Issakars, Ashers, Naftalis og Manasses halve stamme i Bashan overgav 13 byer til Gershon-klanen. Merari-klanen fik 12 byer af Rubens, Gads og Zebulons stammer. Herrens befaling til Moses var dermed fulgt. Alle disse byer med tilhørende græsmarker blev ved lodtrækning fordelt blandt levitterne.

9-16 Af de 13 byer, som Arons slægt fik, var de ni fra Judas og Simeons områder. Først fik de Hebron med tilhørende græsmarker i Judas højland—tilflugtsbyen, som også kaldes Kirjat-Arba efter anakitten Anaks far. Men Kaleb af Judas stamme fik lov at beholde de øvrige marker,[b] som hørte til byen, samt de omliggende landsbyer. Arons slægt fik også Libna, Jattir, Eshtemoa, Holon, Debir, Ajin, Jutta og Bet-Shemesh—alle med tilhørende græsmarker.

17-18 De øvrige fire byer var i Benjamins stammeområde: Gibeon, Geba, Anatot og Alemet. 19 Præsterne, Arons efterkommere, fik altså i alt 13 byer med tilhørende græsmarker til deres husdyr.

20-22 De øvrige familier fra Kehat-klanen fik af Efraims stamme følgende fire byer med tilhørende græsmarker: tilflugtsbyen Sikem i Efraims højland, Gezer, Kibsajim og Bet-Horon.

23-24 Dans stamme afstod følgende fire byer med tilhørende græsmarker: Elteke, Gibbeton, Ajjalon og Gat-Rimmon.

25 Manasses halve stamme afstod byerne Taʼanak og Jibleam.[c] 26 Det var i alt 10 byer med tilhørende græsmarker, som blev afstået til resten af Kehat-klanen.

27 De 13 byer med tilhørende græsmarker, som Gershon-klanen fik, lå i følgende stammeområder: Manasses halve stamme i Bashan afstod to byer: tilflugtsbyen Golan og Ashtarot.

28-29 Issakars stamme afstod fire byer: Kishjon, Daberat, Jarmut og En-Gannim.

30-31 Ashers stamme afstod også fire byer: Mishal, Abdon, Helkat og Rehob.

32-33 Naftalis stamme afstod tre byer: tilflugtsbyen Kedesh i Galilæa, Hammot-Dor og Kartan.

34-35 De 12 byer, som ved lodtrækning tilfaldt den sidste af levitternes klaner, Merari-klanen, lå i følgende stammeområder: Zebulons stamme afstod fire byer: Jokneam, Karta, Rimmona og Nahalal.

36-37 Rubens stamme afstod også fire byer: Betzer, Jahatz, Kedemot og Mefaʼat. 38-40 Gads stamme afstod også fire byer: tilflugtsbyen Ramot i Gilead, Mahanajim, Heshbon og Jazer.

41-42 På denne måde fik Levitterne i alt 48 byer med tilhørende græsmarker.

43 Således fordelte Herren hele landet mellem Israels stammer, sådan som han havde lovet deres forfædre; og de slog sig ned i landet, efter at de havde taget det i besiddelse. 44 Derefter gav Herren dem fred og ro i landet, sådan som han havde lovet; ingen kunne klare sig imod dem, for Herren overgav deres fjender til dem. 45 Herren opfyldte alle de gode løfter, han havde givet sit folk. Det var ikke tomme ord, han havde talt!

Notas al pie

  1. 21,4 Levi havde tre sønner: Gershon, Kehat og Merari (se 1.Mos. 46,11), og Aron var sønnesøn af Kehat (se 2.Mos. 6,18-20). Eleazar var søn af Aron.
  2. 21,9-16 Præsterne måtte ikke dyrke jorden, men måtte gerne holde køer, får og geder. Derfor havde de brug for græsmarker, men ikke de øvrige marker, som kunne dyrkes med korn, vindruer eller frugttræer.
  3. 21,25 Den hebraiske kopi af teksten har fejlagtigt gentaget navnet Gat-Rimmon.

New International Version

Joshua 21

Towns for the Levites

1Now the family heads of the Levites approached Eleazar the priest, Joshua son of Nun, and the heads of the other tribal families of Israel at Shiloh in Canaan and said to them, “The Lord commanded through Moses that you give us towns to live in, with pasturelands for our livestock.” So, as the Lord had commanded, the Israelites gave the Levites the following towns and pasturelands out of their own inheritance:

The first lot came out for the Kohathites, according to their clans. The Levites who were descendants of Aaron the priest were allotted thirteen towns from the tribes of Judah, Simeon and Benjamin. The rest of Kohath’s descendants were allotted ten towns from the clans of the tribes of Ephraim, Dan and half of Manasseh.

The descendants of Gershon were allotted thirteen towns from the clans of the tribes of Issachar, Asher, Naphtali and the half-tribe of Manasseh in Bashan.

The descendants of Merari, according to their clans, received twelve towns from the tribes of Reuben, Gad and Zebulun.

So the Israelites allotted to the Levites these towns and their pasturelands, as the Lord had commanded through Moses.

From the tribes of Judah and Simeon they allotted the following towns by name 10 (these towns were assigned to the descendants of Aaron who were from the Kohathite clans of the Levites, because the first lot fell to them):

11 They gave them Kiriath Arba (that is, Hebron), with its surrounding pastureland, in the hill country of Judah. (Arba was the forefather of Anak.) 12 But the fields and villages around the city they had given to Caleb son of Jephunneh as his possession.

13 So to the descendants of Aaron the priest they gave Hebron (a city of refuge for one accused of murder), Libnah, 14 Jattir, Eshtemoa, 15 Holon, Debir, 16 Ain, Juttah and Beth Shemesh, together with their pasturelands—nine towns from these two tribes.

17 And from the tribe of Benjamin they gave them Gibeon, Geba, 18 Anathoth and Almon, together with their pasturelands—four towns.

19 The total number of towns for the priests, the descendants of Aaron, came to thirteen, together with their pasturelands.

20 The rest of the Kohathite clans of the Levites were allotted towns from the tribe of Ephraim:

21 In the hill country of Ephraim they were given Shechem (a city of refuge for one accused of murder) and Gezer, 22 Kibzaim and Beth Horon, together with their pasturelands—four towns.

23 Also from the tribe of Dan they received Eltekeh, Gibbethon, 24 Aijalon and Gath Rimmon, together with their pasturelands—four towns.

25 From half the tribe of Manasseh they received Taanach and Gath Rimmon, together with their pasturelands—two towns.

26 All these ten towns and their pasturelands were given to the rest of the Kohathite clans.

27 The Levite clans of the Gershonites were given:

from the half-tribe of Manasseh,

Golan in Bashan (a city of refuge for one accused of murder) and Be Eshterah, together with their pasturelands—two towns;

28 from the tribe of Issachar,

Kishion, Daberath, 29 Jarmuth and En Gannim, together with their pasturelands—four towns;

30 from the tribe of Asher,

Mishal, Abdon, 31 Helkath and Rehob, together with their pasturelands—four towns;

32 from the tribe of Naphtali,

Kedesh in Galilee (a city of refuge for one accused of murder), Hammoth Dor and Kartan, together with their pasturelands—three towns.

33 The total number of towns of the Gershonite clans came to thirteen, together with their pasturelands.

34 The Merarite clans (the rest of the Levites) were given:

from the tribe of Zebulun,

Jokneam, Kartah, 35 Dimnah and Nahalal, together with their pasturelands—four towns;

36 from the tribe of Reuben,

Bezer, Jahaz, 37 Kedemoth and Mephaath, together with their pasturelands—four towns;

38 from the tribe of Gad,

Ramoth in Gilead (a city of refuge for one accused of murder), Mahanaim, 39 Heshbon and Jazer, together with their pasturelands—four towns in all.

40 The total number of towns allotted to the Merarite clans, who were the rest of the Levites, came to twelve.

41 The towns of the Levites in the territory held by the Israelites were forty-eight in all, together with their pasturelands. 42 Each of these towns had pasturelands surrounding it; this was true for all these towns.

43 So the Lord gave Israel all the land he had sworn to give their ancestors, and they took possession of it and settled there. 44 The Lord gave them rest on every side, just as he had sworn to their ancestors. Not one of their enemies withstood them; the Lord gave all their enemies into their hands. 45 Not one of all the Lord’s good promises to Israel failed; every one was fulfilled.