Bibelen på hverdagsdansk

Josua 21

Levitternes byer

1De levitiske klaners overhoveder kom nu til Shilo med en anmodning til ypperstepræsten Eleazar, Josva og overhovederne for de øvrige stammer.

„Herren talte til Moses om, at vi skulle have nogle byer at bo i og have græsmarker til vores husdyr,” sagde de.

Derfor gav de øvrige stammer afkald på et antal byer med opland, som ved lodtrækning blev fordelt mellem levitterne. Det første lod faldt på Kehat-klanen. Arons slægt, som hørte til denne klan,[a] fik 13 byer, der oprindelig var blevet tildelt Judas, Simeons og Benjamins stammer. De øvrige slægter blandt kehattitterne fik 10 byer fra Efraims, Dans og Manasses halve stammes områder, mens Issakars, Ashers, Naftalis og Manasses halve stamme i Bashan overgav 13 byer til Gershon-klanen. Merari-klanen fik 12 byer af Rubens, Gads og Zebulons stammer. Herrens befaling til Moses var dermed fulgt. Alle disse byer med tilhørende græsmarker blev ved lodtrækning fordelt blandt levitterne.

9-16 Af de 13 byer, som Arons slægt fik, var de ni fra Judas og Simeons områder. Først fik de Hebron med tilhørende græsmarker i Judas højland—tilflugtsbyen, som også kaldes Kirjat-Arba efter anakitten Anaks far. Men Kaleb af Judas stamme fik lov at beholde de øvrige marker,[b] som hørte til byen, samt de omliggende landsbyer. Arons slægt fik også Libna, Jattir, Eshtemoa, Holon, Debir, Ajin, Jutta og Bet-Shemesh—alle med tilhørende græsmarker.

17-18 De øvrige fire byer var i Benjamins stammeområde: Gibeon, Geba, Anatot og Alemet. 19 Præsterne, Arons efterkommere, fik altså i alt 13 byer med tilhørende græsmarker til deres husdyr.

20-22 De øvrige familier fra Kehat-klanen fik af Efraims stamme følgende fire byer med tilhørende græsmarker: tilflugtsbyen Sikem i Efraims højland, Gezer, Kibsajim og Bet-Horon.

23-24 Dans stamme afstod følgende fire byer med tilhørende græsmarker: Elteke, Gibbeton, Ajjalon og Gat-Rimmon.

25 Manasses halve stamme afstod byerne Taʼanak og Jibleam.[c] 26 Det var i alt 10 byer med tilhørende græsmarker, som blev afstået til resten af Kehat-klanen.

27 De 13 byer med tilhørende græsmarker, som Gershon-klanen fik, lå i følgende stammeområder: Manasses halve stamme i Bashan afstod to byer: tilflugtsbyen Golan og Ashtarot.

28-29 Issakars stamme afstod fire byer: Kishjon, Daberat, Jarmut og En-Gannim.

30-31 Ashers stamme afstod også fire byer: Mishal, Abdon, Helkat og Rehob.

32-33 Naftalis stamme afstod tre byer: tilflugtsbyen Kedesh i Galilæa, Hammot-Dor og Kartan.

34-35 De 12 byer, som ved lodtrækning tilfaldt den sidste af levitternes klaner, Merari-klanen, lå i følgende stammeområder: Zebulons stamme afstod fire byer: Jokneam, Karta, Rimmona og Nahalal.

36-37 Rubens stamme afstod også fire byer: Betzer, Jahatz, Kedemot og Mefaʼat. 38-40 Gads stamme afstod også fire byer: tilflugtsbyen Ramot i Gilead, Mahanajim, Heshbon og Jazer.

41-42 På denne måde fik Levitterne i alt 48 byer med tilhørende græsmarker.

43 Således fordelte Herren hele landet mellem Israels stammer, sådan som han havde lovet deres forfædre; og de slog sig ned i landet, efter at de havde taget det i besiddelse. 44 Derefter gav Herren dem fred og ro i landet, sådan som han havde lovet; ingen kunne klare sig imod dem, for Herren overgav deres fjender til dem. 45 Herren opfyldte alle de gode løfter, han havde givet sit folk. Det var ikke tomme ord, han havde talt!

Notas al pie

  1. 21,4 Levi havde tre sønner: Gershon, Kehat og Merari (se 1.Mos. 46,11), og Aron var sønnesøn af Kehat (se 2.Mos. 6,18-20). Eleazar var søn af Aron.
  2. 21,9-16 Præsterne måtte ikke dyrke jorden, men måtte gerne holde køer, får og geder. Derfor havde de brug for græsmarker, men ikke de øvrige marker, som kunne dyrkes med korn, vindruer eller frugttræer.
  3. 21,25 Den hebraiske kopi af teksten har fejlagtigt gentaget navnet Gat-Rimmon.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Иеш 21

Города для левитов

1Главы левитских семейств пришли к священнослужителю Элеазару, к Иешуа, сыну Нуна, и к главам остальных семейств в родах Исраила в Шило в Ханаане и сказали им:

– Вечный повелел через Мусу, чтобы нам дали города для жительства с пастбищами для нашего скота.

И по повелению Вечного исраильтяне дали левитам следующие города и пастбища из своих наделов:

Первый жребий выпал каафитам, по их кланам. Левитам, которые были потомками священнослужителя Харуна, досталось тринадцать городов от родов Иуды, Шимона и Вениамина. Остальные потомки Каафы получили по жребию десять городов от кланов, принадлежащих родам Ефраима, Дана и половине рода Манассы.

Потомкам Гершона досталось тринадцать городов от кланов, принадлежащих родам Иссахара, Ашира и Неффалима и половине рода Манассы в Башане.

Потомки Мерари, по их кланам, получили двенадцать городов от родов Рувима, Гада и Завулона.

Так исраильтяне выделили левитам эти города и пастбища, как повелел через Мусу Вечный.

От родов Иуды и Шимона дали следующие города, упоминаемые по названию 10 (эти города были предназначены потомкам священнослужителя Харуна из каафитских кланов левитов, потому что им выпал первый жребий):

11 Они дали им город Кириат-Арбу (то есть Хеврон) с его окрестными пастбищами в нагорьях Иуды. (Арба был отцом Анака.) 12 Но поля и поселения вокруг города были отданы во владение Халеву, сыну Иефоннии.

13 Итак, потомкам священнослужителя Харуна они дали Хеврон (город-убежище для обвиняемого в убийстве), Ливну, 14 Иаттир, Эштемоа, 15 Холон, Девир, 16 Аин, Ютту и Бет-Шемеш с их пастбищами – девять городов от двух этих родов.

17 А от рода Вениамина дали им Гаваон, Геву, 18 Анатот и Алмон с их пастбищами – четыре города.

19 Всего для священнослужителей, потомков Харуна, было отдано тринадцать городов с их пастбищами.

20 Остальным каафитским кланам левитов достались следующие города от рода Ефраима:

21 Им дали Шехем (город-убежище для обвиняемого в убийстве) в нагорьях Ефраима, Гезер, 22 Кивцаим и Бет-Хорон с их пастбищами – четыре города.

23 А от рода Дана они получили Элтеке, Гиббетон, 24 Аялон и Гат-Риммон с их пастбищами – четыре города.

25 От половины рода Манассы они получили Таанах и Гат-Риммон с их пастбищами – два города.

26 Все эти города с их пастбищами были даны остальным каафитским кланам.

27 Гершонитским кланам левитов дали

от половины рода Манассы: Голан, что в Башане (город-убежище для обвиняемого в убийстве), и Беэштера с их пастбищами – два города;

28 от рода Иссахара: Кишион, Даверат, 29 Иармут и Ен-Ганним с их пастбищами – четыре города;

30 от рода Ашира: Мишал, Авдон, 31 Хелкат и Рехов с их пастбищами – четыре города;

32 от рода Неффалима: Кедеш, что в Галилее (город-убежище для обвиняемого в убийстве), Хаммот-Дор и Картан с их пастбищами – три города.

33 Всего у гершонитских кланов было тринадцать городов с пастбищами.

34 Мераритским кланам (остальным левитам) дали

от рода Завулона: Иокнеам, Карту, 35 Димну и Нахалал с их пастбищами – четыре города;

36 от рода Рувима: Бецер, Иахац, 37 Кедемот и Мефаат с их пастбищами – четыре города;

38 от рода Гада: Рамот, что в Галааде (город-убежище для обвиняемого в убийстве), Маханаим, 39 Хешбон и Иазер с их пастбищами – всего четыре города.

40 Всего городов, доставшихся мераритским кланам, остальным левитам, было двенадцать.

41 Всего в земельных владениях исраильтян было сорок восемь левитских городов с их пастбищами. 42 Вокруг каждого из этих городов были пастбища. Так было вокруг всех этих городов.

43 Так Вечный отдал исраильтянам всю землю, которую Он клялся дать их предкам, и они завладели ею и поселились там. 44 Вечный дал им покой со всех сторон, как Он и клялся их предкам. Никто из их врагов не устоял перед ними, Вечный отдал их врагов им в руки. 45 Ни одно из тех добрых обещаний, которые Вечный дал народу Исраила, не осталось неисполненным, исполнилось каждое.